Tag Archives: Ailiti Shaliyef

Utländska journalister Besöker Xinjiang-serien (17) – Xinjiang-informationskontor Biträdande direktör Shaliyef: Xinjiang har sett stora förändringar genom BRI and Tourism

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, 1 november (Greenpost) – Vid lunch den 31 augusti var det dags att  säga adjö. Det här var sista gången vi alla åt lunch tillsammans. Under dessa åtta dagar har Xinjiang Information Office biträdande direktör Ailiti Shaliyef hela tiden följt oss, men han har inte sagt så mycket, bara hjälpt till att uppfylla alla önskemål från oss journalister.

När vi journalister nu är på väg att lämna talade han äntligen. Han sa att huvudsyftet med att bjuda in alla journalister här var att låta  oss alla ta en titt på Xinjiang och uppleva personligen något av livet i Xinjiang.  Hoppas ni förstår att vi tycker att socialism ledd av kinesiska kommunistparti passar Xinjiang mycket bra.

“Xinjiang ligger är en viktig del av den nygamla sidenvägen. Staten har investerat stora pengar i Xinjiangs utveckling. I slutet av 2017 har investerats 200 miljarder yuan eller cirka 30 miljarder dollar i infrastrukturbygge. Xinjiang bygger sex tunnelbanelinjer och två av dem kommer förhoppningsvis att vara i drift i slutet av detta år. Snabbtåg mellan Lanzhou i Gansu-provinsen och Urumqi i Xinjiang är redan i drift. Snabbtåg mellan Peking och Xinjiang är i slutfasen av drifttagning. När den är i full drift kommer restiden mellan Peking och Urumqi att förkortas från tre dagar till en dag. De flesta stora städer i Kina har förbindelse med Xinjiang”, sa Shaliyef.

Shaliyef sa också att Xinjiang har tillräckligt med energi, inklusive traditionell kol och olja, men också stora vindkraftparker, solkraftverk och vattenkraft. Xinjiangs el kan överföras till provinserna Henan och Hebei.

“Nu finns det också många flygbolag som kopplar Xinjiang med andra provinshuvudstäder. Många stora städer kan ha charter-flygbolag direkt för att gå till Altay. Detta kommer starkt att främja turistindustrin. I slutet av juli i år har antalet turister ökat till 75 miljoner”, sa Shaliyef.

Sedan 2014 har cirka sjuttiotusen cardres och partimedlemmar varit på landsbygden för att hjälpa bönder och herdar att hjälpa dem med kunskap, utbildning och förbättringar baserat på berövad vetenskap.  Detta har förbättrat relationerna mellan olika etniska grupper och mellan regionala ledare och lantbrukare. Bönder och herdars bostadsförhållanden har förbättrats och dricksvatten, el och även internet har påtagligt förbättrats.

“Alla dessa förändringar beror på investeringar från staten och de 19 provinserna brorstöd. Socialism under ledning av CPC passar Xinjiang mycket bra”,  sammanfattar Shaliyef.

Shaliyef talade också något om upploppet som ägde rum i Xinjiang 2009. Han sa att detta berodde på infiltrering av en liten grupp extremister som spred extremistiska och separatistiska idéer med ursprung från 1990-talet. De försökte på alla sätt att sabotera stabiliteten i Xinjiang. Under dessa år vågade människor inte gå till Bazar för att sälja saker på grund av den osäkra situationen. Men nu är det mycket säkert.  Folk kan gå till nattmarknaden för att ta en promenad och ta en titt. Alla är glada för att det är säkert och stabilt nu. “Jag vill  ge dig ett exempel: I Kasgar finns en gammal stad, där finns 75000 Ugyor boende. Under årtiondena har det aldrig varit några upplopps-aktiviteter. Varför? Eftersom de gör bra affärer runt templet. Det finns många trevliga turister där. Så med bra affärer och liv, lever Ugyor också ett bra liv “, sa Shaliyef.

Men varför uppstod upploppet i Urumqi? Shaliyef menar att det bara berodde på externa krafter. De ville bara ha ett stort inflytande här. Shaliyef betonar att Xinjiang stabilitet kom från partiets korrekta ledning på olika nivåer. Xinjiang behöver fortsätta att utvecklas och detta kräver en trygg och säker miljö och bra allmän ordning. Säkerhet är också en stor fråga för många länder i alla delar av världen. Ibland har de som aldrig kommit till Xinjiang bara hört några rykten och tror på dem. Jag hoppas att ni kan rapportera den verkliga situationen nu i Xinjiang genom era artiklar. Självklart är vi fortfarande på utvecklingsstadiet.

“Belt and Road” -initiativet är bra för länderna längs bältet och handelsvägen eftersom det är inte bara Kina som vill utveckla denna. Det är flera ländernas önskemål. Den gamla sidenvägen skapade många stora städer. Jag tror att det aktuella “Belt and Road Initiative” kommer att hjälpa många länder och städer att utvecklas ytterligare. Naturligtvis är vissa utländska medier kritiska till detta initiativ.  Men i verkligheten syfta Kinas initiativ till att hjälpa alla berörda länder att utvecklas och genom samarbete och realisera en win-win-situation. Vi är 14 utländska journalister från 14 länder, inklusive Belgien och Sverige, och 23 kinesiska journalister från de statliga medierna i Kina som deltar i denna 8-dagars rapportresa.  De har sett möjligheter för turism och kultur i Xinjiang och hur den lokala regeringen prioriterar turism och kultur som en pelare för industrins utveckling i Xinjiang. De förstår också hur detta bör hjälpa Xinjiang-provinsen att bättre integreras med andra provinser i Kina och med andra länder längs den nygamla sidenvägen.

Foto och text Xuefei Chen Axelsson

Foreign Journalists Visit Xinjiang Series (17) –Xinjiang information Office Deputy Director Shaliyef: Xinjiang has seen great changes through Belt and Road Initiative and Tourism

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Nov. 1(Greenpost)– At lunch on August 31, it was time to say goodbye. This might be the last time that we all eat lunch together. For the whole trip of eight days,  Xinjiang Information Office Deputy Director Ailiti. Shliyef has always accompanied us, but he didn’t say anything, only to help meet any demands coming from the journalists.

But when the journalists are going to leave, he finally spoke. He said the main purpose to invite all the journalists here is to let you all have a look at a real Xinjiang and experience in person about the changes in life in Xinjiang. All the facts have proved that the socialism led by Chinese communist party suits Xinjiang very well.

“Xinjiang is located at the core area of the silk road economic belt. The Chinese Central government has invested huge amount of money into Xinjiang’s development. By the end of 2017, Central government has invested 200 billion yuan or about 30 billion US dollars in infrastructure construction. Xinjiang is building six subway lines and two of them are hopeful to be in operation by the end of this year. Fast train between Lanzhou in Gansu province and Urumqi in Xinjiang has been in operation. Fast train between Beijing and Xinjiang is on trial operation. Once it is in operation,  the time between Beijing and Urumqi will be shortened from three days to one day. Most big cities in China can link with Xinjiang.”said Shaliyef.

Shaliyef also said that Xinjiang has sufficient energy including traditional coal and oil but also large amount of wind farms, solar farms and hydropower. Xinjiang’s electricity can be transmitted to Henan and Hebei provinces.

“Now there are also many airlines linking Xinjiang with other provincial capitals. Many large cities can have charter airlines directly to go to Altay, this will greatly promote tourism industry. By the end of July this year, the number of tourists has increased to 75 million. ”said Shaliyef.

Since 2014,  about 70 thousand cardres and party members have been to the countryside to help farmers and herdmen to help them with knowledge, education and science improvement to improve relations between various ethnic groups and between the regional government and rural farmers.  The farmers and herdmen’s housing condition has been improved and the drinking water, electricity and internet problems have been solved. The changes are magnificient.

“All these changes were due to the fiscal investment from the central government and the 19 provinces brotherly assistance. Socialism  under the leadership of the CPC suits Xinjiang very well.” Said Shaliyef.

He also mentioned the riot took place in Xinjiang in 2009. He said this was due to the infiltration of a small group of extremists who spread extremist and separatist ideas beginning in the 1990s. They had tried all means to sabotage the stability in Xinjiang.  During those years, people dared not go to Bazar to sell things due to the insecure situation. But now it is very safe, people can go to the night market to have a walk and have a look. All are happy because it is safe and stable now.

“I like to give you an example, in Kasgar, there is an old town, there are 75000 Ugyhur people there. Over the decades, there has never been riot activities. Why? Because they are doing good business around the temple. There are many good tourists there. So with good business and life, they also live a good life.” Shaliyef said.

But why did the riot happen in Urumqi? Shaliyef said it was just due to the sabotage of the outside forces. They just wanted to have big influence here.

Shaliyef stressed that Xinjiang’s stability came from the correct leadership of the party at various levels. Xinjiang needs to continue to develop and this needs a safe environment, a good public order. Security is also a big issue for many countries, for mankind. Sometimes, those who have never come to Xinjiang just heard some rumors and believed in it. I hope you can report the real situation in Xinjiang through your reports. Of course we are still at development stage.

About ‘Belt and Road’ Initiative, it is good for the countries along the belt and road because it is not just China that wishes to develop, it is the wishes of many countries. The Ancient Silk Road fostered many big cities. I believe the current Belt and Road Initiative will help many countries and cities develop further. Of course, some foreign media was not very comfortable about the belt and road initiative. But in reality, China’s initiative aims to help all countries involved to develop through cooperation and realize a win-win situation.

There are 14 foreign journalists from 14 countries including Belgium and Sweden and 23 Chinese journalists from the mainstream media in China taking part in this 8 day reporting trip. They have seen the tourism and cultural resources in Xinjiang and how the local government prioritised tourism as a pillar industry in Xinjiang’s development. They also experienced the core areas function of Xinjiang linking inland China and the surrounding countries along the silk and road economic zone.

Photo and text  Xuefei Chen Axelsson