Category Archives: Indepth

ÄR KINAS NYA SIDENVÄG EN SKULDFÄLLA? Dags att skilja fakta från fantasi!

Av   Hussein Askary *

STOCKHOLM, Feb.9(Greenpost)–Under 2018 riktades en störtflod av kritik mot Kinas Belt & Road Initiative (BRI), den stora satsningen på ”nya sidenvägar” som ska underlätta förbindelserna inom och mellan Eurasien och Afrika med hjälp av modern infrastruktur, som järnvägar, motorvägar, hamnar, flygplatser, kraftverk, dammar, kanaler och telekommunikationsnätverk. BRI har redan omskapat de internationella ekonomiska förbindelserna i synnerhet i den s.k. utvecklingssektorn och sätter fart på den ekonomiska utvecklingen och fattigdomsbekämpningen i många länder runt om världen med en kraft som inte går att hejda.

Misstänksamhet och kritik mot Kina från nyhetsmedier och politiska krafter i väst är inget nytt, men nu kläs den i andra ord. BRI framställs som ett sätt att lura utvecklingsländer att skuldsätta sig genom stora infrastrukturprojekt för att Kina ska kunna dra politiska och strategiska fördelar, framför allt när dessa länder sedan inte kan betala tillbaka lånen de fått från Kina.

Detta låter ju inte alltför långsökt, med tanke på den skurkroll som kineser, ryssar och andra icke-europeiska regelmässigt tilldelas i väst, inte bara i James Bond-filmer. Vi förväntas inte heller granska ”fakta” som vi blir serverade av etablerade experter och nyhetsmedier, som inte sällan på ett eller annat sätt är kopplade till eller till och med avlönade av staten.

Och varifrån kommer kritiken? Den kommer oftast inte från experter på ekonomi i USA eller Europa, utan från säkerhetsexperter och geopolitiska analytiker som har liten eller ingen kunskap om ekonomi.

Debtbook Diplomacy, ”skuldfälla-diplomati”[1], lanserades som begrepp i en rapport beställd av USA:s utrikesdepartement, som kom ut i maj 2018. Den rapporten användes sedan av amerikanska UD för att ringa i alla varningsklockor i hela världen om vilka konsekvenser Kinas BRI kunde få. Etablerade nyhetsmedier rapporterade vad rapporten hade ”kommit fram till” som om det var fakta. Men rapportförfattaren, en ung akademiker vid namn Sam Parker, som samma år hade avlagt sin magisterexamen på Belfer Center for Science and International Affairs vid Harvard Kennedy School, saknade kända ekonomiska meriter och hade inte heller publicerat någonting om ekonomin vare sig i Kina eller något annat land. Han kom i stället till Harvard efter att ha tjänstgjort flera år på USA:s departement för inrikes säkerhet![2]

Sri Lanka: Inget ”paradexempel”

Experterna och medierna har aldrig presenterat några egentliga belägg för vad de påstår är Kinas strategiska ”avsikter”. Det som de beskyller Kina för är snarare en projektion på Kina av de europeiska ländernas eget koloniala förflutna, som egentligen inte har någonting med Kinas faktiska historia eller utrikespolitik att göra.

Det enda exemplet på vad man hävdar är den kinesiska modellen, som man hela tiden återkommer till, är hamnen i Hambantota i Sri Lanka. Parker menar att Kinas övertagande av hamnen i Hambantota ska lyftas fram i alla sammanhang som ett ”paradexempel” på hur Kina tänker behandla andra länder. Vilken betydelse denna hamn har för Sri Lankas nu aktuella och framtida utvecklingsplaner bryr man sig inte om. Det enda man säger är att chansen att hamnen skulle generera intäkter ända från början var lika med noll, och att Kina pumpade in pengar i hamnen med den enda avsikten att sedan kunna lägga beslag på den.

Projektet, till en kostnad av sammanlagt 1,1 miljarder dollar, var inte en kinesisk idé, utan en del av den lankesiska regeringens plan för att avlasta den enda större hamnen i landet, Colombo Harbor Port, genom att anlägga en ny hamn och bygga ett industriområde i dess närhet. Den planen gick tillbaka till 2002, långt innan BRI var påtänkt. Att bygga kraftverk och anlägga nya industriområden var ett led i satsningen ”Regaining Sri Lanka”, med tonvikt på att stimulera den ekonomiska aktiviteten i landets södra del.

Arbetet med att anlägga hamnen i Hambantota påbörjades 2008 av China Harbour Engineering Company och Sinohydro Corporation. Projektet finansierades till 85 procent genom ett lån från China Export-Import Bank. Hamnen öppnades formellt för kommersiell trafik 2010, men godshanteringen blev inte den förväntade. De låga intäkterna och betydande finansieringskostnaderna gjorde att hamnmyndigheten i Sri Lanka 2016 tecknade ett avtal med innebörden att det statliga kinesiska holdingbolaget China Merchants Port skulle få leasa 70 procent av hamnen i 99 år och få en 85-procentig ägarandel i hamnen och industriområdet, mot att man förband sig att fortsätta investera i en uppgradering av faciliteterna där. Det kinesiska bolaget skulle investera ytterligare 700-800 miljoner dollar i utvecklingen av hamnområdet. Syftet med avtalet var att lätta på skuldbördan för Sri Lanka.

Kritikerna utgår från att Sri Lanka alltid kommer att förbli ett fattigt land utan industri, modernt jordbruk eller annan modern ekonomisk verksamhet som skulle ställa krav på en modern infrastruktur, som denna hamn. Dessutom nämns det nästan aldrig att merparten av den kommersiella sjöfarten mellan Ostasien och Europa passerar förbi bara 6-9 sjömil söder om Sri Lankas sydkust, och att den lankesiska ekonomin uppenbarligen skulle kunna dra fördel på olika sätt av de enorma handelsvolymer som färdas genom dessa vatten. Hamnanläggningen i Hambantota har alla möjligheter att kunna erbjuda sjöfartsrelaterade tjänster såsom skeppsklarering, omlastning av gods med mera samt har ett utmärkt läge för industrier som kan dra fördel av den direkta tillgängligheten till världsmarknaden.

Ena stunden beskrivs Hambantota som ett meningslöst och dyrt projekt, andra stunden som en betydande strategisk tillgång för det expanderande Kina.

 

Sjöfartsvägar förbi Sri Lanka. När hamnen i Hambantota rycks ur sitt sammanhang får man intrycket att Kina har byggt en hamn på en öde strandremsa mitt ute i ingenstans. Men Hambantota ligger bara 6-9 sjömil från en av de livligast trafikerade kommersiella handelsrutterna i världen.

 

Gav Kina lån till Sri Lanka till ett projekt som var dömt att bli ett affärsmässigt fiasko, bara för att sedan kunna ta hamnen i beslag när lånet förföll till betalning? Absolut inte. Men det är det som Parker vill få oss att tro.

Finns det någon annan rimlig förklaring? I den mån som just detta specifika exempel skulle vara utslag av en allmän trend, så är det att det visar att de internationella finansinstitutionerna och deras allierade ställer sig helt kallsinniga till utvecklingsländers önskan om att ta sig ur fattigdom och ekonomisk underutveckling. Parker skriver själv att Sri Lanka, efter ett förödande, decennielångt inbördeskrig, ”vände sig till Japan, Indien, IMF, Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken med en förfrågan om finansiering för att anlägga en betydande hamn i det outvecklade Hambantotaområdet, men nekades finansiering på grund av frågetecken kring mänskliga rättigheter och affärsmässig bärkraft.” Kina sa inte nej till Sri Lanka, utan hjälpte till att göra verklighet av ett mål som landet självt hade satt upp.

En viktig ekonomisk poäng som vår tids journalister och ”experter” inte tar hänsyn till, är att infrastrukturens värde inte främst ligger i dess förmåga att generera finansiell avkastning; den avgörande betydelse som infrastruktur har för varje lands utveckling till en modern ekonomi ligger i att den höjer produktiviteten i hela den nationella ekonomin. ”Avkastningen på investeringen” är inte avgifterna som kan tas ut från dem som brukar infrastrukturen ifråga, utan intäkterna som flyter in till de produktiva industri- och jordbruksföretag som drar nytta av denna infrastruktur. Vi ska återkomma till detta.

Fakta i målet

Afrika. Den ”bild” som målas upp i den anti-kinesiska rapporteringen motsägs av fakta. Till exempel framgår det av den väldokumenterade forskning som gjorts av China Africa Research Initiative vid Johns Hopkins-universitetets School of Advanced International Studies (SAIS-CARI)[3], att merparten av de afrikanska skulderna inte är till Kina, utan till västländer och västligt dominerade institutioner som IMF och Världsbanken.

I sin vitbok om mötet i Peking i september 2018 med Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) skriver SAIS-CARI: ”Vi konstaterar att kinesiska lån för närvarande inte är en betydande orsak till skuldsvårigheter i Afrika. Många länder har ändå tagit stora lån från Kina och andra. Nya FOCAC-låneutfästelser kommer sannolikt att ta med Afrikas växande skuldbörda i beräkningen.” Kina lånade enligt vitboken ut 133 miljarder dollar till Afrika under perioden 2000-2016, med ett mycket stort belopp på 30 miljarder dollar 2016, efter FOCAC-mötet i Johannesburg 2015. Många afrikanska länder har fått lån från Kina, men i bara tre fall – Djibouti, Kongo-Kinshasa och Zambia – är Kina den största långivaren. I Kamerun, på fjärde plats vad gäller andelen kinesiska lån i förhållande till den totala utlandsskulden, är andelen kinesiska lån mindre än en tredjedel.

Pakistan. Pakistan är ett land som har suttit fast i en skuldfälla i många år, men det är inte Kina som är fordringsägare utan stater och finansinstitutioner i väst. Och, som vi ska visa nedan, om det är någonting som ska kunna hjälpa Pakistan att ta sig ur denna fälla, så är det samarbetet med Kina om att bygga den kinesisk-pakistanska ekonomiska korridoren, China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

I sin Debtbook Diplomacy-rapport, under rubriken ”USA:s intressen på spel”, låter Sam Parker den imperialistiska undertonen i rapporten träda i dagen. Som ”punkt 1” slår Parker fast att ”Kinas expanderande regionala inflytande och tillgång till hamnar i Sydasien och Stilla havet på sikt kan ändra den regionala maktbalansen bort från USA:s effektiva dominans till sjöss”. Värre blir det i punkt 2: ”Kinas lån underminerar USA:s möjligheter att använda sitt eget ekonomiska bistånd till att gynna USA:s säkerhetspolitiska målsättningar. Detta bistånd har gett USA ett kraftfullt medel att främja sina intressen i Pakistan rörande kärnvapensäkerhet och terrorismbekämpning.”

Parker, liksom de flesta i väst med en kritisk inställning till Kina, beskyller Kina för att underminera västvärldens strategiska grepp över världen, genom att försvåra för västvärlden att använda ekonomiskt bistånd och lån för att kontrollera andra länder för strategiska syften. Ett märkligt argument!

Idag är det enskilda stater organiserade i den s.k. Parisklubben (nästan uteslutande västländer) och multilaterala långivare med IMF och internationella storbanker i spetsen som är Pakistans största långivare, inte Kina, enligt Pakistans officiella statistik[4]. 2018 uppgick Pakistans utlandsskuld till drygt 95 miljarder dollar, och skuldåterbetalningar (ränta och amorteringar) beräknas 2022-2023 belöpa sig till 31 miljarder dollar. Under innevarande budgetår kommer Pakistan att betala 4,2 miljarder dollar till dessa huvudsakligen västliga långivare. Skuldtjänsten på lånen till CPEC inleddes 2018, men utgörs av knappt 80 miljoner dollar i amorteringar, enligt uppgifter i den pakistanska dagstidningen The Dawn.

Mot den bakgrunden är det rätt ironiskt att den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo, som basar över det departement som beställde Parkers rapport, i juli 2018 varnade IMF angående en förfrågan från den pakistanska regeringen om ett nödlån på 12 miljarder dollar. ”Förstå mig rätt. Vi håller ögonen på IMF”, sa Pompeo i en intervju på CNBC. ”Det finns ingen anledning att IMF-dollar, förknippade med de USA-dollar som är en del av IMF:s långivning, ska gå till att lösa ut kinesiska obligationsinnehavare eller Kina direkt”, sa Pompeo.

IMF, och därmed de västliga långivarna i Parisklubben, har aktivt blandat sig i Pakistans ekonomiska politik och suveränitet genom olika omförhandlingar av skulderna och de lånevillkor som alla IMF-lån är förenade med, med hjälp av mekanismer som Extended Fund Facility. Den senaste faciliteten i Pakistans fall var ett lån 2016 på 6,4 miljarder dollar. Ett villkor var att budgetunderskottet inte fick överstiga 4,2 procent, något som i princip omöjliggör statligt finansierade investeringar i infrastruktur. Ett annat var en nedskalning av Pakistans egna utvecklingsplaner med ca 1,6 miljarder dollar. Följden blir, som överallt annars där IMF och Världsbanken går in med sina s.k. räddningspaket, att skulden växer sig ännu större och ekonomin backar ännu mer, eftersom landet ifråga inte tillåts bygga upp en bas för framtida tillväxt. När nya lån går till att betala gamla skulder så spär det bara på den totala skuldsättningen.

Pakistans växande utlandsskuld är en direkt följd av landets enorma handelsunderskott. Varje år de senaste fem åren har underskottet varit minst 23 miljarder dollar, och det ökar dramatiskt. De viktigaste exportvarorna är textilier och livsmedel (huvudsakligen ris). Pakistan har också haft en fordonsindustri. Livsmedel är känsliga för prisfluktuationer, och textil- och fordonssektorerna är inte längre konkurrenskraftiga på grund av den dåliga energiförsörjningen i landet. Pakistans största importvaror (och orsaken till den negativa handelsbalansen och därav utlandsskulden) är olja, naturgas och raffinerade oljeprodukter (bränsle). Det är där Kinas insats genom CPEC kommer att spela den största rollen eftersom det förutom transportkorridorerna är just på energisidan som Kina koncentrerar sina investeringar, när man bygger den kinesisk-pakistanska ekonomiska korridoren[5].

 

Det står helt klart att om Pakistan, som varje år importerar olja och gas för 13-14 miljarder dollar, ska ha en chans att ta sig ur den ekonomiska krisen och skapa förutsättningar för en framtida blomstrande industrisektor, så är det absolut nödvändigt att man satsar stort på att öka den egna kraftproduktionen. Och det är det som Kina nu hjälper till med. Följande investeringar på energisidan är antingen färdigställda, under byggnad eller under förhandling: kolkraftverk (8.580 MW), vattenkraft (2.700 MW), andra värmekraftverk, däribland gaseldade (825 MW), solkraft (900 MW), vindkraftsparker (350 MW). Den förväntade nya kraftproduktionskapaciteten uppgår till sammanlagt 13.355 MW, att jämföra med Pakistans nuvarande installerade kapacitet på 25.000 MW.

Den sammanlagda kostnaden för denna nya kraftproduktion (inklusive kolutvinning och kraftnät) beräknas till 23-30 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär två års import av olja och gas, och mindre än hälften av det årliga handelsunderskottet.

Men i internationella medier fortsätter man att peka ut Kina som problemet, och det händer att rena falsarier kastas in i medieelden som om de var fakta.

Den pakistanska tidningen The News International basunerade till exempel ut i en rubrik den 29 september 2017, att ”Pakistan ska betala tillbaka 100 mdr dollar till Kina till 2024”.[6] Utan att ge någon förklaring till denna absurda siffra påstod man: ”Till 2024 måste Pakistan betala tillbaka 100 miljarder dollar till Kina, av en total investering på 18,5 miljarder dollar, som Kina i form av banklån har investerat i 19 snabbavkastande projekt huvudsakligen på energiområdet inom ramarna för China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). ”Artikeln återkommer aldrig till detta hårresande påstående och ger ingen förklaring till siffrorna.

I Dagens Industri den 20 augusti 2018 påstod Johan Nylander[7] att: ”Under de tre senaste åren har Pakistan lagt på sig skulder till Kina på runt 270 miljarder dollar.” Nylander hänvisar till ”analyshuset IHS Markit” som sin källa, men där hittar vi inga sådana siffror[8]. Siffran 270 miljarder dollar står heller ingenstans att finna eftersom Pakistans samlade skuld till hela världen är mindre än 100 miljarder dollar. Men läsaren av DI förväntas bara svälja dessa uppgifter eftersom de kommer från en av de etablerade nyhetsmedierna.

Produktiva krediter kontra skulder

Sambandet mellan satsningar på avancerad infrastruktur och höjd produktivitet i hela ekonomin har påvisats allra tydligast av studier som gjorts på USA:s egen ekonomi.

I alla frågor som rör långivning är den viktigaste frågan som måste ställas inte hur lånevillkoren ser ut (räntesatser, betalningsfria perioder eller löptider) utan vad lånet ska användas till. Det handlar om skillnaden mellan ”pengar” och ”krediter”. Skillnaden ligger i vad som är ändamålet med utgivningen av nya pengar resp. krediter. Man ser det tydligt i den nu rådande, katastrofala penning- och finanspolitiken i det trans-atlantiska området.

Centralbankerna i USA, EU och Japan, ”the big three”, har sedan slutet av 2008 skapat i runda slängar 13-14 biljoner dollar i nya pengar (genom det som kallas ”kvantitativa lättnader”), och har därutöver pumpat in likviditet i bankerna i form av tillfälliga lån motsvarande ytterligare många biljoner dollar. Men ingenting av dessa pengar – varken pengar i omlopp eller i elektronisk form – har getts ut för något ekonomiskt syfte, inte heller för handel. De har getts ut enkom för ett finansiellt syfte: att förse dessa länders storbanker med tillräckligt mycket kapital och likviditet för att de ska kunna hålla näsan ovanför vattenytan trots massiva förluster och osäkra fordringar.

Krediter däremot, som ges ut av stater, är en skuld som staten ifråga tar på sig, och som ”betalas tillbaka” med ”ränta” genom den generellt höjda produktivitet som den kommande generationen kommer att åtnjuta. Kort sagt, det är den höjda framtida produktiviteten som är säkerheten för den utgivna krediten.

Total faktorproduktivitet

Det finns ett starkt samband mellan kreditgivning till nya infrastrukturprojekt och den så kallade totala faktorproduktiviteten. Den senare parametern är ett försök att mäta den andel av den ekonomiska tillväxten som beror på tekniska framsteg. Den högsta årliga produktivitetstillväxten i USA inföll, med detta mått mätt, under de perioder då man gjorde de största investeringarna i infrastruktur som byggde på ny teknik – ny transportteknik för vägbyggen, kanaler, järnvägar och så småningom rymdfärder, kraftproduktionsteknik, vattenbyggnadsteknik, kommunikationsteknik. Allra snabbast ökade den totala faktorproduktiviteten under 1930-talet, med 3,3 procent årligen, tack vare president Franklin D. Roosevelts New Deal och Four Corners-programmet, med sina stora infrastruktursatsningar. Detta enligt en rapport från U.S. National Bureau of Economic Research från 2013. Stapeldiagrammet visar total faktorproduktivitet i USA-ekonomin (årlig tillväxt per decennium)

Ett i tiden mera närliggande exempel på detta nära samband är Kinas makalösa ekonomiska tillväxt de senaste 20 åren. En utomordentligt hög investeringstakt i vattenregleringar, kärnkraftsutbyggnad och på andra tekniskt avancerade infrastrukturområden – att Kina efter en tioårig satsning plötsligt hade fler kilometer höghastighets- och magnetsvävarräls än resten av världens länder tillsammans är ett i mängden av hyllade exempel – har gett mycket höga tillväxttakter i total faktorproduktivitet och i ekonomisk tillväxt och framåtskridande över huvud taget. Sedan 2008 har Kinas största statliga banker också skapat krediter motsvarande ca 12-13 biljoner dollar, lika mycket som de ovan nämnda västerländska bankerna. Skillnaden är att Kina förvandlade dessa krediter till realekonomiska värden och en högre produktivitet och välfärd för sin befolkning.

Hur Kina har hanterat det egna landets ekonomiska utveckling smittar av sig på landets förbindelser med andra länder.

Bryter med västländernas koloniala attityd

Det är påfallande hur vanligt det är att politiker, akademiker och skribenter i Europa och USA talar till och om utvecklingsländerna och deras representanter i en nedlåtande ton, som om de var barn som inte kan tala för sig själva. Det skvallrar om hur djupt rotad den koloniala attityden, ”den vite mannens börda”, alltjämt är i västvärlden. Afrikaner framställs underförstått, och ibland helt ogenerat, som mindre vetande krakar, som de förslagna kineserna lätt kan lura skjortan av.

I en intervju nyligen på China-Africa Podcast[9] förklarade W. Gyude Moore, tidigare minister för offentliga arbeten i Liberia och andre stabschef åt det landets president, den afrikanska synen på kinesisk hjälp med finansiering, utifrån sin egen erfarenhet av att ha förhandlat med Kina om många infrastrukturprojekt. Han sa:

”När Kina framställs som den här stora, stygga aktören, som är bakslug och överhopar länder med skulder, så tänker man bort nästan all medverkan från ländernas egen sida. Det är nästan som om de afrikanska länderna är naiva och inte begriper vad som händer och Kina slår blå dunster i ögonen på dem. Man nästan infantiliserar afrikaner och afrikanska ledare. … På grund av den begränsade mängd pengar som kommer från internationella finansinstitutioner måste länder som Liberia söka sig åt ett annat håll. … Ett av de få länder som faktiskt är berett att tala med ett land som Liberia, som kanske inte har det bästa kreditryktet, efter att just ha fått lån för nästan 5 miljarder dollar uppsagda, är Kina. … För ett land som Liberia är det helt omöjligt att förlita sig enbart på Världsbanken eller Afrikanska utvecklingsbanken för finansiering av infrastruktur – det går bara inte.”

Som ett förtydligande av skillnaden mellan skuldsättning och investeringar i framtiden, tillade Moore: ”Om länderna ska kunna betala tillbaka sina skulder måste deras ekonomier ha kommit dithän att de faktiskt genererar intäkter, och utan infrastruktur går det inte. Det är som med hönan och ägget.”

Moore bemötte användningen av hamnen i Hambantota som exempel på kinesisk finansieringspolitik: ”Alla hänvisar till hamnen i Sri Lanka, men Kina har lånat ut miljardtals med dollar. Att hamnen i Sri Lanka är det enda exemplet som folk kan dra upp, det tycker jag visar att detta Sri Lanka-exempel, detta enstaka fall, inte kan tas för hela sanningen om hur Kina vinner sina partner.”

Industrialiseringstrappan: Vart går USA och Europa?

De farhågor som många känner inför BRI och det nya paradigm som det håller på att skapa i de internationella förbindelserna är obefogade. Det är felaktiga föreställningar om ekonomi och maktförhållanden mellan länder som driver USA och många länder i EU till att inta denna negativa hållning till BRI.

Man kan likna industrialiseringsprocessen vid en smal trappa. Kina och många utvecklingsländer klättrar uppåt i trappan, medan USA och EU är på väg nedåt, mot avindustrialisering. Båda parter kommer till en punkt där de möts öga mot öga mitt i trappan, och spärrar vägen för varandra. Det är här som spänningarna stiger. Det är här som den ena sidan måste bestämma sig för att gå samman med den andra och röra sig åt samma håll, vilket skulle underlätta för båda att röra sig fritt.

Dessutom skulle båda parter vinna på att bredda trappan så att alla får plats, eller, som president Xi säger när han beskriver Kinas utvecklingspolitik, ”göra kakan större”, så att alla kan få sin rättmätiga del, i stället för att kivas om en krympande kaka.

 

* Hussein Askary är styrelseledamot i Belt and Road Executive Group for Sweden (BRIX), www.brixsweden.com

Paul Gallagher och Jason Ross bidrog med material till denna artikel.

Översättning till svenska: Astrid Sandmark

[1] Debtbook Diplomacy, Sam Parker, Gabrielle Chefitz, maj, 2018 https://www.belfercenter.org/publication/debtbook-diplomacy

[2] Om Sam Parker: https://www.belfercenter.org/person/sam-parker

 

[3] China Africa Research Initiative, The School of Advanced International Studies (SAIS-CARI), Johns Hopkins University, augusti 2018: http://www.sais-cari.org/s/Briefing-Paper-1-August-2018-Final.pdf

[4] Den pakistanska centralbankens egen statistik för finansåret 2017-2018: http://www.sbp.org.pk/ecodata/pakdebt.pdf

 

[5] Budgetåret 2017-2018 uppgick Pakistans import till 60,86 miljarder dollar, vilket var 2,6 gånger mer än exporten, som inbringade 23,22 miljarder dollar, med ett rekordstort handelsunderskott på 37,64 miljarder dollar som följd. Importen dominerades återigen av energi (olja och gas), till ett belopp av 14,43 miljarder dollar. Pakistan har lånat från bland annat västerländska banker för att finansiera sina köp av petroleumprodukter på den internationella marknaden. Den 3 augusti 2018 uppgav den pakistanska tidningen Express Tribune att den brittiska Standard Chartered Bank (SCB) skulle ge ett affärslån till Pakistan på 200 miljoner dollar till 4,2 procents ränta för att finansiera import av flytande naturgas. SCB är en av Pakistans största långivare, som enbart 2016-2017 lånade 1,1 miljarder dollar till landet. För att förstå hur viktigt det är för Pakistan att utveckla en egen kraftproduktion, kan man se på följande siffror: Den totala installerade kapaciteten för produktion av elkraft är 25.000 MW (2017) med en genomsnittlig förbrukning på 19.000 MW. Energislagen är: 1. Olja och gas: 14.635 MW (64,2 procent). 2. Vattenkraft: 6.611 MW (29 procent). 3. Kärnkraft: 1.322 MW (5,8 procent).

[6] The News International, 29 september, 2017, “Pakistan to pay back $100 bn to China by 2024”  (https://www.thenews.com.pk/print/233333-Pakistan-to-pay-back-100-bn-to-China-by-2024 ).

[7] “Nya Sidenvägen hotar bli skuldfälla”, Johan Nylander, Dagens Industri, Aug 20, 2018. https://www.di.se/nyheter/nya-sidenvagen-hotar-bli-skuldfalla/

[8]  En av IHS Markits rapporter från 2018 finns här: https://ihsmarkit.com/research-analysis/a-difficult-year-ahead-for-pakistan.html

[9] https://chinaafrica-podcast.com/an-insiders-view-of-the-china-africa-debt-trap-debate

Ambassadör Gui Congyou accepterade en skriftlig intervju med svenska kinesiska medier

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, 3 Januari (Greenpost) — Kinas ambassadör Gui Congyou accepterade en skriftlig intervju med svenska kinesiska medier den 29 december, 2018 på kinesiska.  Här är en översättning av intervjun.

Fråga: Kära ambassadör Gui Congyou, hur utvärderar du utvecklingen av förbindelserna mellan Kina och Sverige under det senaste året?

Svar: 2018 var ett mycket viktigt år för både Kina och Sverige. År 2018 var det första året för Kina att fullt ut genomföra den 19: e partikongressens anda och 40-årsdagen av Kinas reform och öppnande. Sverige höll allmänt val i september detta år. Under det gångna året har förbin­del­serna mellan Kina och Sverige upprätthållit en stabil utveckling totalt sett, och nya presta­ti­oner har gjorts genom samarbete inom olika områden. För det första upprätthöll de två sidor­na utbyten och utbyten på alla nivåer och inom olika områden. De två ländernas diplo­matiska avdelningar upprätthöll regelbunden kommunikation. Svensk infrastrukturminister Tomas Ene­roth ledde en delegation att delta i den första ”China International Import Expo” som hölls i Shanghai i början av november. På regional och kommunal nivå har ett flertal besök och utbyten ägt rum inom ekonomi, handel, vetenskap och utbildning. Detta i god pragmatisk anda som gagnat vidare samarbete mellan våra länder.

För det andra fortsatte det ekonomiska och handelssamarbetet att växa snabbt. Från januari till oktober ökade den kinesisk-svenska bilaterala volymen med 17% till 12,4 miljarder US-dol­lar. Den årliga volymen och Sveriges handelsöverskott med Kina förväntas nå nya höjder. Kina-Sverige “One Belt, One Road”-samarbetet har gjort positiva framsteg. China Eastern Airlines har öppnat ett direktflyg från Shanghai till Stockholm. Det svenska länet Dalarna har öppnat sina dörrar till staden Ganzhou i Jiangxi-provinsen i östra Kina. Under mötet i Shang­hai ”China International Import Expo” tecknade svenska företag kontrakt för 500 miljoner US-dollar med kinesiska företag.

För det tredje har utbyten och samarbete inom vetenskap och teknik, kultur och utbildning fortsatt i bra fart. Professor Chen Zhu, en berömd kinesisk vetenskapsman, vann det svenska Sjöberg-priset. Kinas förening för vetenskap och teknik och Kungliga Tekniska Högskolan undertecknade ett samarbetsavtal. Den första kinesiska kulturfestivalen hölls framgångsrikt i välkända Kungsträdgården i Stockholm. Flera välkända kinesiska artist-trupper uppträdde under året i: Stockholm, Göteborg och Falköping, och blev mycket väl mottagna av lokal­befolkningen.

För det fjärde har Kina och Sverige genomfört nära kommunikation och samordning på den multilaterala arenan. Mot bakgrund av den internationella situationen, full av osäkerhet, stöder Kina och Sverige stark multilateralism, förespråkar frihandel och motsätter sig uni­lateralism och protektionism. De två länderna har genomfört en effektiv samordning inom ramen för den multilaterala ramen, såsom FN: s säkerhetsråd, och genomförde sund kom­munikation om heta frågor t.ex. i DPRK: s kärnvapen och Jemen och gemensamt engagerade för att upprätthålla världsfred, stabilitet och utveckling.

Samtidigt såg vi också att förhållandena mellan Kina och Sverige har störts av några negativa faktorer under året. Den svenska polisens behandlingen av tre kinesiska turister hotade deras grund­läggande mänskliga rättigheter, såsom personlig säkerhet och värdighet. SVT produ­cerade ett inslag om dessa kinesiska turister i ett satirprogram som vi uppfattade som grovt förolämpade och orsakade stark indignation och högljudda protester från alla kineser och det stora antalet utländska kineser. Detta skadade den goda bilden av Sverige i Kina. Vi fortsätter att uppmana den svenska sidan att öppet och uppriktigt be om ursäkt för den negativa hän­delsen. Några politiker och media i Sverige har anklagat Kina, men de förstår inte Kina och vad vi anser vara Kinas inre ange­lägenheter. Dessa negativa faktorer har utan tvekan skapat onödiga hin­der för utveckling av vänskapligt samarbete mellan Kina och Sverige. Vi är starkt emot detta.

I allmänhet anser jag att det vänliga samarbetet är det viktigaste för de kinesisk-svenska förbindelserna. Att främja den positiva utvecklingen av de bilaterala förbindelserna är de båda folkens gemensamma ambitioner. Fördjupningen av de kinesisk-svensk förbindelserna har djup potential och breda utsikter. Kina har alltid varit engagerat i att främja den fortsatta utvecklingen av samarbete Kina-Sverige. Vi hoppas att den svenska sidan kommer att gå hand i hand med den kinesiska. Vi försöker bygga konsensus och skapa vinn-vinn-samarbeten som ger gynnsamma förutsättningar för en sund och stabil utveckling av förbindelserna mellan Kina och Sverige. Detta i en anda av ömsesidig respekt och likabehandling, men förstås med reservation för de skillnader här är i synsätt.

Fråga: Svenska medierna har en ny förståelse för dig. De tycker att du verkligen gillar att möta svenska medier. Du pekar ofta på sina misstag. Vad är din kommentar till den här kommentaren?

Svar: Medierna är en viktig bro mellan de två folken och spelar en viktig roll för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan de två sidorna. Jag har noterat att med den snabba utvecklingen i Kina och den fortsatta expansionen av samarbetet mellan Kina och Sverige, ger de svenska medierna allt mer uppmärksamhet åt Kina. Det finns många objektiva och positiva rapporter om utvecklingen av Kinas reformer och att landet öppnats under de senaste 40 åren. Ömse­sidigt samarbete i ekonomisk och handelsinvestering, vetenskaplig och teknisk innovation, energibesparing och miljöskydd. Sådana rapporter kommer att hjälpa det svenska folket att fullständigt och bättre förstå Kina och underlätta en jämn utveckling av de bilaterala för­bin­delserna.

Samtidigt finns det fortfarande några medier och journalister i Sverige som tittar på Kina med färgade glasögon. De är fulla av fördomar, stereotyper, okunnighet och arrogans mot Kina och klandrar Kina för ‘kallt krig’ mentalitet. Detta Kina som de skriver om är långt borta från det riktiga samtida Kina. Vissa medier tillåter bara att de snedvrider Kina, men de kan inte låta andra prata om Kinas prestationer och Kinas ställning. Det här är en allvarlig kränkning av journalistiken moraliska principer. Det är en typisk media-tyranni och den allmänna opini­ons­diktaturen, och bidrar inte till en smidig utveckling av de kinesisk-svensk relationerna.

För att förhindra att dessa snedvridna rapporter gör svenskar misstänksamma och på sikt påverkar det vänliga samarbetet mellan våra folk måste vi påpeka dessa misstag och klargöra Kinas position. Vi välkomnar de svenska vännernas konstruktiva kommentarer, men tvekar inte att försvara vad vi uppfattar är rätt och vill motverka att fördomar mot kineser och Kina som land sprids.  Vi påpekade att vissa medier och journalister har gjort misstag i hopp om att de ska fortsätta bidra till kinesiskt-svenskt vänskapligt samarbete. Vi hoppas att svenska folket ska ha full tillgång till information och förstå ett autentiskt Kina på ett objektivt sätt. Jag hoppas att några svenska medier och journalister kommer att släppa arrogans och för­domar, och verkligen följa journalistikens etik och behandla Kina på ett objektivt och rättvist sätt. Som ambassadör är dörren till dialog och kommunikation alltid öppen.

Fråga: 2019 är 70-årsdagen av Kinas grundande av Folkrepubliken Kina och 69-års­jubileet för inrättandet av diplomatiska förbindelser mellan Kina och Sverige. Vilken är din syn på kinesisk-svenska relationerna under den här viktiga historiska perioden? Vilka större händelser förväntas inträffa?

Svar: 2019 är 70-årsdagen för grundandet av Nya Kina. Det är ett viktigt år för att nå målet att bygga ett välfungerande samhälle på ett allsidigt sätt och uppnå målet för det första år­hund­radet. Erfarenheten från de gångna 40 årens reformer och öppnade mot omvärlden, lär oss att vi måste fokusera framöver på innovation, samordning, ”grön utveckling”, öppenhet och del­ning och sätta mycket långsiktiga mål. Återupplivandet av den kinesiska drömmen fortsätter. Det kommer definitivt att ge nya viktiga möjligheter till utvecklingen av de kinesisk-svenska förbindelserna.

År 2019 kommer Kina och Sverige att genomföra fler dialoger och utbyten på alla nivåer och på olika områden för att öka utbytesfrekvensen och förbättra ömsesidig förståelse. Den svenska regeringsbildandet pågår fortfarande. När den nya svenska regeringen har tillträtt är vi villiga att kommunicera med den svenska sidan för att gemensamt planera utvecklingen av de bilaterala förbindelserna i nästa steg. De två sidorna bör fortsätta att utöka det pragmatiska samarbetet inom olika områden, genomföra det konsensus som nås och aktivt utvidga sam­arbetet inom områdena innovation, grön ekonomi, energibesparing och miljöskydd samt avancerad tillverkning, så att de två folken kan få mer känsla av vinst.

Vi är villiga att gå hand i hand med svenska vänner för att fira 70-årsdagen för Folkrepubliken Kinas grundande och 69-årsdagen för upprättandet av diplomatiska förbindelser mellan Kina och Sverige. Vi kommer att vidarebefordra den traditionella vänskapen mellan de två länder­na och fullt ut utveckla potentialen för samarbete för att injicera positiv energi och ny driv­kraft i de kinesiskt-svenska förbindelserna.

Fråga: Vilka är dina förväntningar för de utländska kineserna i Sverige?

Svar: I 2018 implementerade ambassaden resolut Xi Jinpings socialistiska ideologi med kinesiska egenskaper i den nya eran, upprätthållande av principen om “diplomati för folket”, aktivt genomförande av partiet och regeringens Huiqiao Huimin-politik (politik som är bra för kineserna) och säkerställande att moderlands oro för det stora antalet utomeuropeiska kineser genomförs. Ambassaden uppskattade och stödde aktivt de utländska kineserna i deras an­strängningar att bygga ett harmoniskt samhälle, genomföra kinesisk utbildning och skydda landets legitima rättigheter och intressen i Sverige och genomföra en rad praktiska åtgärder för att söka konsulära handlingar. Ambassadens konsulära avdelning kommer år 2019 offici­ellt att byta namn till konsulatavdelningen. Denna förändring framhäver den allt viktigare betydelsen av det kinesiska arbetet i ambassadens övergripande arbete och återspeglar am­bas­sadens beslutsamhet för att bättre tjäna de utländska kineserna. Jag hoppas att det stora antalet utländska kinesiska följeslagare genom våra ansträngningar kommer att känna mer verkliga känslor av lycka och lycka.

Den stora processen av reform och öppnande i Kina under 40 år, har visat att det stora antalet utländska kineser är viktiga vittnen, deltagare och bidragsgivare till reform och öppnande. Det hoppas att de utländska kinesiska landsmännen kommer att utnyttja den historiska möjlig­he­ten till den nya reformrundan och öppningen av moderlandet, fortsätta att vidarebefordra den härliga patriotismens tradition och älska landet, stäkra skydda moderlandets återförening, ta hand om och stödja moderlands utveckling, aktivt främja det pragmatiska samarbetet och humanistiska utbytet mellan Kina och Sverige och främja enastående kinesisk kultur. Att göra nya bidrag till den kinesiska drömmen om att bygga ett välskött samhälle på ett allsidigt sätt och inse den stora föryngringen av den kinesiska nationen.

Inför 2019 skulle jag vilja ta tillfället i akt att utvidga välsignelserna för det nya året till det stora antalet kineser. Jag önskar er allt det bästa under det nya året, dra fördel av moderlands utveckling, dela moderlandets utbyte av välstånd och väckelse, och uppnå bättre livsstil.

 

Xinjiang Photo Exhibition held in China Cultural Center in Stockholm

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Dec. 24(Greenpost) — As part of the China’s Landscape in Swedish Eyes photo exhibition, Xinjiang photo exhibition has been held in China Cultural Center in Stockholm.

Chinese Ambassador Gui Congyou spoke highly of the exhibition.He welcomed Swedish friends to visit China.

Jointly held by Green Post and Kamera & Bild Magazine, China’s Landscape in Swedish Eyes photo exhibition attracted folks from all walks of life.

Xuefei Chen Axelsson, Editor of Green Post has exhibited 30 photos featuring Xinjiang’s China-Europe Express Realignment Center, Grand Bazar, 12 Muqam, Burqin’s colorful strand, Kanas lake and Xinjiang Theatre as well as Gaubao plant that changes Gobi into oasis.  She visited Xinjiang in August as part of a mission to cover the Silk Road Economic Belt.

Eleven Swedish photographers went to Beijing’s Jinshanling Great Wall, Zhangjiajie and Lijiang River in november and brought back great China’s landscape.

The exhibition was welcomed by Swedish people.   Claes Grundsten said their trip to China was comprehensive and satisfactory.

Johan Wessel said it was very nice to have such a joint exhibition so that Swedish and Chinese in Sweden could understand China better and enjoyed the beautiful landscape.

Lena Weilandt said she went to China 30 years ago and it is very good that she could go back to China again 30 years later.

She saw great changes in China where there are a lot of high buildings, but she also saw old China somewhere in the market and street. She is very proud and glad to have such an exhibition and she will share the photo with family members, friends and colleagues.

Many people from other parts of the country to look at the exhibition.

Kitty Larsson came from Värmland to watch the photos. She said China was great and she loved China.

Nicolas Yiming came from Västerås with Swedish friend and was impressed by the Xinjiang photo. He said looking at the photo, he felt Altay sceneries and arkitectures are similar to that of Sweden.

Boel Lindberg, Director of the International Department of Swedish Foreign Ministry who is in charge of international correspondents visited the exhibition.

“It is really very beautiful, I almost like to think of going there to have a visit. You can even make post cards with them.” said Lindberg.

Marianne BJörklund, reporter from DN also visited the exhibition.  She said she was impressed by the beautiful sceneries in Xinjiang and that in Zhangjiajie.

SVD reporter, Chinese communities leaders and many others also came to watch the exhibition.

Many Swedish were impressed by Xinjiang’s sceneries and felt it is similar to that in Sweden.

Through the exhibition, visitors have a better understanding and a good look at China’s beautiful landscape.

The week long exhibition ended on Dec. 22, but it will open again on January 7 till the end of January before the next exhibition begins.

If you have time, you can still come and have a look.

“China landscape in Swedish Eyes” Photo Exhibition opens in Stockholm

STOCKHOLM, Dec. 16(Greenpost)– China Landscape in Swedish Eyes Photo Exhibiton opens on Saturday in China Cultural Center in Stockholm. 

Chinese Ambassador to Sweden Gui Congyou attended the opening ceremony.

“I have looked at the photos and feel quite excited to see China’s spectacular landscape through Swedish lens. In the exhibition one can see Kanas lake and Yadan landscape in Xinjiang and the spectacular mountains in Zhangjiajie, as well as the beautiful River Li.”

Ambassador Gui said this exhibition, jointly held by Green Post, a web multi-media and Kamera & Bild Magazine is a positive people to people communication between China and Sweden.

“This year marks the 40th anniversary of reform and opening up and China has experienced a lot of changes and living standards have improved a lot. We welcome Swedish friends to China to have a look. ”

Web newspaper Green Post editor Xuefei Chen Axelsson also spoke at the opening ceremony.

She said that she went to Xinjiang Uyghur Autonomous Region in western China during Aug. 24-31 this year together with 14 journalists from 13 countries along the silk road to see Xinjiang’s development in tourism industry and other aspects. The project goes along with the Belt and Road Initiative proposed by President Xi Jinping. She visited Urumqi, Changji, Burqin, Altay and Kanas where there are rich tourism resources. The landscape includes Gobi, forests, Mountains and lakes. The Yadan landscape was formed by wind but the name was given by Swedish explorer Sven Hedin. The trip is worthwhile and the purpose was to wake some interest for both industries and tourists.

Claes Grundsten said that Magazine Kamera & Bild arranged this trip with many competent photographers with travel bureau Zoom.

He said the group visited the Great Wall, the famous Tiger Leaping Gorge, National Park Zhangjiajie in Hunan Province in Central China and the beautiful longji in River Li in Guilin city, Guangxi Zhuang Autonomous Region in South China.

“It was the first time I went to China, ….It was a very good trip, we are very satisfied with the trip.”

Journalists, Photographers and Photograph lovers:

Claes Grundsten         Johan Wessel             Charlie Malmqvist

Lena Weilandt             Patrik Brolin                Kitty Eide Larsson

Anna Bernström          Eva Pettersson            Hans-Åke Olsson

Anders Petersson        Leif Lundin

Xuefei Chen Axelsson

Curator: Anders Nylen

A total of 120 people including friends and colleagues of the photographers attended the opening ceremony.

Johan Wessel said to Green Post that it is very good to have such a joint photo exhibition so that people can see many places in China.

Zhangjiajie.

Xinjiang.

xinjiangg.

xinjiang.

Jinshanling, Great Wall.

The exhibition will last till December 22, 2018. It is jointly held by Green Post and Kamera & Bild Magazine.

In future, only charges provided by law could be collected from clients of health and social services

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Dec. 14(Greenpost)–The Government is proposing a new Act on Client Charges in Health and Social Services that would apply to health and social services organised by counties. In future, only service charges provided by the Act on Client Charges in Health and Social Services could be collected from clients.

The aim is that the service charges would be reasonable and not prevent people from using the health and social services they need.

The client’s own county would charge the client. Counties could also charge less than the maximum fee, or let their residents use services free of charge. The client would always pay the same sum for the same service organised by the county, irrespective of who provided the service. The county would use the same client charges for services provided by the county itself and for services bought from other service providers against the client’s health and social services voucher or personal budget. The service provider would be allowed to charge for unattended appointments that had not been cancelled.

As before, there would fixed client charges and client charges based on the client’s ability to pay (income-related charges). When determining income-related charges, only the clients’ continuous, regular income would be taken into account, not their property. Regulations concerning forest income would remain unchanged.

Scope of application of payment ceiling becomes broader

The aim is not to change the level of the current annual payment ceiling (EUR 683). In future, the following costs would be included when calculating whether the client’s total costs reach the payment ceiling: appointment and processing charges for oral health services, charges for temporary home nursing and hospital at home, charges for prehospital emergency medical services, and charges paid from the person’s income support.

Providers would be allowed to charge the same sums for distance services as for services received during traditional appointments. Charges for distance services would be included in the client’s costs for the payment ceiling. Payment practices in primary services and specialised services would be harmonised. In future, each appointment to a doctor, nurse or therapist would be charged separately, as well as each appointment for serial treatment.

The obligation to monitor when the client reaches the payment ceiling would be transferred from the client to the county.

The provision obliging to reduce or waive a charge would be made more effective and the provision would be extended to cover even the charges for short-term institutional healthcare. Clients should be informed about the possibility to apply for payment reduction. Payment reduction would be preferred rather than granting income support.

Free-of-charge health services to minors and for preventive purposes

In future, health services to minors would always be free of charge. The change would also apply to institutional healthcare and specialised medical care.

As before, preventive services would mainly be free of charge. Appointments to outpatient care services relating to mental health and substance abuse problems would be free of charge.

Charging criteria for home care, service housing and institutional care will be harmonised

The Act on Client Charges in Health and Social Services would lay down charges for long-term service housing. In the same connection, the principles for income-related charges for long-term or continuous and regular services would be harmonised.

Continuous and regular home care would be comparable to ordinary long-term service housing because both arrangements bring services to the clients’ homes and the clients do not need services 24 hours a day. The income limits for home care charges would be raised.

Long-term service housing with 24-h assistance would be considered equal to long-term institutional care as both service arrangements provide clients with intensive 24-hour care. The Act would require that a client shall have at least EUR 160 at his or her personal disposal in service housing with 24-h assistance. In institutional care, the sum is EUR 108.

The Act is scheduled to enter into force on 1 January 2021.

Sino-Russian and US-Russian relations are studied in Finland

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Key changes in the Sino-Russian and US-Russian relationships can have significant consequences for the global balance of power and the international order at large. A report published today shows how vulnerable the recently deepened Sino-Russian relationship is as it represents a joint reaction towards the US hegemony rather than a deep strategic alliance.

The relationship is imbalanced and relies on Chinese self-restraint. The relationship between the US and Russia again suffers from a long-term structural problem as the US refuses to recognise the great power status, which Russia is longing for. Both relationships include important uncertainties as factors related to regime succession might decisively affect their future direction.

The Sino-Russian relationship has deepened during the past few years with cooperation in energy policy and military security in its core. The cooperation corresponds to the strategic needs of China, which has the upper hand in defining its future. Both great powers engage in their own regional projects in Central Asia, the Chinese Silk Road Project and the Russian-led Eurasian Union. Thus far an open competition between them has been avoided. Whilst China and Russia share a common interest in safeguarding their authoritarian political systems from Western values, their approaches to the Western led international order differ. This creates a key obstacle for any far-reaching alliance between them.

The relationship between the US and Russia has been constantly deteriorating after the end of the Cold War due to very different expectations about the relationship. The person factor forms an important determinant: the Donald Trump presidency was expected to respond to the long-term Russian demands on bargaining with Russia. The domestic controversies on Russian election hacking have, however, made the future of this relationship increasingly unpredictable. Taking the key driving forces into account it is less likely to change in the near future than the Sino-Russian relationship.

This publication is part of implementing the Government’s plan for analysis, assessment and research in 2018 (www.tietokayttoon.fi).

Source: www.tietokayttoon.fi

Analysis: How Chabahar Survived US Sanctions?

By  Shoaib Rahim

STOCKHOLM,  Nov. 28 (Greenpost)–The United States imposed new sanctions, dubbed as toughest ever, on Iran on November 5. However, Afghanistan and India have received certain waivers from these sanctions. The exemptions allow India to continue to develop Chabahar port and construct its related railway link to Afghanistan’s border. Further, both Afghanistan and India would continue to import petroleum products from Iran. The exemption of Chabahar was stated to be related with the economic development, reconstruction assistance and humanitarian relief of Afghanistan. However, there are many reasons beyond Afghanistan factor that made the waivers less of a surprise.

In 2003, India agreed with Iran to make investment and develop Chabahar port in Iran on Gulf of Oman. However, the project was crawling owing to the US sanctions on Iran. In spite of US dissent, India went on to spend $135 million to construct Zaranj- Dilaram highway that links Kabul– Hirat highway with Chabahar port and completed it in 2009. In August 2015, sanctions on Iran were eased while tri- lateral agreement was signed among Afghanistan, India and Iran in May 2016.

The continued, albeit bumpy, progress on Chabahar port is not a surprise given its strategic significance. Chabahar occupies unique geo- political and geo- economic status in the light of regional and global politics. Chabahar competes with Chinese funded Gawadar port on the lines of strategic encirclement theory as well as provides gateway to India to reach Central Asia as part of its competition with China. Despite this, China has remained a strong supporter of the port due to its close political and economic ties with Iran. On the other hand, while US has continued to tighten the noose around Iran, it has had to show flexibility towards the project. This is mainly because these projects have potential to strengthen India geo- economically and geo- politically in line with its strategy to support India vis-à-vis China.

At present, President Trump’s Afghanistan and South Asia strategy announced in August 2017, underscored increased role for India in Afghanistan, which was warmly welcomed by both Kabul and New Delhi. Given the fact that India’s land route access to Afghanistan is barred by Pakistan, it is Chabahar that would provide a gateway to India to reach Afghanistan and ensure its desired economic and development assistance. In turn, Afghanistan would provide India land route access to Central Asia. These interventions align with the maneuvers to increase India’s influence in Central Asia to counter that of China in the region.

An important aspect in the India- US relations is the Russian factor. India has maintained delicate balance in its relations with Russia and the US. Despite close strategic bonding with the US, India has managed to preserve its historical economic, military and diplomatic ties with Russia amid turbulent US- Russia relations. For instance, the pendulum of India’s multi –billion- dollar arms trade with both countries swings either sides in spite of changing political- economic dynamics. Moreover, it was mainly Russia that pushed for the membership of India in Shanghai Cooperation Organization (SCO), an important regional platform. Therefore, any decision of the US that would restrict economic gains of India might affect India’s presence in current US orbit.

The waiver on oil imports granted to India also revolves around Chabahar. India is one of the top four oil importers world- wide while Iran ranks third on its list of suppliers. Therefore, in response to US pressure to cut oil imports from Iran to Zero by November 4, India made its intentions clear to defy and go against them, almost one month ahead of the deadline. Further, India’s stance to continue to buy oil from Iran at this critical juncture has implications for strengthening relations of the two countries and pave the way for long term partnership, including smooth implementation and operationalization of Chabahar.

Alternatively, India could have moved to other countries to meet its oil demand. However, Iran had already threatened that if India shifted to other countries as a consequence of sanctions on its oil trade, it would lose special privileges at Chabahar port. On the other hand, Afghanistan relies on Iran for transit route and imports including oil. The sanctions would might have disrupted trade and transit tries leaving a struggling Afghan economy in tatters. Hence, the exemption gives the country a sigh of relief.

Here, it is worth mentioning that China has expressed its support and interest in Chabahar from time to time. If Iran is frustrated with India at any stage and consequently engages China in Chabahar, it would severely dent the planned strategic gains of India around the project.

The unique strategic status of Chabahar earns it exemption from the toughest ever sanctions of the US.  However, the remaining sanctions would plague Iran’s economy. Therefore, while the project survives the sanctions, it would be hard for an economically weakened Iran to accelerate the pace and work together with India to fully operationalize the port and reap its economic gains.

Shoaib Rahim (Development Economics 2012) is an Afghan, Macro-economist, University Lecturer, TedX Speaker and Youth Activist. He founded ‘Gaheez – The Rising Afghanistan’, an initiative to engage youth in the development of Afghanistan.

The views expressed here only represents the view of the author.

Chinese Ambassador Gui says China pays great attention to China-Europe relations

STOCKHOLM, Nov. 10(Greenpost)– Chinese Ambassador Gui Congyou said that China attaches great importance to China-Europe relations and he likes to listen to all the participants opinion on how to better improve China-Europe relations.

Ambassador Gui said that this year marks the 40th anniversary of reform and opening-up in China. Reform and opening-up, started 40 years ago, have transformed China from a country shackled by rigid planned economy to a vibrant socialist market economy, and from a closed economy and society to one increasingly interconnected with the world. All the Chinese people benefit from reform and opening-up, as no one will live under the poverty line and all will lead a good life. Global economy benefits from China’s reform and opening-up as China’s economic growth contributes over 30% to global growth. Countries around the world benefit from China’s reform and opening-up because China generates tremendous development opportunities and dividends as it is set to become the world’s largest consumption market.

China’s reform and opening-up also contributes to world peace and security. The fact that China maintains social and political stability and is delivering a better life to nearly 1.4 billion people undoubtedly generates strong impetus to keep the momentum of global and regional security and stability.

Gui said that “some people speculate that China’s development threatens other countries, to which I would like to stress that it is not in the DNA of the Chinese nation to threaten and invade other countries. In the 5000 years of Chinese history, China has never waged a war of conquest against other countries. As a nation that endured over a hundred years of colonial invasion and enslavement by Western powers, we know too well the pain of being occupied and enslaved. As Chinese people often say, “do not do to others what you would not have them do to you.” In the vocabulary of China’s foreign policies, words like “invading other countries” and “seeking hegemony” have no place”. Gui said.

“There are also people saying that China is more assertive, which is a serious misunderstanding and misinterpretation of China’s foreign policies. Over a hundred years of colonial invasion and occupation of China led to the fact that China is still yet to realise complete national reunification. Anti-China separatist forces, such as “Taiwan independence”, “Tibet independence”, “East Turkestan” as well as “Hong Kong independence”, are doing everything to sabotage and hinder the reunification of China. What we must do in response is to firmly uphold national unity and advance the process of national reunification. In other words, we will not let any country, any force, any organization or any individual take away any inch of China’s rightful territory. What we are doing is opposing others to break into our house and rob our things rather than barge into others’ house and rob their things.” said Gui.

Gui said that Sweden is the first Western country to establish diplomatic ties with China. As a major Nordic country and an important member of the EU, Sweden leads the world in innovative, green and sustainable development. Just like China, Sweden is committed to upholding world peace and security, and resolving disputes through political and diplomatic means. These factors set up the foundation and favorable conditions for long-term and steady growth of China-Sweden relations. With high importance attached to its relations with Sweden, China is willing to strengthen dialogue, communication and cooperation in all areas, and work with Sweden to make contributions to world peace, development and security .

It is true that our two countries are different in our political systems and ideologies. But it is exactly these differences that make dialogue, exchanges and cooperation more necessary. Because we are different, we need to improve together by learning from each other. However, we oppose exaggerating or politicising these differences and turning them into obstacles of our relations, rather we hope to work together to turn these differences into highlights and propellers of our relations. To make this happen, we need to treat each other as equals, respect each other, refrain from interfering in each other’s internal affairs and work together for shared benefits.

Gui said that the 19th CPC National Congress that was successfully convened last October established the Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, and set the goal to build China into a great modern socialist country by the middle of this century.

To achieve the goal, China will deepen reform, open up wider to all countries and regions of the world, and carry forward with reform and opening-up with utmost resolve and confidence. The first China International Import Expo that is being held represents a major initiative and effort reaffirming China’s determination to open up wider. Like I said at the beginning, China’s reform and opening-up benefits the whole world, and deepened reform and opening-up will only benefit the world even more. We are committed to improving socialist democracy and rule of law, upholding and improving human rights and delivering a better life to all Chinese people. These efforts will bring about greater social and political stability and economic prosperity.

But no matter how much progress China makes in its development, even when China’s GDP per capita reaches the level of Sweden at USD 50,000, China will still stick to a peaceful development path and its peaceful foreign policy, remain committed to building a community with a shared future for mankind rather than interfere in other countries’  internal affairs, invade other countries or seek world dominance. Thousands of years of human history told us one thing, that is any empire that invades, enslaves or occupies other countries will eventually fail and crumble. That is what all of us need to learn and more importantly heed from history.

The Chinese side attaches great importance to developing China-Europe relations. In terms of how, I prefer to hear your thoughts and suggestions, concluded Gui.

Utländska journalister Besöker Xinjiang-serien (15) – Kanas Scenery-den mest spektakulära i världen

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, 1 november (Greenpost) – Kanas Scenic Spot är den vackraste och spektakulära natursköna platsen i Altay, i Xinjiang Uyghur Autonom Region och även i världen. Under jurisdiktion av Altay Prefecture, Northeasten del av Xinjiang, Kanas Scenic Spot är en del av det smeknamn på ett tusen kilometer galleri.

Det är ett område på över 10 tusen kvadratkilometer och mottar cirka 4,6 miljoner turister i fjol och förväntas få 6 miljoner i slutet av året. Hittills har de fått 3 miljoner. De planerar att öppna området för turister från hela Kina och även världen. Tidigare var området stängt på grund av den tunga snön. Nu har turismen prioriterats som en pelareindustri. Varför är det så attraktivt och vad är speciellt med Kanas? Eftersom det har många -bara-.

Det är den enda utvidgningszonen av sibiriska taiga skogar, de enda utbredda områdena av sibiriska djur och växter, det enda arktiska vattensystemet i hela landet, den enda mongoliska Tuva bostaden i hela nationen, den enda natursköna platsen med europeiskt eller canadiskt stillandskap ( andra kallade det som Schweiz, men det är Kanas i Altay, Xinjiang) i Kina och den enda naturreservat som gränsar till ytterligare två länder i hela Kina.

För att främja turistnäringen och underlätta infrastrukturen, börjar Xinjiang från och med i år 10 flygkurser, inklusive Urumqi-Kanas, Turpan-Kanas turism charter och de nya tåg- och busslinjerna inom och utanför Xinjiang ökar ständigt också.

En grupp med 14 utländska journalister från 14 länder, inklusive Japan, Sverige, Belgien, Afghanistan, Kirgizistan, Bangladesh, Indonesien, Indien, Egypten, Khazakstan, Pakistan, Malaysia, Turkiet och Uzbekistan och tillsammans med 22 kinesiska journalister besökte Kanas Lake och Kanas Pavillion. Det vackra landskapet bedövas alla när de besökte det.

Vi fick höra att ta PLA-överdraget och paraplyet med oss ​​eftersom det blir mycket kallt på toppen av kullen. De flesta gjorde det förutom mig. Jag tänkte så länge som det är grönt, det borde vara acceptabelt. När vi klättrade upp till toppen började det regna. Känns som att klättra på Mountain Tai i Shandongprovinsen, Östkina, såg vi också väldigt vackert vitt moln som täckte de gröna träden och slog samman med det blå och gröna sjövattnet.

Alla träd här är väldigt gröna och färska. Alla buskar under träden är också vackra eftersom de visade olika färger. Biodiversitet är väldigt uppenbart här.

När vi klättrade till över 500 trappor trodde jag att vi hade passerat två tredjedelar av trappan. Varje rörelse upp, vi hittade en ny vinkel för att se sjön. Det är grönt vatten. Det ser ut som sjön i Calgary i Kanada, tror jag, men det ser också ut som bukten i norge eller floden i södra Nya Zeeland och ändå är det här i Altay, Kina. Det är bara vackert, rent och vackert med jadeblått eller krämigt grönt. Det känns som en skatt.

När vi steg upp stegen regnade det ännu tyngre. Det vita molnet spridda inte snabbt. Tvärtom kom det fram och utvidgades till sjön. När sjön vattnet nästan täckt av det vita molnet såg det så vackert ut.

Turister från Zhejiang-provinsen och Henan-provinsen eller till och med nordöstra Kina gick i regnet. De alla lovade platsen att vara väldigt vacker och spektakulär.

När vi äntligen kom fram till toppen genom att gå 1100 trappor, kom vi in ​​i paviljongen för att få en bra panoramautsikt över Kanas flod eller sjö.

Ordet säger att man går upp för att titta på sjön och går ner för att titta på olika blommor. Man kan beskriva det som ett hav av blommor med stor mångfald.

Paviljongen heter fiskskyddsplattformen. Sedan gick man ner. Det var bara så vackert. Det var en sådan glädje att ha denna resa eftersom den är så ren. Kanas Lake är också känd för att byta färg med årstider och väderbyte på vår, sommar och höst. Vattenfärgen är faktiskt stålgrå i maj, ljusgrön eller ljusgrön i juni, mjölkvit med svagt blå och grön i juli, mörkgrön i augusti och smaragd i september och oktober. Från november till nästa april är det istiden, när hela Kanasjön blir en silvervit värld förändras färgen ändå på grund av soliga eller molniga dagar och till höga eller låga moln.

Soporbin.

På eftermiddagen tog journalisterna en sightseeingbåt som flyter på sjön. De upplevde det vackra vatten landskapet och tog en massa bilder. Kanasjön med en historia på cirka 200 tusen år är som en halvmåne, med en höjd av 1.374 meter, 24,5 kilometer lång, 2,2 km bred, 1,87 kM bred och djupet är 120 meter i genomsnitt. och 197 meter djupt maximalt. Med en yta på 45,78 km2 har sjön en lagringskapacitet på 5,4 miljarder kubikmeter, vilket motsvarar 4 kubikmeter för var och en av de 1,3 miljarder i Kina. Det är också den djupaste sötvattensjön i Kina. Sproget om vattenmonster sprids här bland folket, det misstänks att det finns stor fisk i denna sjö för att välkomna folket.

Kanasjön, i bergsbältet i mitten av berget vid södra foten av Altaybergen, är en slangmoränbarriessjö genom glacialskur i kvaternär istid. Stora glaciären täckte Altay Mountains och sedan glidde nedåt längs berget terräng på grund av dess tyngdkraft. Under processen har smältbotten och massivet en stark friktion och orsakat extrudering, transport och grävning, sedan smälte glaciärns främre del smältvattnet urladdade nedåt och tillsats i stora mängder vid Kanas sjön och bildade en loopmorän på cirka en kilometer bred och 50-70 meter hög, vilket förhindrade dalen, där smältvatten från glaciär och snö samlades år efter år för att gradvis bilda den vackra Kanasjön idag. Sova en natt i Friendship Peak i Buerqin, vi ledde till Yuehu Hotel för att se Kanas Lake.

Kanas Lake, djupt i Altay bergen ligger inom ramen för Kanas River Basin, med tilläggsvatten huvudsakligen av smältvatten från Friendship Peak och Kuitun Peak, Altay Mountains och nederbörd över sjöområdet. Kanas flod med sin uppkomst i Kanasglaciären vid Friendship Peak, den högsta toppen av Altay Mountains, totalt 125 km lång, strömmar från nordost till soutnwest och möter Hemu River vid Jiadengyu för att bli Buerqin River, som äntligen går in i Irtysh Flod。

Kanas Lake är kärnan och grädden på Kanas naturreservat på statsnivå och en naturens höjdpunkt, där den naturliga ekologiska miljön förbli primitiv med berg som omger sig på lager, tät skog, frodig äng, klart vatten, blå himmel , gröna berg, vita moln, snötäckta toppar och gräsbevuxna våtmarker … allt i en helhet och alltför vacker att absorberas helt på en gång.

Efter att ha sett Kanas sjön besökte journalisterna Zhalat Tourism Cooperative. Zhalat Tourism Cooperative grundades av Yerkebatu, en bybor i Kanas Village i april 2015. Den är den första av sitt slag som leddes och grundades av partiorganisationen på bynivå, med det registrerade kapitalet på 535 tusen yuan eller cirka 80 tusen dollar.

En vacker Tuva-kvinna Ouchun välkomnade journalisterna till ett bröllopsrum först. Hon förklarade att bröllopsrummet är ett rent trähus utan någon spik. Huset byggdes med trädstam. Och de sätter mos i riftet mellan träblock. Ouchun förklarade att detta var det traditionella sättet att bygga trädhus och mossen kommer att krympa på vintern och blomma på sommaren. De lägger också vätska av tallar i träet.

Ouchun sa att alla filtar, madrasser och möbler är gjorda av sig själva. I familjeutställningsrummet håller de ett foto av PLA-läkare som kom till dem för att behandla patienterna och folket deltar härmed på skidåkning i 1958.

Ouchun sa att det mest speciella för detta kooperativ är att göra skidbrädet på skinnet. De hjälper till att gå uppför backen lätt för att förhindra att bakåt faller och gå ner snabbare.

Familjen har cirka 20 medlemmar och de har 12 rum. Hela kooperativet har 25 rum med byggområdet på 800 kvadratmeter och 8 artister att visa och sälja mer än 100 typer av produkter och presentationer av låtar och danser. År 2017 realiserade kooperativ rörelseresultat på 500 tusen yuan. Det har lockat 50 tusen turister ackumulerat. Den ekologiska husstilen är mongolsk Tuwa-stil, men liknar också den svenska stilen.

Ouchun sa att det beräknas att det bara finns 2000 Tuva-folk vars ancester var mongolier. De har utvecklat mer och mer turism nu. Men de är också beroende av djurhållning.

Slutligen gick alla journalister in i ett mongolsk stilkupolhus och lyssnade på konstnärernas prestation.

Kooperativet är marknadsorienterat tar den ursprungliga ekologiska kulturen som prioriterad, centrerar på erfarenheter från originalkulturens erfarenhetsprodukter, ökar sin verksamhet genom försäljning av kulturella turistprodukter och belyser gruppturister som leds av reseguider och lockar självhjälpsturister, för att bygga upp märke av original – ekologi kultur erfarenhet.

De har en grundskola här med 100 elever. När de går till mellanskolan kommer de att gå till länet för att ha pensionskola.

Konstnärernas prestation var underbar och med välkomnande vinceremoni såg också människor hur man gjorde mjölkvin.

Efter denna resa gick folk tillbaka till Yuehu Lake Hotel och hade lunch. Lunchen var utsökt eftersom det hade en bra mängd mat.

På eftermiddagen gick journalisterna genom floden Kanas flod.

Sedan stannade de i Moon Bay innan de kom till den ljuga dinasour bayen.

Vid slutet av dagen kom de till Hemu Hotel med svenskt trähusstil. Trädstammen här är mycket bättre än i kooperativet. Detta är ett högt hotell som är mycket kundvänlig. Utanför på gården finns alla slags växter och blommor. Kanalströmmar flyter naturligt med fiskar som simmar i den. Det är en vacker plats. Alla dessa naturresurser med stora investeringar från regeringen och prioriteringen på turismen gör de lokala herdmännen till stor nytta under de senaste åren.

Temat för denna resa var att besöka turistområdena temat på Silk Road Economic Belt. Det är uppenbart att den kinesiska regeringen har investerat kraftigt i Xinjiangs Altay-prefektur och stöder den lokala politiken att sätta ekologisk konstruktion på prioritet och insåg den gröna utvecklingen. De lokala ledarna minns tydligt president Xi Jinpsons idé om gröna berg och floder är faktiskt guld- och silverberget.

Av Xuefei Chen Axelsson.

Swedish Queen Silvia supported Children’s Nobel announced

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Nov. 8(Greenpost) —Three Child Rights Heroes who are candidates for the Swedish Child Rights award The World’s Children’s Prize (WCP) has been announced recently. Millions of children participate in a Global Vote and choose the recipient of the prize, often called the “Children’s Nobel Prize” by media around the world. 

The nominees are:

  • Spès Nihangaza, Burundi, for her 25-year fight for orphaned children who have been severely affected by the AIDS epidemic and a brutal civil war.
  • Ashok Dyalchand, India, who has been campaigning against child marriage and fighting for girls’ rights for 40 years.
  • Guylande Mésadieu, Haiti, who has been fighting for 20 years for children who have been forced into slavery, children in prison and children on the street.

The candidates have been selected by a jury of children from 15 different countries.
Since its launch in 2000, some 42 million children have participated in the World’s Children’s Prize Program, which is the world’s largest annual rights and democracy education initiative for children. Patrons of the World’s Children’s Prize include Malala Youzafsai, the late Nelson Mandela, Sweden’s Queen Silvia and Sweden’s Prime Minister and Minister for Children.

Children from around the world, here in Cambodia and Sweden, participate in a Global Vote to decide who receives the World’s Children’s Prize.

Supporting vulnerable children
The World’s Children’s Prize Program educates and empowers children to become changemakers who stand up for human fellowship, the equal value of all people, the rights of the child, democracy and sustainable development. The majority of the children involved in the program live in fragile states and many  discover for the first time that they have rights and are able to make their voices heard.Recipients honoured in Sweden
Tributes will be paid to all three Child Rights Heroes at a ceremony in May 2019 at Gripsholm Castle in Mariefred, Sweden. The children will be assisted by Sweden’s Queen Silvia in presenting the awards. The prize money, which totals SEK 700,000, is used to support the Child Rights Heroes’ work and since the start in 2000 it has helped improve the lives of tens of thousands of the world’s most vulnerable children.

Global patrons
Patrons of the World’s Children’s Prize include Malala Youzafsai, the late Nelson Mandela, Sweden’s Queen Silvia, Graça Machel, Desmond Tutu and Sweden’s Prime Minister and Minister for Children.
The WCP Program is supported by 70,000 schools in 116 countries, as well as the Swedish Ministry of Education and 778 organisations. Since the program’s launch, half a million teachers have been trained to enable them to work with children’s rights, democracy and sustainable development in schools.

The World’s Children’s Prize Foundation (WCPF) is supported by a number of organisations, including the Swedish Postcode Lottery, Sida, Forum Syd, Julia & Hans Rausing Trust, H.M. Queen Silvia’s Care About the Children Foundation and the Survé Family Foundation.

 

Foreign Journalists Visit Xinjiang Series(15)–Kanas Scenery-the most spectacular one in the world

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Nov. 1(Greenpost)–Kanas Scenic Spot is the most beautiful and spectacular scenic spot in Altay, in Xinjiang Uygor Autonomous Region and even in the world. Under the jurisdiction of Altay Prefecture, Northeasten part of Xinjiang,  Kanas Scenic Spot is part of the nicknamed one thousand kilometer gallery.

It is an area of over 10 thousand square kilometers, receiving about 4.6 million tourists last year and is expected to receive 6 million by the end of this year.  So far they have received 3 million. They plan to open the area to tourists from all over China and even the world. In the past the area was closed due to the heavy snow.  Now tourism have been prioritized as a pillar industry.

Why is it so attractive and what is special with Kanas? Because it enjoys many only’s.

It is the only extension zone of Siberian taiga forests, the only distributed areas of Siberian animals and plants, the only Arctic water system nationwide in China, the only Mongolian Tuva habitation throughout the nation, the only scenic spot with European or Canadian style scenery(others dubbed it as Switzerland, but it is Kanas in Altay, Xinjiang ) in China and the only natural reserve that borders with another two countries across China.

Kanas lake in the rain on Aug. 28, 2018.  Photo by Xuefei Chen Axelsson.

To promote tourism industry and facilitate infrastructure, starting from this year, Xinjiang adds 10 flight courses including Urumqi-Kanas, Turpan-Kanas tourism charter and the new train and bus routes inside and outside Xinjiang are constantly increasing as well.

 

A group of 15 foreign journalists from 14 countries including Japan, Sweden, Belgium, Afghanistan, Kyrgyzstan, Bangladesh, Indonesia, India, Egypt, Pakistan, Malaysia, Turkey and Uzbekistan and together with 22 Chinese journalists visited  Kanas Lake and Kanas Pavillion.  The beautiful scenery stunned everybody when they visited it.

 

We were told to take the PLA overcoat and umbrella with us because it will be very cold on the top of the hill.  Most people did that except me.  I thought as long as it is green, it should be tolerable.

As we climbed up to the top, it began to rain. Feeling like climbing the Mountain Tai in Shandong Province,  East China, we also saw very beautiful white cloud covering the green trees and merging with the blue and green lake water.

All the trees here are very green and fresh. All the bush under the trees are also beautiful because they showed different colors.  Biodiversity is very obvious here.

 

When we climbed to over 500 stairs, I thought we had passed two thirds of the stairs. Every movement up, we found a new angle to see the lake. It is green water.  It looks like the lake in Calgary in Canada, I think, but it also looks like the gulf in Norway or the river in southern New Zealand and yet it is right here in Altay, China. It is just beautiful, clean and beautiful with the jade blue or creamy green. It feels like a treasure.

 

As we stepped up the steps, it rained even heavier. The white cloud didn’t disperse quickly. On the contrary, it emerged and extended to the lake. When the lake water almost covered by the white cloud, it looked so beautiful.

Tourists from Zhejiang province and Henan province or even Northeast China were walking in the rain. They all commended the place to be very beautiful and spectacular.

When we arrived finally to the top by walking 1100 stairs, we came into the pavillion to have a good panorama view of the Kanas River or lake.

The saying goes that one goes up to look at  the lake and goes down to look at various flowers.  One can described it as a sea of flowers with a great diversity.

The pavillion is called the fish-watching  platform.

Then one went down. It was just so beautiful. It was such a joy to have this trip because it is so clean.

Kanas Lake is  famous also for changing colour with seasons and weather change in spring, summer and autumn. The water color is actually steel grey in May, light green or bright green in June, milky white with slight blue and green in July, dark green in August, and emerald in September and October. From November to next April, it is the icing period, when the whole Kanas Lake becomes a silver white world, the color  still changes due to sunny or cloudy days and to high or low clouds.

 

In the afternoon, the journalists took a sightseeing boat floating on the lake.  They experienced the beautiful water scenery and took a lot of photos.

Kanas lake with a history of about 200 thousand years is like a crescent,with the altitude of 1.374 meter, 24.5 kilometer long, 2.2 km wide maximum, 1.87 kM wide and the depth is 120 meters on average. and 197 meter deep maximum. Boasting an area of 45.78 km2, the lake has a storage capacity of 5.4 billion cubic meters , equivalent to 4 cubic meter for each of the 1.3 billion people in China.  It is also the deepest freshwater lake in China.

The fairy tales about water monster are spread here among the people, it is suspected that there are huge fish in this lake to welcome the people.

Kanas Lake, in the middle-mountain forest belt at the southern foot of Altay Mountains, is a loop moraine barrier lake through glacial scour in the quaternary ice age. Huge glacier covered Altay Mountains and then slid downward along the mountain terrain due to its gravity. During the process, the glacier bottom and the massif has strong friction and caused extrusion, transportation and digging, then the front end of the glacier melted gradually, the meltwater discharged downward, and tills accumulated in large quantities at the mouth of Kanas Lake, forming a loop moraine of about one kilometer wide and 50-70 meter high, which barred the valley, where meltwater from glacier and snow collected year after year to gradually form the beautiful Kanas Lake today.

Sleeping one night in Friendship Peak in Buerqin,  we headed for Yuehu Hotel to see the Kanas Lake.

Kanas Lake, deep in Altay mountains is within the scope of Kanas River basin, with the supplementary water mainly by melt water from the Friendship Peak and the Kuitun Peak, Altay Mountains and precipitation over the lake area. Kanas River with its rise in the Kanas Glacier at the Friendship Peak, the highest peak of Altay Mountains, 125 km long in total, flows from the northeast to the soutnwest and meets Hemu River at Jiadengyu to become Buerqin River, which finally goes into Irtysh River.

Kanas Lake is the core and cream of the state-level Kanas Nature Reserve, and a highlight of nature, where the natural ecological environment remains primitive with mountains embracing in manner of layer upon layer, dense forest, lush meadow, clear water, blue sky, green mountains, white clouds, snow-covered peaks, and grassy marshlands…all in an integral whole, and all too beautiful to be absorbed completely at once.

After seeing the Kanas lake, the journalists visited Zhalat Tourism Cooperative.  Zhalat Tourism Cooperative was established by Yerkebatu, a villager of Kanas Village in April 2015. It is the first one of its kind led and founded by village-level party organization, with the registered capital of 535 thousand yuan or about 80 thousand US dollars.

A beautiful Tuwa woman Ouchun welcomed the journalists to a wedding room first.  She explained that the wedding room is a pure wooden house without any spike. The house was built with tree trunk. And they put moss into the rift between wood blocks. Ouchun explained that this was the traditional way of building tree house and the moss will become shrinking in winter and blossom in summer. They also put liquid of pine trees into the wood.

Ouchun said all the quilts, mattress and furnature are made by themselves. In the family exhibition room, they hold a photo of the PLA doctors came to them to treat the patients and the people here participate national skiing meeting in 1958.

Ouchun said the most special thing for this cooperative is to make the skin skiing board. They will help to go up the hill easily  to prevent backward falling and go down faster.

The family has about 20 members and they have 12 rooms. The whole cooperative has 25 rooms with the construction area of 800 square meters and 8 artists to exhibit and sell more than 100 kinds of products and present shows of songs and dances.

In 2017, the Cooperative realized operating income of 500 thousand yuan .  It has attracted 50 thousand tourists accumulatively.

The ecological house style is Mongolian Tuwa  style, but also very similar to the Swedish style.

Ouchun said it is estimated that there are only 2000 Tuwa people whose ancester was Mongolians.  They have developed more and more tourism now. But they also rely on animal husbandry.

Finally,  all the journalists entered into a Mongolian style dome house and listened to the artists performance.

The cooperative is market oriented takes original – ecology culture as the priority, centers on original- ecology culture experience products, enhances its business through sales of cultural tourist products and highlights group tourists led by tour guide while attracting self-help tourists, to build the brand of original – ecology culture experience.

They have a primary school here with 100 pupils. When they go to middle school, they will go to the county to have boarding school.

The artists performance were wonderful and with welcoming wine ceremony people also observed how people made milk wine.

After this trip, people went back to the Yuehu Lake Hotel and had lunch.  The lunch was delicious because it had a good variety of food.

In the afternoon, the journalists went through the fairy bay of the Kanas River.

Then they stopped in the Moon Bay before they came to the lying dinasour bay.

 

By the end of the day, they arrived in Hemu Hotel with Swedish wooden house style.

The tree trunk here is far better than that in the cooperative. This is such a high level hotel which is very customer friendly. Outside in the yard, there are all kinds of plants and flowers. Canal streams flow naturally with fishes swimming in it.  It is such a beautiful place.

All these natural resources with huge investment from the government and the priority on tourism make the local herdmen benefit a lot in recent years.

The theme of this trip was to visit the tourist sites themed on Silk Road Economic Belt.  It’s obvious that the Chinese government has invested heavily in Xinjiang’s Altay prefecture and support the local policy of putting ecological construction on priority and realized the green development.

The local leaders clearly remembered President Xi Jinping’s idea of Green mountains and rivers are actually the gold and silver mountains.

By Xuefei Chen Axelsson.

 

Utländska journalister Besök Xinjiang-serien (11) – Xinjiang Yadan-landskap, fantastiska och attraktiva

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, 23 oktober (Greenpost) – På morgonen den 28 augusti gick Green Post reporter tillsammans med den kinesiska och utländska journalisten till den färgstarka stranden i Burqin County, Xinjiangs No.1 Beach.

På den dagen var vädret fint och himlen var klar. De tre stora fåren framför de färgstarka stränderna lämnade ett djupt intryck.

Att gå in, det första som kommer fram är de två galoppande hästarna. Detta är en av få konstgjorda konst.

Anledningen till att den färgglada stranden är speciell är att den har ett ökenlandskap, ett ökenklimat och växter, en märklig Yadan landform, en flod som strömmar in i Arktis och en oförstörbar Populus euphratica.

Ordet Yadan är faktiskt namnet som ges av den berömda svenska utforskaren Sven Heding. Det hänvisar till landskapet som är utsatt för vindosion. Det är väldigt bräckligt och kan inte trampas, men det är väldigt konstigt. Formerna kan lämnas till människans fantasi. Yadan landformen, eller Yardang, är en typisk vindosion landform. “Yadan” betyder “en kulle med en brant vägg” i Uyghur. På grund av vindens slipande effekt utsätts den undre delen av kullen ofta för stark utmattning och bildar gradvis en konkav form. Om bergformationen i den övre delen av kullen är relativt lös, kommer den lätt att kollapsa under gravitationens verkan för att bilda en brant vägg som bildar en Yadan landform. Några av landformarna ser ut som gamla slott, allmänt känt som Devil City. Den berömda Devil City Scenic Area ligger i World Devil City Scenic Area i Urhe District of Karamay City. Det är underförstått att Yadan landformen endast har bildats i mer än 250 år.

Landskapet på den färgglada stranden är så färgstark. Röd, gul, grön och vit är tillgängliga.

Ibland kommer du att känna dig som en lejon eller en tiger, och ibland kommer du att få bilden av ett litet djur.

Floden här kallas Irtyshfloden och är mer än 4000 kilometer lång. Det är det enda vattensystemet i Kina som flyter till Arktis. Enligt reseguiden strömmar floden nordväst, precis motsatt av alla andra floder i Kina. Fisken i floden kallas en gädda, en fisk som äter fisk. I år är klimatet relativt torrt, så det finns en liten ö som en sköldpadda i mitten. När mängden vatten är stor kommer den att sänkas. Floden är nästan aldrig fryst eftersom det är en flödande flod.

Ett annat landskap av den färgstarka stranden är vindkraft. Vindkraft är inte tillhörande turistattraktioner, men det ger besökare en annan utsikt. De två företagen pratar inte om det, men när de ser tillsammans är de så harmoniska och vackra. Vindkraft är en ren energikälla. Precis i linje med begreppet ekologisk civilisation.

Liu Qiang, chef för den färgstarka stranden sceniska platsen i Burqin County, sade att växten kallas en kameltorn, främst odlad i Gobi-öknen. Han sa att de färgstarka stränderna visade olika färger enligt olika vinklar av solens brytning. Dess fyrastjärniga turistattraktion har lockat 300 000 besökare i år. De hoppas kunna locka 500 000 besökare i slutet av året. Denna natursköna plats är fortfarande under uppbyggnad. I framtiden kommer elektronisk tolkning utrustning att tillhandahållas, skulpturer kommer att inrättas, lokala tullar kommer att introduceras, och fler offentliga toaletter kommer att inrättas.

Ye Suqin, chef för Burqin County Tourism Bureau, sade att detta år turism industrin i Burqin County förväntas locka 5 miljoner turister. Utvecklingen av den globala turistindustrin har drivit utvecklingen av närstående industrier. Turismen har utgjort 42% av den nationella ekonomin. Den turismdrivna sysselsättningsgraden står för 35% av den totala sysselsättningsgraden. Skatter står för 16%. Turistinkomst per capita står för 35% av den totala inkomsten. Detta är också bevis på Burqin County turism varumärke. De byggde detta som en fem-A scenisk plats. Att realisera integrationen av äganderätten, integrationen av turismstaden och integrationen av människor och landskap, är Jingmei, människor är vackrare, hela staden är en vacker plats, alla är en turismambassadör, sa hon.

Den döda trädkronan är också en manifestation av biologisk mångfald, det kan producera bladlöss för att locka fåglar!

Det är gulaktigt här.

Här är det lila!

Här är ett hål!

Alla slags underverk och färgglada färger samverkar harmoniskt för att bilda en vacker bild.

Titta på denna landform, som om det var en terrakottakrigare, och det verkar vara tusen hästar. Det är chockerande. De utländska medier som deltar i denna rapporteringsresa inkluderar NHK från Japan, Nordic Green Post Network of Sweden, Echo News of Belgium, Toro News of Afghanistan, Gikabar National News Agency i Kirgizistan, media från Bangladesh, NET TV i Indonesien och journalister från Indien , Egypten, Pakistan, Malaysia, Turkiet och Usbekistan. De är journalister från länder längs Silk Road Economic Belt och kommer att utforska mysterierna kring kärnområdet i Silk Road Economic Belt i Xinjiang Uyghor Autonomous Region.

Foto och text Chen Xuefei

Foreign Journalists visit Xinjiang” series (10) Gobi changed into oasis with Gebao Apocynum Venetum

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Oct. 23 (Greenpost) — In the afternoon of August 27th, the reporters went to Gaubau Kender base town of Burqin County in the Altay region with the interview team of the Silk Road Economic Belt in the Altay area. 

Along the way, through the window, people can see many of the posters of General Secretary Xi Jinping and various ethnic minorities.  The caption is that Xijinping and Xinjiang people are hand in hand and heart by heart.

When the bus drove to the Gebao plant base, a beautiful scenery appeared in front of the reporter. Here is the endless growth base of Gebao. In a row, a strain of Ge Bao is planted according to the guidance of scientists and according to a certain plant spacing and line spacing.

So what is Ge Bao Ma, what is its use? It is understood that Gebao kenaf is a new variant of Apocynum venetum. Apocynum venetum was the late agricultural economist Dong Zhengjun who conducted an agricultural research in the Luobu Plain in Xinjiang in the summer of 1952. It was found that the local wild hemp grew particularly vigorously and the fiber quality was particularly excellent. At the same time, in view of the fact that the Chinese people’s food and clothing have not yet been resolved, under the social background and material conditions at that time, the implementation of the oleander red and white wild hemp in all parts of the country is called apocynum, which is conducive to the industrialization of the promotion and settlement of cotton grain land acquisition and growing. The fiber needs can play a considerable role, this is the original intention of Apocynum ye named by Mr. Dong Zhengjun. However, unfortunately, due to human destruction, climate deterioration and other reasons, Apocynum venetum has not been artificially planted according to the wishes of Mr. Dong Zhengjun, and suffered a large number of arsenic farming. Hasty success and disorderly development  resulted that the kenaf was on the verge of extinction, and the quantity and quality of white linen has dropped dramatically.

Luobu or Rob kenaf, in the Tang Dynasty “new revision of the grass” book, and the Ming Dynasty “salvation of the grass”book called “ze paint”, the modern “Chinese higher plants” called “tea flower.” In 1977, Rob kenaf and Robb white  were officially entered into “Chinese Flora”, and Apocynum venetum Linn (Apocynum venetum Linn) was designated as Apocynum venetum L. In the same year, Rob kenaf was recorded in the Pharmacopoeia of the People’s Republic of China, and the total flavonoids of the iconic ingredients were 0.6%. Gebao red hemp is a treasure, hemp seeds can be made into tea, stems and leaves can be made into fiber, and become the material of underwear. It can also make  the Gobi Desert greener.

     From 123 mu(8.2hectare) to 30,000 mu(2000 hectare)

Originally, Liu Qitang (Liu Ban Ge), the chairman of Huatian Textile Fashion (Hong Kong) Co., Ltd., decided to become attached to Apocynum yepa in order to realize his dreamed life. Since 2002, together with China’s famous experts in wild plants, grassland ecology, remote sensing measurement, Chinese medicine chemistry and other areas related to Apocynum venetum, the research team have been in the Yellow River Basin, Hexi Corridor, Qaidam, Tarim reserves and values ​​of 29 apocynum historical distribution areas such as Zhun Geer were repeatedly investigated and evaluated. It was found that it is located at 87 degrees in Tokyo, 47 degrees north latitude, and the northernmost part of the world is the farthest from the coast. Altay’s Alahaq East Gobi still has 123 acres of apocynum. Due to the special temperature difference, wind and light, heat and  water, the plant produces more active ingredients related to stress resistance, and is different in morphology from apocynum growing in other areas, which has attracted the attention of authoritative experts.

According to the national qualification agency, the average effective brass content of the plant was 2.38%. It was researched by Xiao Zhengchun, the director of the former Chinese Apocynum Research Center, and Zhang Weiming, a researcher at the Nanjing Wild Plant Comprehensive Utilization Research Institute, and the internationally renowned plant taxonomy Professor Li Bingtao. They all hailed this plant as “Gobi Treasure” and named it  Altay Gebao Apocynum Venetum Red.

In order to save Gebao kenaf, since 2007, Gebao Company has artificially planted 26,000 mu(1800hectare) of Gebao kenaf  for over 10 years time, accounting for 90% of the total amount of Chinese kenaf. In 2012, Beijing Forestry University conducted an ecological environment assessment.

The results showed that the community was highly quadrupled, the vegetation carbon storage increased by 4 times, the soil microbial biomass increased by 76%, and the water use efficiency increased by 60%. The soil wind erosion modulus is reduced by 80%. The planting of Gebao kenaf can greatly improve the ability of the Gobi desert to prevent wind and sand. Let alone, the top fruit of the Gebao plant can be drunk as tea.

I saw a lot of sea buckthorn trees in the General Mountain. The seabuckthorn tree can be said to be a kind of green tree that grows against driness. The Gebao kenaf is a good way to transform the Gobi Desert into grassland.

In 2012, in order to save the ecological environment of Lake Aibi, based on the successful implementation of the rescue project of Gebao kenaf in Altay, the desert-changing oasis project, with the invitation by Jinghe County People’s Government, the Aibi Lake Wetland National Nature Reserve Administration, Gebao Group jointly implemented the first phase of the Aibi Lake project and planted 100,000 mu(6667hectare)of Gebao plants.

After 10 years of biomimetic planting, the area was rated as the 3A tourist attraction of Altay Gebao sea of flowers in Xinjiang, which was based on the Gebao kenaf eco-industry, featuring Gobo kenaf tea to improve sleep, and integrating Chinese medicine to maintain health. Folklore show, leisure vacation, sightseeing tour, science experience are all gathered in one eco-tourism circle.

Standing on the GI tower with 123 steps to save the gems and pebbles, you can feel their enthusiasm to welcome visitors from all over the world.

According to reports, the Gebao kenaf project has great practical significance. First of all, it is a successful case of preventing desertification. Here is the ideal to turn the Gobi into an oasis. Among them, Gebao Company invested a lot of money, manpower and material resources. At the same time, many scientists and academicians participated in it, and through scientific research, the Gobi became an oasis and expanded the lake area.

Second, Gebao kenaf is also a kind of traditional Chinese medicine. It is said that Gebao kenaf health care products can improve people’s health. According to China Center for Disease Control, China has more than 300 million patients, and more than 200 million people have cardiovascular and cerebrovascular diseases. On average, one person dies of cardiovascular and cerebrovascular diseases every 30 seconds, and one third of healthy people have sleep obstacles, resulting in a sub-healthy population as high as 76%. Gebao kenaf can be a natural health food for people with high blood pressure, high blood fat and sleep disorders.

Liu Qitang’s daughter Liu Xiaoyu told reporters that this project was his father’s hard work. After many years of long search, he finally found Rob kenaf. Then they carried out large-scale artificial planting of Rob kenaf and realized 30,000 mu(2000 hectare) of green grassland. They also plan to plant another 50,000 mu(3333 hectare) and turn the Gobi Desert into an oasis.

The nearby lake water level used to decrease. but after more than 10 years of remediation and greening, the surface of the lake has expanded. It can be seen that artificial planting can achieve environmental improvement. At the same time, Gebao kenaf can develop derivative industries while controlling desertification, and establish a demonstration for the transformation of local traditional agriculture and animal husbandry. It has directly increased the income of farmers and herdsmen and improved their cultural quality, achieved sustainable economic development. The construction of ecological civilization is a national strategy, and the Gebao kenaf project truly reflects the concept of green mountain is also golden mountain. Gebao kenaf products include food, tea, health underwear, socks, hats and other clothes products.

President Hu Jintao and Xi Jinping listened to the introduction of the ecological restoration project of Xinjiang Altay Gebao kenaf  in 2010 and 2012 respectively.

In 2012, the United Nations Peace Ambassador, international piano superstar Lang Lang and Gebao Group CEO Liu Qitang based on the common environmental protection concept,  gave the official name of Langlang Shenzhen Concert Hall as “Langlang, Gebao Concert Hall”. Lang Lang and Ge Bao have made an indissoluble bond in the project of benefiting the country and the people of the world.

In order to strengthen the support for the project, Lang Lang, who has always been concerned about environmental protection, is also helping to promote Gebao kenaf. Gebao brand ads can be seen at both Altay and Kanas airports. Of course, the local government also gives great support to this project. They believe that this not only improves the environment, but also increases the income of farmers and herdsmen, so it is a good thing for the benefit of the country and the people.

The foreign media participating in this interview include NHK from Japan, Green Post of Sweden, Echo News of Belgium, Toro News of Afghanistan, Gikabar National News Agency of Kyrgyzstan, media  of Bangladesh, NET TV of Indonesia and India, Egypt, Pakistan, Malaysia, Turkey and Uzbekistan. They are journalists from countries along the Silk Road Economic Belt and come to explore the mysteries of the core area of ​​the Silk Road Economic Belt.

Photo and Text  Xuefei Chen Axelsson

 

Utländska journalister besöker Xinjiang “-serien (10) Gobi bytte till oas med Gebao Apocynum Venetum

STOCKHOLM, 23 oktober (Greenpost) – På eftermiddagen den 27 augusti gick journalisterna till Gaubau Kender bas i Burqin County i Altay-regionen med intervjupersonen i Silk Road Economic Belt i Altay-området.

På vägen, genom fönstret, kan folk se många av affischerna till generalsekreterare Xi Jinping och olika etniska minoriteter. Bildtexten är att Xijinping och Xinjiang människor är hand i hand och hjärtat av hjärtan.

När bussen körde till fruängen i Gebao såg ett vackert landskap framför reportern. Här är den oändliga tillväxtbasen av Gebao. På en rad planteras en stam Ge Bao enligt forskarnas vägledning och enligt en viss växtavstånd och linjeavstånd

Vad är Ge Bao Apocynum Venetum? Det är underförstått att Gebao kenaf är en ny variant av Apocynum venetum. Apocynum venetum var den sena jordbruksekonomen Dong Zhengjun som genomförde en jordbruksforskning i Luobu Plain i Xinjiang sommaren 1952.

Det visade sig att den lokala vildhampen växte särskilt kraftigt och fiberkvaliteten var särskilt utmärkt. Samtidigt med tanke på det faktum att det kinesiska folks mat och kläder ännu inte har lösts, under den sociala bakgrunden och de materiella förhållandena vid den tiden, genomfördes oleanderens röda och vita vilda hampa i alla delar av landet kallas apocynum, vilket bidrar till industrialiseringen av främjande och avveckling av bomullsgrödor och förvärv av växter. Fiberbehoven kan spela en betydande roll, det här är den ursprungliga avsikt Apocynum namnges av Mr. Dong Zhengjun.

Men, tyvärr, på grund av mänsklig förstöring, klimatförstöring och andra orsaker, har Apocynum venetum inte artificiellt planterats i enlighet med Dong Zhengjuns önskningar och drabbats av ett stort antal arsenikodlingar. Större framgång och oordnad utveckling resulterade i att kenaf var på gränsen till utrotning.

Luobu eller Rob kenaf, i Tangdynastin “Ny granskning av gräset” och Mingdynastin “Frälsning av gräset” boken kallad “Ze Paint”, kallade de moderna “kinesiska högre plantorna” teblomman. År 1977 inleddes Rob Kenaf och Robb White officiellt i “Chinese Flora” och Apocynum venetum Linn (Apocynum venetum Linn) betecknades som Apocynum venetum L. Samma år registrerades Rob Kenaf i Folkrepubliken Kina, och den totala flavonoiden av de ikoniska ingredienserna var 0,6%. Gebao röd hampa är en skatt, hampfrön kan göras till te, stjälkar och löv kan tillverkas i fiber och bli material av underkläder. Det kan också göra Gobi grön.

   Från 123 mu(8.2 hektar) till 30 000mu(2000 hektar)

Ursprungligen bestämde Liu Qitang (Liu Ban Ge), ordföranden för Huatian Textile Fashion (Hong Kong) Co., Ltd. att bli knuten till Apocynum yepa för att förverkliga sitt drömda liv. Sedan 2002 har forskargruppen, tillsammans med Kinas berömda experter på vilda växter, gräsmark ekologi, fjärranalysmätning, kinesisk medicin kemi och andra områden relaterade till Apocynum venetum, varit i Yellow River Basin, Hexi Corridor, Qaidam, Tarim reserver och värden av 29 apocynum historiska distributionsområden som Zhun Geer undersöktes och utvärderades upprepade gånger.

Det visade sig att det ligger 87 grader i altitud, 47 grader nordlig latitud, och den nordligaste delen av världen ligger längst bort från kusten. Altays Alahaq East Gobi har fortfarande 123 mu apocynum. På grund av den speciella temperaturskillnaden, vind och ljus, värme och vatten, producerar växten mer aktiva ingredienser som är relaterade till stressmotstånd och skiljer sig från morfologin från apocynum som växer på andra områden, vilket har uppmärksammat auktoritativa experter.

Enligt nationella behörighetsbyrån var det genomsnittliga effektiva mässingsinnehållet i anläggningen 2,38%. Det undersöktes av Xiao Zhengchun, chef för det tidigare kinesiska apocynum forskningscentret, och Zhang Weiming, en forskare vid Nanjing Wild Plant Comprehensive Utilization Research Institute och den internationellt berömda växt taxonomin Professor Li Bingtao. De alla välkomnade denna växt som “Gobi Skatt” och hette det Altay Gebao Apocynum Venetum Red.

För att spara Gebao kenaf, sedan 2007, har Gebao Company artificiellt planterat 26 000 mu(1800 hektar) av Gebao kenaf i över 10 år, vilket står för 90% av den totala mängden kinesiska kenaf. Under 2012 genomförde Beijing Skog Universitet en ekologisk miljöbedömning. Resultaten visade att samhället var mycket fyrdubblade, vegetationskolagret ökade med 4 gånger, jordmikrobiell biomassa ökade med 76% och effektiviteten i vatten ökade med 60%. Jordens erosionsmodul reduceras med 80%. Planteringen av Gebao kenaf kan kraftigt förbättra Gobi-ökens förmåga att förhindra vind och sand. Äntligen kan Gebao-plantans toppfrukt vara berusad som te. Jag såg många havtorn i det allmänna berget. Seabuckthorn träd kan sägas vara ett slags grönt träd som växer mot dricka. Gebao kenaf är ett bra sätt att förvandla Gobi-öknen till gräsmark.

Under 2012, för att rädda den ekologiska miljön vid sjön Aibi, baserat på det framgångsrika genomförandet av räddningsprojektet av Gebao kenaf i Altay, ökenbyte-oasprojektet, med inbjudan från Jinghe County People’s Government, Aibi Lake Wetland National Nature Reserve Administration, genomförde Gebao Group gemensamt den första fasen av Aibi Lake-projektet och planterade 100 000 mu (9999 hektar) av Gebao-växter.

Efter 10 år av biomimetisk plantering, var området rankat som 3A turistattraktion av Altay Gebao hav av blommor i Xinjiang, som grundades på Gebao kenaf ekoindustrin, med Gebao kenaf te för att förbättra sömnen och integrera kinesisk medicin för att upprätthålla hälsa. Folklore show, fritid semester, sightseeing tour, vetenskap erfarenhet samlas alla i en miljö turism cirkel.

Stå på GI-tornet med 123 steg för att spara pärlor och stenar, du kan känna sin entusiasm för att välkomna besökare från hela världen.

Enligt rapporter har Gebao kenaf-projektet stor praktisk betydelse. Först och främst är det ett framgångsrikt fall för att förhindra ökenspridning. Här är det perfekta att göra Gobi till en oas. Bland annat investerade Gebao Company mycket pengar, arbetskraft och materialresurser. Samtidigt deltog många forskare och akademiker i det, och genom vetenskaplig forskning blev Gobi en oas och utvidgade sjöområdet. För det andra är Gebao kenaf också en slags traditionell kinesisk medicin. Det sägs att Gebao kenaf hälsovårdsprodukter kan förbättra människors hälsa.

Enligt Kina Center for Disease Control har Kina mer än 300 miljoner patienter, och mer än 200 miljoner människor har hjärt-kärlsjukdomar och cerebrovaskulära sjukdomar. I genomsnitt dör en person av kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdomar var 30: e sekund, och en tredjedel av friska människor har sömnhinder, vilket resulterar i en sub-sund population så hög som 76%. Gebao kenaf kan vara en naturlig hälsokost för personer med högt blodtryck, högt blodfett och sömnstörningar.

Liu Qitangs dotter Liu Xiaoyu berättade för reportrar att detta projekt var hans pappas hårda arbete. Efter många års lång sökning hittade han äntligen Rob Kenaf. Sedan genomförde de storskalig konstgjord plantering av Rob kenaf och realiserade 30 000mu (2000 hektar) grönt gräsmark. De planerar också att plantera 50 000 mu (3333hektar) och förvandla Gobi-öknen till en oas. Den närliggande vattennivån i närheten brukade minska.

Men efter mer än 10 år av sanering och grönning har ytan av sjön expanderat. Det kan ses att artificiell plantering kan uppnå miljöförbättringar. Samtidigt kan Gebao kenaf utveckla avledda industrier samtidigt som man kontrollerar ökenspridning och skapa en demonstration för omvandling av lokalt traditionellt jordbruk och djurhållning. Det har direkt ökat inkomsterna från bönder och herdsmen och förbättrat sin kulturella kvalitet, uppnått hållbar ekonomisk utveckling. Konstruktionen av ekologisk civilisation är en nationell strategi, och Gebao kenaf-projektet återspeglar verkligen begreppet grönt berg är också det gyllene berget. Gebao kenaf produkter inkluderar mat, te, hälsa underkläder, strumpor, hattar och andra kläder produkter.

President Hu Jintao och Xi Jinping lyssnade på introduktionen av det ekologiska restaureringsprojektet av Xinjiang Altay Gebao kenaf respektive 2010 och 2012.

Under 2012 gav FN: s fredsambassadör, den internationella pianostjärnan Lang Lang och Gebao Group, VD Liu Qitang, baserat på det gemensamma miljöskyddskonceptet, det officiella namnet på Langlang Shenzhen Concert Hall som “Langlang Gebao Concert Hall”. Lang Lang och Ge Bao har gjort en olöslig obligation i projektet för att gynna landet och världens folk. För att stärka stödet till projektet bidrar Lang Lang, som alltid har varit oroad över miljöskydd, att bidra till att främja Gebao kenaf. Gebao varumärkesannonser kan ses på både Altay och Kanas flygplatser. Naturligtvis ger kommunen också stort stöd till detta projekt. De tror att detta inte bara förbättrar miljön utan också ökar inkomsterna hos bönder och herdar, så det är en bra sak till förmån för landet och folket.

 

De utländska medier som deltar i denna intervju inkluderar NHK från Japan, Green Post of Sweden, Echo News of Belgium, Tolo News of Afghanistan, Gikabar National News Agency i Kirgizistan, media i Bangladesh, NET TV i Indonesien och Indien, Egypten, Pakistan, Malaysia , Turkiet och Uzbekistan journalister. De är journalister från länder längs Silk Road Economic Belt och kommer att utforska mysterierna kring kärnområdet i Sidenväg Ekonomiska Bältets Kärnområdet–Xinjiang.

Foto och Text Xuefei Chen Axelsson

 

Utländska journalister Besök Xinjiang-serien (14) – Xinjiang Grand Theatre och Kanas Theatre

STOCKHOLM, 30 oktober (Greenpost) – Den 26 augusti och 27 blev utländska journalister inbjudna att titta på professionella föreställningar i Xinjiang Grand Theatre och Kanas Theatre för att visa Xinjiangs kultur och folklore.

Någon som är intresserad av historien har en fascination med västra regionen. “I den stora öknen kan man se solen som ligger mycket runt vattenflödet.” “Du borde inte skratta åt dem som blev berusade och föll i slagfältet. Tänk på det, hur många som kämpade i slagfältet hade kommit tillbaka? ” Den blåsa sanden, den gula sanden har täckt den gamla sidenvägen, men det kan inte dölja drömmen om att gå tillbaka till västra regionen under de senaste tusen åren längs silkesvägen.

Xinjiang Grand Theatre har hållit det stora dramatret Impression of Western Region som var ett av byggprojekten på den internationella kulturturism industriparken. Den totala investeringen var 1,76 miljarder yuan med en yta på 280 mu och en total byggyta på 100 tusen kvadratmeter. Det har listats som ett viktigt projekt under den 12: e femårsplanperioden av Xinjiang Uyghors autonoma region.

Xinjiang Grand Theatre har tagit sånger och danser i västra regionen som kärna, mot den strategiska positioneringen av Kina, Västeuropa och resten av världen. Den integrerar olika inhemska och internationella fördelaktiga kulturresurser och utforskar djärvt det nya sättet att driva och hantera den kinesiska teatern. Det högst upptagna konstpalatset har blivit det framträdande skedet av enastående konstnärer från hela världen.

Inredningsstilen för Xinjiang Grand Theatre kombinerar en mängd olika kulturer, med hjälp av rumsliga symboler i den historiska ramen inklusive Indiens Mughal-dynasti, Irans persiska imperium, Turkiets ottomanska imperium och Allawi-dynastin i Marocko. Bland dem koncentrerar sig träskärningstekniken, metallbronskonsten, snigelinsättningen, målningsprocessen, etc., på uttrycksteknikerna i den västerländska arkitekturhistorien.

På den 33 meter höga kupolhallen har dussintals noggranna målningar blivit handmålade i flera månader, vilket symboliserar väckelsen av Silkvägs vackra arkitektoniska kultur och folket omges av vackra och bländande kulturella element och övertygad av det unika hantverket.

Xinjiang Grand Theatre är för närvarande den högsta kupolstilbyggnaden i Kina. Teatern på 30 000 kvadratmeter rymmer 2 100 personer för att titta på föreställningar; Den 27 meter långa centralstationen och det 86 meter breda prestandaområdet är de största inomhusföreställningsstegen i Asien. Det finns 36 tredimensionella riktiga scener installerade i teatern. Arrangemanget är utrustad med världsledande tekniker specialdesign laser, digital vattenridå, kallt dimma vattenfall, fyrverkerier, fontäner och andra stora mekaniska scenutrustning samt multi-kanals ljudsystem och prestanda integrerat styrsystem är i allmänhet jämförbar med Operahuset i Sydney. Även inredningen av toaletten är så magnifik. Det är inte längre tillräckligt att ta bilder. Om du inte tittar på den lilla videon är det svårt att känna lyxen på Xinjiang Grand Theatre. Den är full av chock och charm. Föreställningen är cirka 130 minuter lång och är uppdelad i sex kapitel, nämligen “Big Love”, “Jade Soul”, “Dream Back to Loulan”, “Life”, “Love”, “Love of the Grassland”. ”

Under den rika nationella färgåtergivningen och den magnifika fantasinscen, isbergets fader på den mystiska sidenvägen, historien om den nationella enheten, glädjen och freden och skapandet av ett vackert hem i byggandet av den moderna civilisationen av Yaochi, och historien och kulturen i den antika västerländska musiken och dansen, Silk Road, Xinjiangs olika nationella sång- och dansstilar är organiskt integrerade för att bilda en unik och innovativ rymdutställning. “Vi skapade partiet” Återvänd till västra regionen för tusen gånger “kring det historiska och kulturella sammanhanget av Silk Road, berättar historien om en gammal mystisk Silke Road och återkommer den. De är scenerna för människor från alla etniska grupper i Xinjiang lever i harmoni på detta stora land.

Festen bestod av sex kapitel inklusive “Isbergs Fader” och “Himmelsk Skapelse”. Mer än 360 skådespelare från Georgien, Ryssland, Frankrike, Ukraina och andra länder i Guangdong, Shenzhen och Henan deltog i föreställningen. Zhou Qunsheng, regissören för “Återvänd till västra regionen för tusen gånger”, introducerade att partiet har ordentligt arrangerats i två år. För närvarande är alla aspekter av arbetet redo. Repertoaren är i nedräkningsövningen. Skådespelarna skulpterar och koncentrerar sig på musik och dans. Inomhus storskalig verklig nationell sång och dansshow, som kombinerar Silkes väg och historia med sånger och danser från olika etniska grupper i Xinjiang, har blivit ett världsklassmärke av Xinjiang sång och dans.

Kanas Theatre.

Kanas dansen om jordbruk.

Kärlek i Kanas.

Vacket klänning och scenen.

Bra spel.

These are mongolian dance and music. The costumes are also mongolian.

Beautiful clothes.

On the night of Kanas, hot air balloons are almost every night blown in front of the Grand Theatre. But it doesn’t fly to the sky, it’s just a sailing show, but it’s a real show!

Night scene of Kanas Theatre.

Night life of Kanas.

Beautiful silk jade!

Various stone souvenir!

Xinjiang poplars tree carving art!

Time is treasure, this is a fossil tree!

An unforgetable evening!