Tag Archives: OTMETKA

Svensk-kinesiskt samarbete kan digitalisera världens skogsindustri

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Dec. 30 (Greenpost) — Det svenska innovationsbolaget OTMETKA utvecklar system för att individuellt märka och spåra timmer i en automatisk process. Spårbarhet av timmer handlar inte bara om att säkerställa att virke avverkas lagligt och från rätt plats, utan också om en transaktion av data och därmed pengar. Nu vill OTMETKA bland annat med kinesisk hjälp digitalisera världens skogsindustri med sin smarta lösning.

– Morgondagens 4G/5G kopplar upp skördarna alltmer. Vet vi värdet på varje avverkad skogskubikmeter är det lätt att inse att digitaliseringen av skogen är en miljardindustri, säger Bengt Sörvik, CEO och grundare av OTMETKA, ett svenskt bolag med många patent inom skogsindustrin.

Varje år avverkas bara i Sverige skog för 35–40 miljarder SEK och under 2017 uppgick sågverksindustrin samlade exportvärde till 26,7 miljarder SEK. I princip all skog i Sverige är underkastad miljöcertifiering, FSC eller PEFC. Därmed finns också krav på att redovisa timrets ursprung, vilket idag sker med administrativa och ineffektiva pappersmetoder.

– Vi digitaliserar skogen ned på varje enskild stock och helt automatisk. Det är fel att dyrt insamlad produktionsinformation bara kastas bort efter att trädet är uppkapat till timmer, säger Sörvik.

Bygger på gammal beprövad teknik
OTMETKAs system för individmärkning av timmer bygger på en enkel, beprövad och äldre teknik med stämpelyxa. Det är en yxa som användes förr för att märka timmer då det flottades på älvarna till sågverken. Det var innan vägnät och lastbilstransporter var utbyggda.

Genom att skapa en matris av vridbara stansar i fasta lägen skapar OTMETKA en i princip oändlig nummerserie där tre saker kombineras: 1) positionen där trädet växte, 2) produktionsdata från skördarens dator och 3) en unik kod för varje enskild stock. Det patentskyddade systemet heter OtmetkaID och skapar globala, unika koder. När stocken kommer till sågverket läses den av med kamerateknik.

Global molnbaserad lösning för skogen
OTMETKAs affärsidé är att sälja teknik och information som licensierade tjänster via molnlösningar, som alla inom industrin enkelt kan koppla upp sig mot. Genom att erbjuda egna lösningar, men även partners plats i affärsmodellen, räknar bolaget med att bygga ett ekosystem av tjänster med ett övergripande mål om att effektivisera skogsbruket och använda råvaran ännu bättre.

– Då svenskt och finskt skogsbruk leder utvecklingen i världen och OTMETKAs metod kan appliceras över hela världen, räknar vi med att intresset kommer att växa snabbt. Vi tecknade nyligen ett samarbetsavtal med Salzburgs universitet i Österrike om att införa utökade biometriska analyser av stockens egenskaper ihop med OtmetkaID, säger Sörvik.

Huawei ny teknikpartner 
Just nu håller OTMETKA på att få sitt internationella genombrott. Bolaget har bland annat slutit avtal med franska globala certifieringsbolaget Bureau Veritas om att bygga en fullständig Blockchain-lösning från skogen via sågverksindustrin till slutkunden. Nyligen har också heminredningsjätten IKEA bjudit in OTMETKA till IKEA Bootcamp, för det ska hjälpa till att säkerställa råvarans ursprung.

Via kinesiska ambassaden har OTMETKA också träffat tekniktunga Huawei, som har flera nya tekniska lösningar inom skogsindustrin baserade på uppkopplad mobil internetteknik. Här hoppas Bengt Sörvik på ett samarbete för att ta fram nya produkter och tjänster:

– Huawei är en stark teknologi partner med entreprenörsanda och globala ambitioner. Vi på OTMETKA kan erbjuda Huawei våra djupa kunskaper inom skoglig artificiell intelligens, AI.

Tillbaka till rötterna i Kina
OTMETKA har också tagit de första kontakterna med Bank of China, via Counselor of Commerce Mr Han Xiaodong. Även kontakter med tre kinesiska skogsorganisationer – China Wood Protection Industry Association, China Timber & Wood Distribution Association och China National Forest Products Industry Association – är tagna.

– Det vore kul om våra olika tagna kinesiska kontakter kunde utvecklas till ett affärsmässigt och tekniskt samarbete. Min far föddes 1921 i Shanghai då min farfar arbetade på det svenska företaget Ekmanska Handelshuset i staden. Själv deltog jag i 1987 års Swedish Mount Everest-expedition från den norra sidan, en officiell expedition med inbjudan från de kinesiska myndigheterna. Vi klättrade nästan samma led som den stora kinesiska expeditionen gjorde 1963, säger  Sörvik.

Sweden-China Cooperation can digitalize world’s forestry industry

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, Dec. 30(Greenpost) — The Swedish innovation company OTMETKA develops systems for individually labeling and tracking timber in an automatic process. Traceability of timber is not just about ensuring that the work is done lawfully and from the right place, but also about a transaction of data and thus money. Now, OTMETKA wants, with help from China to digitize the world’s forest industry with its smart solution.

– Tomorrow’s 4G / 5G connects the harvesters more and more. When we know the value of each harvested forest cubic meter it is easy to realize that digitization of the forest is a billion industry, says Bengt Sörvik, CEO and founder of OTMETKA, a Swedish company with many patents in the forest industry.

Every year, only Swedish forests are harvested for SEK 35-40 billion and in 2017 the sawmill industry totaled export value to SEK 26.7 billion. In principle, all forests in Sweden are subject to environmental certification, FSC or PEFC. Thus, there is also a requirement to report the origin of the timber, which today takes place with administrative and inefficient paper methods.

– We digitize the forest down on each individual log and completely automatically. It is wrong that expensive harvested production information is only thrown away after the tree is harvested for timber, says Sörvik.

Building on old proven technology

OTMETKA’s individual labeling system is based on a simple, proven and older technique with marking hammer. It’s an ax used to mark timber as it floated on the rivers to the sawmills. It was before road and truck transport were expanded.

By creating a matrix of rotating punches in fixed positions, OTMETKA creates a basically infinite number series that combines three things: 1) The position where the tree grew, 2) Production data from the harvester’s computer, and 3) A unique code for each individual log. The patented system is called OtmetkaID and creates global, unique codes. When the stock comes to the sawmill, it is read by camera technology.

Global cloud-based solution for the forest

OTMETKA’s business idea is to sell technology and information as licensed services through cloud solutions, which everyone in industry can easily connect with. By offering its own solutions, but also partners’ place in the business model, the company expects to build an ecosystem of services with an overall goal of streamlining forestry and using the raw material even better.

– Swedish and Finnish forestry leads the world’s development, and OTMETKA’s method can be applied worldwide, we expect interest to grow rapidly. We recently signed a cooperation agreement with the University of Salzburg in Austria to introduce extended biometric analyzes of log properties along with OtmetkaID, “says Sörvik.

Huawei new technology partner?

At the moment, OTMETKA is committed to gaining its international breakthrough. The company has, among other things, signed an agreement with the French global certification company Bureau Veritas to build a complete Blockchain solution from the forest through the sawmill industry to the end customer. Recently, IKEA Home Decoration giant IKEA has invited OTMETKA to IKEA Bootcamp, as it will help ensure the origin of the raw material.

Through the Chinese embassy,  OTMETKA has also met with technology Huawei, which has several new technical solutions in the forest industry based on online mobile internet technology. Here, Bengt Sörvik hopes to collaborate to develop new products and services:

– Huawei is a strong technology partner with entrepreneurial spirit and global ambitions. We at OTMETKA can offer Huawei our deep knowledge in forest artificial intelligence, AI.

Back to the roots in China

OTMETKA has also taken the first contacts with the Bank of China, through  counselor of Commerce Mr. Han Xiaodong. Contacts with three Chinese forest organizations – China Wood Protection Industry Association, China Timber & Wood Distribution Association and China National Forest Products Industry Association – have been taken.

– It would be fun if our various taken Chinese contacts could be developed into business and technical cooperation. My father was born in Shanghai in 1921 when my grandfather worked at the Swedish company Ekmanska Handelshuset in the city. I myself participated in the 1987 Swedish Mount Everest expedition from the north side, an official expedition with the invitation of the Chinese authorities. We climbed almost the same route that the Great Chinese expedition made in 1963, says Sörvik.