Gui Congyou: Kina och Sverige bör samarbeta inom BRI

Stockholm, Aug. 21, (Greenpost)–Kinesiska Ambassador Gui Congyou sa att Kina och Sverige bor samarbeta inom Belt and Road Initiative pa arkikel i Svenska Dagbladet.

REPLIK | KINA

Med avseende på debattartikeln i Svenska Dagbladet den 6 augusti, “Sverige bör få EU att ställa tydliga krav på Kina”, vill jag poängtera att en del av debattartikeln innehåller förvriden information om Kinas Belt and Road Initiative (BRI) samt grundlösa misstankar och anklagelser mot så kallade kinesiska strategiska intentioner, till och med Kinas näringspolitik. Innehållet är i hög grad missledande och skadligt mot det framtida svensk-kinesiska samarbetet inom BRI. Därför hoppas jag att kunna passa på att presentera BRI för SvD och dess läsare, så att missförstånd kan rättas och samarbeten mellan Kina och Sverige även Europa främjas för förstärkt välstånd för våra folk.

BRI, som framställdes av Kinas president Xi Jinping, är ett viktigt initiativ för internationellt samarbete. Kärnan i initiativet är att man ska bygga vinn-vinn-samarbeten runt den infrastrukturella anslutbarheten med samlade fördelar och krafter från olika håll. Under de fem åren sedan BRI lanserades har man kunnat redovisa många framgångar. Handelsvolymen mellan Kina och BRI-länderna uppnådde 5 000 miljarder dollar, fler än 80 ekonomiska samarbetszoner har byggts upp längs de nya sidenvägarna, som skapade 244 000 nya jobb i länderna.

Trots att BRI kommer ifrån Kina, tillhör detta dock hela världen, eftersom man alltid tillämpar principer av omfattande samråd, gemensamma konstruktioner och delade vinster. BRI betyder aldrig att Kina skulle tvinga något annat land, utan Kina vill genom överläggningar ansluta alla parters utvecklingsstrategier, för en gemensam planering av olika projekt. BRI är inte heller någon “kinesisk Marshallplan”. Kina skulle inte ensidigt finansiera andra länder med bistånd, utan alla parter inklusive Kina och BRI-länder och organisationer skulle bygga tillsammans med samlade resurser. Kina monopoliserar inte BRI, i stället kommer alla deltagare att få del av resultaten tillsammans. BRI är inte något geopolitiskt verktyg för Kina, därför att Kinas utrikespolitik aldrig söker inblandning i andra länders interna politik eller någon form av influensområde. BRI betyder inte att bara Kina ska utföra projekt utomlands, alla parter som vill är lika välkomna att starta eller vidga samarbeten i Kina. BRI är öppet, ur det kinesiska perspektivet vill man hjärtligt samarbeta med alla aktörer, inte bara bilaterala utan även multilaterala samarbeten är också aktuella.

BRI är ett genomskinligt initiativ som följer internationella regler. BRI som ett storskaligt globalinitiativ kan inte lyckas utan regler. I den gemensamma kommunikén från det första BRI-forumet för internationella samarbeten utfärdades tydliga löften om transparens och regelstiftning, där man lyfte fram projektens ekonomiska, sociala och hållbara egenskaper samt goda samordningar i ekonomisk tillväxt, samhälleliga framsteg och miljöförvaltning. På grund av dessa kan världen ha förtroende för BRI:s framtid. I det Internationella Finansforumets (IFF) Kina-rapport 2018 finner man en enkät om BRI, där 92 procent av de intervjuade centralbankerna räknade med att BRI skulle kunna stötta upp ländernas ekonomi och en majoritet trodde även att BRI kan lyfta landets BNP-tillväxt med 1 procent.

Kina stöttar ständigt den europeiska integrationen samt Europas solidaritet, stabilitet och välstånd. BRI bjuder Kina och Europa på en ny plattform för att göra jämlika och ömsesidigt gynnsamma samarbeten. Hittills har Kina och 11 EU-länder undertecknat mellanstatliga BRI-avtal. Frakttåg mellan Kina och Europa har gjort sammanlagt 10 000 resor med räckvidd till 42 städer i 14 europeiska länder. Sverige har alltid stått för frihandel, öppen utveckling, grön och innovationsdriven tillväxt, som är mycket förenliga med BRI-värderingarna. Svenska företag är världsledande inom bland annat infrastrukturteknik, avancerade utrustningar, smart city och grön transport, som erbjuder Sverige stora möjligheter att vara med i BRI-samarbetet, och Sverige bör inte ligga efter när det gäller BRI-deltagande.
Med glädje har vi upptäckt ett ökande intresse för BRI från Sveriges olika sektorer. Vi välkomnar Sverige att studera och även aktivt delta i BRI. Vi välkomnar också det svenska Utrikespolitiska Institutet att starta Stockholm Belt and Road Observatory. Vi hoppas att den nya plattformen kommer att verkligen främja BRI-kunskap och den kinesisk-svenska vänskapen. Ambassaden är förberedd för kontakt och utbyte med observatoriet. Vi är angelägna att få konstruktiva förslag om hur Kina och Sverige kan samarbeta inom BRI, dock vill vi inte få grundlösa misstankar och anklagelser av vissa svenska personer med färgade glasögon. Kina och Sverige bör samarbeta inom BRI, tillfällen finns redan i dag!

Gui Congyou
Folkrepubliken Kinas ambassadör i Sverige

Leave a Reply