Svar till Ola Wongs artikel ”Världens skogar står och faller med Kina” Låt inte politik förhindra miljöarbetet!

 

By Hussein Askary

STOCKHOLM, February 27(Greenpost) –Den anti-kinesiska attityden i svenska massmedier och hos vissa statliga och icke statliga institutioner och tankesmedjor börjar anta irrationella proportioner. I artikeln ”Världens skogar står och faller med Kina”[1] (SvD 9 februari) låter författaren Ola Wong sina välkända politiska åsikter om Kinas regering och politiska system ta över den sakliga diskussionen om huruvida Kina bidrar till ett bättre eller sämre klimat på jorden. Enligt Wongs resonemang kan ingenting som Kina gör vara positivt. ”Doomed if you do, doomed if you don’t”! Med denna attityd kastas all rationalitet över bord och vi lämnas med ett krigspropaganda-liknande manifest istället för vetenskaplig analys. Den av FN hyllade kinesiska satsningen på att bekämpa ökenspridning genom att plantera träd (”mer träd än hela Sveriges skogsyta”, som Wong mycket riktigt framhåller) påstås ha skapat ”sterila” plantager med träd som står i ”militäriska rader”. Det låter lika intressant som att säga att fåglar och insekter inte gillar att landa på kinesiskt planterade träd.

2017 utsåg FN:s Miljöprogram tre kinesiska företagsledare till vinnare av FN:s finaste miljöpris ”Champions of Earth Award”[2]. 2018 var minst ett kinesiskt projekt, Zhejiang Green Rural Revival Programme, bland pristagarna. En av 2017 års pristagare var Wang Wenbiao, chef för och grundare av Elion Resources Group, som är privatägd.

Wang Wenbiao har de senaste 30 åren arbetat i Kubuqiöknen för att hitta lösningar på ökenspridningen som drabbar bönder och samhällen där. Många av de plågsamma dammstormar som drabbar huvudstaden Peking härstammar från Kubuqiöknen. Fram till 2016 hade Elion lyckats täcka 26,7% av Ordosplatån i Kubuqi med skog och 75% av den med flera olika växter, inklusive fruktträd, grönsaker och växter som används i traditionell kinesisk medicin. Inte bara 100.000 bönder kunde flytta till nya hem och fick ny odlingsmark, utan den biologiska mångfalden ökade kraftigt.

Mitt företag, konsultbolaget Swedhydro AB, undertecknade förra året ett avtal med Elion om att samverka i projekt i Mellanöstern och några afrikanska länder. Elions representant, professor Cai Mantang, en hängiven jordbruksexpert som arbetat mer än 20 år med ökenprojektet, reste tillsammans med mig i december 2018 till Bagdad. För Iraks vattenminister och vice jordbruksminister presenterade vi gemensamt projektet The Iraqi Green Belt, som går ut på att bygga en 780 kilometer lång ”grön mur” i Iraks västra öken för att stoppa ökenspridningen och sand- och dammstormar. Projektet kan också bidra till Iraks livsmedelsförsörjning eftersom träden och växterna vi avser att plantera till stor del är fruktträd och andra näringsrika grödor. Det allra sorgligaste med den nuvarande debatten i Sverige är att alla de tusentals, kanske hundratusentals individer i Kina som har offrat så mycket för klimatet och miljön, begravs i dammolnen som rörs upp av journalister i deras kamp mot ”den kommunistiska regimen”.

Låt oss tala vett och sans!

Men några försöker ändå bringa lite rationalitet och saklighet i debatten som Wong provocerade fram. I ett blogginlägg på Svebios hemsida[3] (Svenska Bioenergiföreningen) skriver Kjell Andersson under rubriken ”Kina planterar 30 miljoner hektar skog och de är inte ensamma” att Wong har fel redan i rubriken ”Världens skogar står och faller med Kina”. ”Men han har rätt om den fantastiska utvecklingen i Kina”, tillägger Andersson, som betonar att:

– Vi hör alltid bara talas om de skogar som huggs ner eller som brinner, men vi hör aldrig eller sällan talas om de skogar som växer så det knakar och skogar som anläggs. Det har att göra med miljöjournalistikens invanda mönster, att beskriva hur naturen och miljön hela tiden hotas i en till synes ohejdad nedåtgående spiral.

Förutom flera viktiga fakta tar Andersson fram ett mycket viktigt och historiskt belagt mönster om sambandet mellan ökad teknologisk utveckling och skogens tillväxt:

– När länderna utvecklas sköter de skogen bättre. Ola Wong borde ha intervjuat professor Pekka Kauppi vid Helsingfors universitet som har undersökt sambandet mellan utvecklingsnivå och skogsvård. Ju högre index landet har på skalan Human Development Index, desto bättre växer skogen. Fattigdom leder till att man tvingas överutnyttja sin skog (svedjebruk, nyodling, låg avkastning i jordbruket) eller faller offer för exploatörer som utnyttjar det egna landets korruption.

Professor Kauppis studie[4] visar tydliga belägg från många håll i världen på sambandet mellan ökade satsningar på infrastruktur och produktivitet i ett samhälle och en ökande skogsareal.

Nyckeln till ökad livskvalitet och bättre miljö- och skogsvård är alltså industrialisering, storskaliga infrastruktursatsningar, modern teknologi och därmed också en högre levnadsstandard för befolkningen, vilket är det som Kina har gjort hemmavid och nu sprider till andra delar av den utvecklade världen genom Belt and Road Initiative/Nya Sidenvägen. Det är detta samband som ”miljöjournalister” ofta blundar för.

Ser Ola Wong verkligen världen från rymden?

Förutom att uttrycka sig nedsättande om kineser målar Wong upp undergångsscenarier som sägs helt och hållit vara kinesernas fel. ”Kinesernas glupande aptit på trä och soja håller i rask takt på att ändra jordens utseende sett från rymden”, varnar han. Som en poetisk ironi kom svaret på Wongs domedagstrumpetande bara två dagar senare, när den amerikanska rymdstyrelsen Nasas Earth Observatory släppte en vetenskaplig studie[5] som presenterades med rubriken ”Human Activity in China and India Dominates the Greening of Earth”. Med stöd av vackra bilder tagna från satelliter konstaterar rapporten från Nasas Earth Observatory följande: ”Världen har bokstavligt talat blivit grönare än den var för 20 år sedan, och data från Nasas satelliter har avslöjat en otippad källa till en stor del av denna nya grönska: Kina och Indien. En ny studie visar att de två tillväxtländerna med världens största befolkningar intar tätplatsen ifråga om ökad växtlighet på land. Effekten kommer huvudsakligen från ambitiösa trädplanteringssatsningar i Kina och ett intensivt jordbruk i båda länderna.” De två länderna stod för två tredjedelar av den sammanlagda ökningen men Kina hade dubbelt så stor påverkan som Indien. Dessutom kom effekten i Kina mest från skogsplantering, medan ökningen i Indien mest berodde på ökad jordbruksproduktion.

Studien visar att det är människans ökade roll, och inte en minskad mänsklig påverkan, som är avgörande i att öka de gröna områdena på Jorden. ”När vi nu vet att direkt mänsklig påverkan är en avgörande faktor i att göra Jorden grönare, behöver vi väga in detta i våra klimatmodeller,” säger Rama Nemani, vetenskaplig forskare vid Nasas Ames Research Center.

Återigen är det viktigt att påpeka att industrialisering, infrastruktursatsningar och teknologisk utveckling gjorde detta möjligt i både Kina och Indien.

Afrika då?

Wong ger läsarna intrycket att Afrikas skogar är på väg att försvinna helt på grund av ”kinesernas glupande aptit”.

”Situationen är alarmerande i Afrika, där 75 procent av all export av skogsråvara går till Kina. I länder som Kamerun huggs urskogen ner i snabb takt.” Låt oss titta på några siffror för att få verklighetsbilden bortom den bibliska beskrivningen.

Enligt Afrikanska utvecklingsbanken[6] täcks Afrikas totala yta (30 miljoner kvadratkilometer) till mellan 21 och 23 procent av skog (ca 6 miljoner kvadratkilometer). Det betyder att Afrikas skogar är 13 gånger större än hela Sveriges yta och mer än 20 gånger större än hela Sveriges skogsyta. Trots detta exporterar Sverige nästan dubbelt så mycket skogsprodukter som hela Afrika. Enligt Wong var Sveriges export av skogsindustriprodukter värd 132 miljarder kronor 2017, och det verkar stämma[7]. Å andra handen Afrikas totala export av skogsprodukter var, återigen enligt Afrikanska utvecklingsbanken,[8] 4,5 miljarder amerikanska dollar (ca 40-43 miljarder kronor) där 50% av varorna gick till Asien (huvudsakligen Kina), inte 75% som Wong påstår. Nästan lika mycket av Afrikas skogsprodukter importeras av Europa. Hänsyn måste självklart tas till det faktum att Sverige exporterar inte bara skogsråvara utan bearbetade produkter som ger mervärde medan det mesta av den afrikanska exporten är skogsråvara. Men trots det och med tanke på storleken av Afrikas skogar och att det är mer än 50 länder i Afrika är Wongs beskrivning av exporten till Kina som slutet för skogen i Afrika felaktig och överdriven.

Afrika följer i Kinas traktorspår

I sitt tal på Kina-Afrika-toppmötet i Peking i september 2018 förklarade Kinas president Xi Jinping att bekämpning av ökenspridningen kommer att vara en prioritet i Kina-Afrika-samarbetet de kommande tre åren. Wang Wenbiao och min vän professor Cai Mantang har besökt flera afrikanska länder de senaste tre månaderna för att erbjuda sina kunskaper och teknik till afrikanska länder som lider brist på det, precis som Kina har gjort.

Överallt där Belt and Road Initiative/Nya Sidenvägens tågräls rullas ut på den afrikanska kontinenten kan vi förvänta oss en liknande utveckling som i Kina och Indien. Enligt kinesiska beskrivningar är bristen på kapital, infrastruktur (el, transporter, bevattningssystem) och utbildad arbetskraft tre av de största ”flaskhalsarna” som hindrat Afrikas utveckling sedan 1950-talet. Kinas engagemang i Afrika riktar in sig på att lösa dessa problem, öka de afrikanska nationernas produktivitet och köpkraft. Med detta kommer naturligtvis att följa en ökad uppodling av öknarna och bättre vård av de existerande skogarna. Inte heller den nuvarande situationen är så som Wong beskriver den, där läsaren lämnas med intrycket av kinesiska gäng som driver omkring och hugger ned träd i Afrikas djungler och lastar på fartyg till Kina. Afrikanska rapporter beskriver tvärtom en ökad medvetenhet om och bättre kontroll av skogsproduktionen. Nya regelverk för den afrikanska skogsnäringen utvecklas i samarbete med både Kina, Europa och FN.

Något som bekymrar mig är att vi i den politiska stridens hetta ska glömma det positiva och låta politiken överskugga det fantastiska arbete som individer som Wang Wenbiao och Cai Mantang och miljoner andra gör för en bättre miljö i Kina och i världen. Sverige har allt att vinna på att samarbeta med Kina kring sådana initiativ och ingenting att förlora.

* Hussein Askary

VD konsultbolaget Swedhydro AB

Styrelseledamot Belt and Road Initiative Executive Group for Sweden (BRIX)

www.brixsweden.com

Stockholm

 

[1] https://www.svd.se/sa-avgors-var-skogs-framtid-av-kina-sverige-liten-bricka

[2] http://web.unep.org/championsofearth/press-release/un-environment-reveals-three-chinese-champions-earth-laureates

[3] https://www.svebio.se/press/blogginlagg/kina-planterar-30-miljoner-hektar-skog-och-de-ar-inte-ensamma/?fbclid=IwAR17T2d9cM_EwgZ8vK8LAU9Vevzi2hBdVRkuQs6JwTmUBxpv6oDTotQLe4g

[4] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0196248

[5] https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows

[6] https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/How_Forestry_contributes_to_the_AfDB_High_5_Priorities.pdf

[7] https://www.skogsindustrierna.se/skogsindustrin/skogsindustrin-i-korthet/fakta–nyckeltal/

[8] https://www.afdb.org/en/news-and-events/governance-is-key-to-boosting-intra-africa-trade-of-timber-products-says-report-by-african-natural-resources-centre-african-development-bank-17963/

Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

满族文化在广州剪影

北欧绿色邮报网报道(特约记者张卓辉 编辑陈雪霏 )–  中国广州不仅是改革开放的前沿,也是民族文化包容惠荣的城市。那里不仅有人口1000多万的维吾尔族人,更有人口1000多万的满族文化研究会址。

 今年春节期间,笔者返回广州探亲,在外出办事路过市西区海珠中路,一幢骑楼下一瞥:广州市满族文化陈列馆。落款为广州市满族文化历史研究会   门楣石匾正中金字撰刻:秒吉祥室,门右侧掛着一竖式木匾,用滿、汉文对照金字表述: 广州市满族文化历史研究会。

此室为越秀区文化广电新闻出版局于201211月公布为越秀区登记保护文物单位,并镶嵌墨石牌为证。

亡羊补牢,尤未为晚,在满族文化彻底消亡之前及时抢救,或许是我们的历史责任。正如著名作家王蒙说的,如果没有人懂得满语,那么,放在故宫里的关于满清300多年统治期间的满清皇帝满语批文以后就没有人认识了,这无疑会是我们中华民族的政治经济文化和历史的一大损失。因此,他呼吁国家和有关部门应该重视满语的保护和传承。据了解,目前满语在其故乡东北已经基本消亡了,没有几个人会满语了,但是,在新疆,还有一批锡伯族人是懂满语的,如果对他们进行扶持和培训,或许挽救满语和满族文化还是有可能的。

 再说广州满足历史文化研究会,房前高耸的劏笼门,奇特的铁花窗,显示出典型的西关民俗大屋。据宣示的资料欣闻:秒吉祥室始建于清代,1756年满人来粤驻防,离京时乾隆皇帝御赐观音坐像,供于此处,故又称观音楼1934年重修,楼高二层。为近现代骑楼建筑。1958年,秒吉祥室观音楼在原有基础上加建第三层。对研究广州满族的历史有一定的价值。为此同理,上述该局也于20177月置牌为证,立此存照。

诚然毗邻此室,与纸行路交界处有间满族小学,进而可媲美邻近于西(城)门口的回民饭店,中山六路段的回民小学,以及靠爱群大厦附近的八旗二马路,还有在众所周知的广州市郊三元里区域商圈就有不少新疆维吾尔族群聚居当地发展事业,透几斑见全豹地欣知,因此形成了广州市少数民族文化荟萃的缩影。

据了解,广州也有很多非洲人在那里发展自己的事业,可见广州是一座开放包容的城市,那里聚居着多种民族多国公民,承载着不同文化的相互交融。这样的城市,往往是非常有活力的,例如在瑞士

的日内瓦,就是这样连官方语言都有三种,英语,法语和德语。

中华文化,博大精深,海纳百川,其魅力也在于此。中国是一个有56个民族的大家庭,每一个民族都即保持自己的传统习俗,同时,也融入中华人民共和国这个大家庭中。人们即会说普通话,便于交流和工作,也可以保持自己的语言文化。有的人怕自己的文化丢了,仔细想想,即使是上海,一个非常发达的地方,人们除了讲普通话以外,还讲他们自己的方言,事实上,这种现象造成的是上海人可能讲三种语言,上海话,普通话和英文或者一种外语。未来的中国也是这样,无论是谁都需要讲三种语言,一种是你自己的家乡话,母语,一种是普通话,除此之外,你还需要讲一种外语,英语,法语,德语,西班牙语都行,或者你会尼泊尔语,斯瓦希里语也可以,只要你会三种语言,你的未来就是光明的。因此,无论在新疆还是西藏,不要以为保护自己的语言就意味着你只会讲一种语言,保护自己的语言就意味着你必须会三种语言。在欧洲,几乎人人都会两三种语言。只有这样,我们才会抛弃狭隘的民族主义,才会实现大融合,大团结,和谐共处。各民族之间如果不能用语言直接交流,就会产生误解。因此,每个人必须学会标准的普通话,这是根本,同时,保留自己的家乡语,还要学习一门外语。听起来很难,但是,如果从小就这样想,这样安排课程,相信我们的下一代就会成为国际型人才,这对我们的发展有百利而无一害。

图 张卓辉,文张卓辉,陈雪霏

精彩视频:北欧绿色邮报网专访著名演员导演赵燕国彰(下)

北欧绿色邮报网报道(记者陈雪霏)–2019年2月25日在斯德哥尔摩老城诺贝尔博物馆广场的酒吧,北欧绿色邮报网创始人主编陈雪霏专访柏林国际电影节获奖影片《地久天长》主演之一赵燕国彰。

赵燕国彰(原名赵彦国),1966年6月7日出生于河北省,毕业于北京电影学院表演系本科,中国内地男演员。
1994年赵燕国彰出演个人首部影视作品《梅兰芳》。1998年在瑞典斯德哥尔摩定居并创立’a ART 5’影视工作室。
2000年领衔主演犯罪警匪剧《插翅难逃 [2]  。2002年个人首部自编自导自演的电影《恰同学少年》获得瑞典第13届斯德哥尔摩国际电影节“最佳观赏电影奖”。2006年领衔主演心理剧《危情杜鹃 [3-4]  。
2007年赵燕国彰凭借剧情电影《复活的三叶虫》获第16届北京大学生电影节最佳男主角提名 [5-6]  。2010年凭借自编自导的青春电影《正·青春》获得第六届好莱坞中美电影节杰出导演奖 [7]  。2013年自编自导自演的电视剧《插翅难飞之变脸 [8]  。2015年出演公益女性梦幻舞台剧《予青春》。
记者在最后提出希望电影人能够在节能环保,老城改造,文化传承等领域多做一些工作。当然,他们也都在做。但可惜时间不够了。
赵燕国彰说,他其实正在想推动拍摄一部关于文化传承的影片。另外,关于环保的话题也不能为了环保而环保,或者搞一刀切,或者是矫枉过正。

精彩视频:北欧绿色邮报网专访实力派演员赵燕国彰(中)

北欧绿色邮报网报道(记者陈雪霏)– 2019年2月25日在斯德哥尔摩老城诺贝尔博物馆广场的酒吧,北欧绿色邮报网创始人主编陈雪霏专访柏林国际电影节获奖影片《地久天长》主演之一赵燕国彰。

赵燕国彰(原名赵彦国),1966年6月7日出生于河北省,毕业于北京电影学院表演系本科,中国内地男演员。
1994年赵燕国彰出演个人首部影视作品《梅兰芳 [1]  。1998年在瑞典斯德哥尔摩定居并创立’a ART 5’影视工作室。
2000年领衔主演犯罪警匪剧《插翅难逃 [2]  。2002年个人首部自编自导自演的电影《恰同学少年》获得瑞典第13届斯德哥尔摩国际电影节“最佳观赏电影奖”。2006年领衔主演心理剧《危情杜鹃 [3-4]  。2007年赵燕国彰凭借剧情电影《复活的三叶虫》获第16届北京大学生电影节最佳男主角提名 [5-6]  。2010年凭借自编自导的青春电影《正·青春》获得第六届好莱坞中美电影节杰出导演奖 [7]  。2013年自编自导自演的电视剧《插翅难飞之变脸 [8]  。2015年出演公益女性梦幻舞台剧《予青春》。

今日头条:瑞典混凝土花墙创新项目愿寻中国投资合作伙伴

北欧绿色邮报网北欧中华网联合报道(记者陈雪霏)–  传统思维是花草必须长在地上,或者墙顶上,甚至是屋顶上,但是,瑞典混凝土技术公司近年来创造出一种混凝土花墙,可以让你在闹市区,或者是枯燥的室内墙壁上长出美丽的鲜花来,同时又不失去墙壁的特色。

拉师.霍格伦德向记者介绍了公司的情况。首先,他们在香港进行了推介,而且是在瑞典菲利浦王子出席的情况下,有王子站台,他们的产品在瑞典投资促进署的推动下,排在第一位。就是说Butong第一,然后是HM服装公司。他们在巴黎也参加了博览会并赢得了一个大项目。

瑞典王子菲利普。

目前公司在摩纳哥,伦敦,纽约,香港,东京,巴黎和斯德哥尔摩都有业务拓展。

花墙。

 其实,这种材料也可以做音响设备,例如录音棚的墙,天然有吸音功能。

在枯燥的街道上有这样的墙不是一件非常好的事吗?

 、

 各种花草都可以长。 他也可以是艺术品。

该产品非常环保,相比廉价的塑料产品,还是非常好的。

不同形状,展示不同的产品特色。

拉师和斯达芬.尼斯一起合作,他们还自己培植了很多不同的鲜花种类,实验其生长特性。

这就是位于斯德哥尔摩Bromma附近的Butong混凝土花墙公司的创始人拉师.霍格伦德和合作伙伴斯达芬.尼斯。

霍格伦德毕业于瑞典皇家理工学院建筑设计系,后来他自己发明了这项技术,经过十年的探索,该技术已经成熟,可以随时承包花墙业务。同时,如果中国有感兴趣的公司愿意投资合作,他们也愿意合作。

他们目前是该技术产品的引领者,在瑞典乃至整个世界都是领先的。该产品绿色环保,节能节水,对环境改善非常有好处。该产品可以利用雨水,同时也可以让街道变得凉爽。在中国的某些大城市,尤其是沥青和水泥比较多的地方,如果能有这样的花墙,肯定会对环境有很大好处。有意合作者,请尽快联系。www.butong.se.他们希望有人能投资推广该产品。或许雄安和张家口都可能应用这样的产品。

精彩视频:北欧绿色邮报网专访知名演员导演赵燕国彰(上)

北欧绿色邮报网报道(记者陈雪霏)– 2019年2月25日在斯德哥尔摩老城诺贝尔博物馆广场的酒吧,北欧绿色邮报网创始人主编陈雪霏专访柏林国际电影节获奖影片《地久天长》主演之一赵燕国彰。

赵燕国彰毕业于北京电影学院,2000年曾经在《插翅难逃》当中主演豪哥,被认为比孙红雷还狠,是个实力派演员。他从小喜欢唱歌,中学后就去艺校学习地方戏,学过舞蹈和编导,1988年考取北京电影学院,然后开始当演员,后来自己也导演了电视剧,目前,依然在审批之中。陈雪霏录制。

精彩视频:北欧绿色邮报网专访实力派演员赵燕国彰(中)

精彩视频:北欧绿色邮报网专访著名演员导演赵燕国彰(下)

时评:瑞典垃圾焚烧厂离居民区不远 中国人不应该借垃圾焚烧厂闹事

北欧绿色邮报网时评   陈雪霏

关于垃圾焚烧问题,早在10多年前,北京周边的群众就曾经粗来走步,当时,笔者和一位来自瑞典林雪平垃圾焚烧设备推销员探讨这个问题,他说,他到中国推销垃圾焚烧设备就遇到这样的阻力。我说,中国人害怕塑料焚烧之后产生的二恶英二次污染空气。他说,这个问题在瑞典早就解决了,解决的办法就是焚烧炉的温度达到850度以上,可以发电的程度,同时,在传统的焚烧程序上再加一套炉子,专门用来清洗黑烟,然后,再冒出来的气体就是白烟了。实际上也包含一些水雾。

在瑞典林雪平的垃圾焚烧厂,包括生物燃气焚烧厂,实际上离居民区不是很远。生物燃气发酵厂确实有味道。但是,瑞典人的观念是这是环保产业,环保场所,一方面,他们做好密封工作,提高技术水平,另一方面,似乎没有人觉得住在垃圾焚烧厂附近会对他们的生活有很大影响。

在斯德哥尔摩的Hogadalen垃圾焚烧厂,离居民区可以说就是一步之遥。马路对面就有居民在那里居住。人们并没有因此就如何如何。当然,在瑞典思想工作也要做得到位。那就是他们说的采取民主的方式,就是在建厂前要多方面和居民进行讨论,有可能多次讨论。当然,如果你总也不去听,那有可能最后他们就还是继续进行。但是,如果你特别反对,那也有可能停工。

例如,在笔者家附近的Odenplan多年前,省政府就决定要把地铁站扩建,把Karlberg火车站挪过去,有人就建议要在那里盖一个巨大的购物中心。结果,很多人都反对。最终,没有建成购物中心,但是,火车站是建起来了。Odenplan没建成购物中心,但是,就在下一站的Solna苏尔纳火车站边上却建立了北欧最大的购物中心。就这样,Odenplan依然如故,但是Solna现在却是非常繁华。这里说这些的意思就是要搞民意调查,如果老百姓确实不同意,那也没办法。但是,如果不调查,就硬搞,那是不对的。

从另一个角度讲,中国人口多,垃圾也非常多,建垃圾焚烧厂也是必然的刚需,否则,填埋的方式是不可取的。因此,建垃圾焚烧厂也是迟早的事情。相比10年前,现在的技术设备也应该都是比较先进的了。如果能把周围密封好,就可以避免太多的味道。这需要在技术上,资金上给予大力支持。

建垃圾焚烧厂即是必然,也是刚需,希望人们能够理解。另外,选址的时候,确实要考虑好利弊,多和群众沟通,采取专家和大多数人的意见。不要僵化地强行地推行一些政策。现在,或者说是最近20年来,基层干部也都有一种只顾上级不顾下级的现象,只要是上级批准了,底下不能积极做群众工作,甚至不顾基层的需求,而强行推行某些项目的进行,这是会激起民愤的。尤其是某些项目如果是因为与某领导有关系等等,就会引起群众的不理解不支持。

但是,对于环保项目,尤其是垃圾焚烧厂,以及前些年的化工项目,如果有足够的证据证明没有危害,那还是应该继续进行,因为我们没有足够的填埋场。填埋也可能引发土壤污染和地下水资源污染等。因此,还是应该以协商的方式解决问题。

从政府的角度,在规划时,早就应该考虑到垃圾的解决办法,要及早规划,及时规划。

 

Highest number of international students at Stockholm University

The number of international students at universities and colleges in Stockholm keeps rising and is now at 9,750 students, which is an increase of 20 percent over the last three years. This is shown in a new report from Stockholm Academic Forum. Stockholm University has the largest share with 3,796 international students, or 39 percent of the total number of international students in Stockholm.

View of Stockholm

 

Right behind Stockholm University is the Royal Institute of Technology (KTH) with 3,398 international students and Karolinska Institutet with 838. Stockholm School of Economics now have 559 international students, which corresponds to 30 percent of their total number of students.

— The report shows that Stockholm University has the largest share of international students, and we are happy to note that so many students from abroad are applying to our courses, says Jerker Dahne, Head of of Student Services at Stockholm University.

China on the rise

For several years, Germany and Finland have been in top with the largest number of students attending universities and colleges in Stockholm. However, this year a major increase of students from China leaves Finland and Germany in second and third place respectively, with China coming out on top. France remains in the fourth spot with 482 students. India is at fifth place with 385 students, an increase compared to last year with 16 percent.

These are the countries with the largest number of students attending universities and colleges in Stockholm:

 • China (826, +18 %)
 • Finland (794, -4 %)
 • Germany (774, + 2 %)
 • France (482, 0 %)
 • India (385, +16 %)
 • Italy (362, +7 %)
 • Spain (339, +14 %)
 • Greece (275, +2 %)
 • USA (275, -1 %)
 • The Netherlands (222, -13 %)

The report from Stockholm Academic Forum has analysed international student mobility in Stockholm during the academic year 2017/2018.

今日头条:中国留学生人数在斯德哥尔摩国际学生中排名第一

北欧绿色邮报网北欧中华网报道(记者陈雪霏)– 据瑞典教育部最新统计报告显示,在瑞典首都斯德哥尔摩的国际留学生中,中国留学生人数已经跃居第一,超过以往的老大德国和芬兰。

斯德哥尔摩学术论坛首席执行官玛丽娅.佛哥斯特伦.旭尔贝日前在接受北欧绿色邮报记者专访时说,综合今年的高教部和国家统计局的统计数字,斯德哥尔摩国际留学生人数在过去三年增加了20%左右,去年增长5%。同时,他们发现一个突出的现象是中国留学生数量大增,2018年已经领先于德国和芬兰,成为第一大留学生来源国。这也是自2012年开放自费留学生以后,人数最多的一年。早在2011年,中国的留学生也是非常多的,但收费以后,中国留学生人数锐减,但很快就又快速恢复了。

相比之下,印度,伊朗等很多国家在收费以前人数都很多,但一收费以后,留学生人数立即下降很多。由此也可以看出中国人还是有钱了,即使自费,很多人也还是来瑞典留学。

旭尔贝说,这两年,印度留学生也开始回潮。目前来斯德哥尔摩留学的学生人数已经达到9750人,接近一万人。中国留学生在斯德哥尔摩拿学历的人数达826人,芬兰是794人德国774人,法国482人,印度385人,意大利362人,西班牙339人,希腊275人,美国275人,荷兰222人。从2012年开始实行自费开始,中国学生人数一直呈上升趋势,芬兰留学生人数也是在上升,但是到2017年开始呈下降趋势,德国法国都比较平稳。中国留学生2018年比2017年增加18%。与此同时,自费生已经超过交换生。

从学习专业的角度看,中国留学生大部分是学习理工科,增长最多的是瑞典皇家理工学院KTH,然后是斯德哥尔摩大学和卡罗林斯卡医学院。印度学生学习理工科的也比较多。德国和芬兰到斯德哥尔摩大学学习的比较多。斯德哥尔摩大学是斯德哥尔摩地区最大的学校,在全国排名应该是在乌普萨拉和隆德大学之后。

国际学生比例最高的大学是斯德哥尔摩皇家商学院和斯德哥尔摩皇家艺术学院。

留学生来源国人数减少的国家是英国,因此旭尔贝分析认为可能是由于英国脱欧造成的不确定性引起的。

斯德哥尔摩商学院出国留学的人数增长18%。

资料显示,来斯德哥尔摩留学的人数是9750人,其中,交换生2983人,自费生6767人。出国留学的人数是6660人,其中交换生1894人,自费生4766人。

中国留学生在瑞典留学2003年的时候只有两百人左右,到2010年增加到900多人,但到2012年因为收费一下子下降到了500人以下。但随后开始呈直线上升趋势。

从性别角度分析,女生人数呈上升趋势,2013年在KTH留学的中国女留学生只占28%,到2018年已经占到33%。

当记者问到中国留学生增长的原因时,旭尔贝认为,这主要是因为瑞典皇家理工学院与中国的大学关系密切,同时,中瑞关系一直比较友好也有关系,很多同学可能也是根据口碑来留学的,人们不可能想象白花钱来留学,因此,必须选择比较好的学校,因此,瑞典的教学质量和斯德哥尔摩这座城市的居住环境都让人感觉很有魅力。当然,这也是两国关系友好的见证。

同时,作为斯德哥尔摩学术论坛,他们也不断地出台新的举措来改善这里的学习和科研环境,以吸引更多留学生。旭尔贝说,在刚刚过去的中国猪年春节,他们还举行了春节庆祝活动,让留学生感觉很温暖,同时,他们也提供各种社交和联络场所和机会,为留学生提供方便。同时,他们也在不断扩大双硕士项目的实施。

和煦是来自新疆伊犁的同学在KTH留学。他说,当初选择来瑞典首都斯德哥尔摩大学来留学,主要是因为英美澳的学费太贵,而KTH在国内宣传力度越来越大,知名度在不断提高,这样,让国内对KTH有更高的认知度,对将来回国也有帮助。再加上他学的专业排名也不错。

毛新月来瑞典的原因是因为当时有一个双硕士的项目,需要再欧盟选两个学校,她第一个选了德国,第二个就选了瑞典。因为她对北欧很好奇,印象中觉得是一个很发达,很漂亮,很时尚的地方,想来看看。

据了解,目前中国在瑞典包括学历生,交换生,双学位等各类留学生人数是近9000人。本报分析认为,瑞典之所以能吸引众多中国留学生主要有三个原因,首先就是在理工科类的教学质量还是非常高的。第二是学费比英美要便宜一些,第三,就是瑞典的英语教学比较普遍,比较国际化。

瑞典高等教育负责人指出,瑞典的目标是希望国际留学生和自己的学生各占一半。

瑞典KMH皇家音乐学院马拉松音乐会在斯德哥尔摩举行

北欧绿色邮报网报道(记者陈雪霏)– 2月18日在瑞典皇家音乐学院KMH多功能音乐厅Kungassalen一百多名来自Lilla Akademien音乐学校的演奏员们给中瑞观众带来了历时6小时三场马拉松音乐会。

多功能音乐厅是世界最好的音乐厅之一,拥有世界一流的音响设备。

近千名中瑞观众聆听了音乐会,演奏员们的精彩表演获得了观众们的热烈掌声。此次音乐会是庆祝Lilla Akademien音乐学校成立20周年的庆典。
Lilla Akademien华裔青少年演奏员们

瑞典皇家音乐学院马拉松音乐会中最引人注目的是Lilla Akademien二十多名钢琴主课优秀华裔青少年演奏员们的精彩演奏,其中Daniel 夏家睿(曾经获得过瑞典Stockholm国际音乐比赛和施坦威国际钢琴比赛的金奖)。

Leo Long Lindblom ( 获得瑞典Stockholm国际音乐比赛金奖和俄罗斯圣彼得堡Savshinsky国际音乐比赛三等奖),Erik Li (获得瑞典Stockholm国际音乐比赛二等奖),Mattias Jin (俄罗斯圣彼得堡Savshinsky国际音乐比赛三等奖),Antong Li ( 瑞典Stockholm国际音乐比赛三等奖),Fiona Shen ( 瑞典Stockholm国际音乐比赛二等奖) , Elias Shen (瑞典Stockholm国际音乐比赛二等奖), Jin Xinrui ( 俄罗斯圣彼得堡Savshinsky国际音乐比赛优秀奖),Olivia Pan ( 俄罗斯圣彼得堡Savshinsky国际音乐比赛优秀奖)等。

Erik Li和Fiona Shen在第三场参加了演奏。

记者采访了Lilla Akademien优秀演奏员们的启蒙老师双焱,双焱是旅居瑞典的华人钢琴演奏家和教育家。培养出许多在瑞典展露头角的华裔音乐人才。她的学生曾在俄罗斯和德国的国际音乐比赛中获得一等奖。曾获英国皇家音乐学院职业钢琴演奏家证书。
2003年在皇家音乐学院攻读博士,博士论文课题中西方钢琴教育的略同。2014年4月13日在维也纳金色大厅钢琴独奏以及和夕阳秀合唱团合作演出,担任此次晚会的艺术总监,同年7月30日参加悉尼歌剧院国际艺术节的演出。2013年参加西班牙国际音乐节比赛获得金奖,同年12赴俄罗斯圣彼得堡音乐学院担任国际评委。她经常参加瑞典室内音乐节演出,在促进中瑞两国间文化交流方面作出积极贡献。

瑞典皇家音乐学院钢琴演奏家双焱博士接受记者采访说:瑞典皇家音乐学院(瑞典语为 Kungl. Musikhögskolan 简称KMH)是1771 年由瑞典国王古斯塔夫三世创建的,是瑞典最大的音乐学院,它是位于瑞 典首都斯德哥尔摩的一所优秀的高等学府。约由1000多名学生和200 名教师, 师资力量相当雄厚,有许多著名的音乐家和音乐教师。该校的办学宗旨是 发展学生能力、拓宽学生视野、发掘新的知识领域。 音乐学院下设有六个系: 民间音乐系、爵士乐系、古典音乐系、作曲指挥和音乐理论系、音乐与媒体制作系、音乐教育系。斯德哥尔摩斯德哥尔摩皇家音乐学院开设了门类丰富的本科和硕士专业以及博士培训课程。新建成的瑞典皇家音乐学院瑞典政府投资10亿克朗,历时6年。
图片六,瑞典皇家音乐学院KMH


新校舍


图片7,瑞典皇家音乐学院Kungassalen多功能音乐厅
多功能音乐厅Kungassalen该建筑另外一大亮点是多功能厅下沉式空间的使用,多功能厅的功能包括音乐厅、戏剧厅、电影厅、会议厅等功能,大中小三个音乐厅的舞台、观众席、候场区、演员通道等空间,均处在建筑正负零面以下。主音乐厅的整个室内空间是在马舍地下的花岗岩中间艰苦挖掘出来的,这使此音乐厅具有绝佳的热工效能。这样设计的另一个优势在于降低演奏时产生的建筑震动,获得较好的声学谐振效果,还可以降低了整体建筑的高度。值得一提的是,音乐厅内除观众席外的三面墙壁均精心设计了反声瓦,采用钢琴外壳相同的硬质木板,纯直线条,谐振效果突出中高音区域。反声瓦依照下部小而密,上部大而疏的原则布置,内侧暗藏灯带,同时增加视觉美感。

Lilla Akademien奠基人Nina 妮娜接受采访时说:该校是瑞典政府教育部批准的音乐学校,瑞典全国唯一一个音乐和文化课双科优 秀的学校,此学校是皇室支持的院校。学校培养了大量的优秀学生,同时每年文化课优秀的学生也都考上了欧洲的著名的音乐学院。学校交响乐队曾到欧洲各国巡回演出,而且每年都举办音乐节。2011 年与中国音乐学院建立了姊妹学院和学校 互访项目。音乐教学学校专攻古典音乐的少年教育,教学级别从学前班到高等教育。1998年开始时的基础教育不但包括一般学科的乐器游戏,合奏演奏理论还有 音乐理论。

2002 年,学校扩大到有中学教育,并且2005 年开始大学预科课程,为满足19-23 岁的学生。2009 年,Lilla Akademien 首次创立了一个瑞典国家青年交响乐团,并且2010 年8 月SNUO 第一次出现在波罗的海节的Berwald 大厅。2012 年1 月乐团在美国巡回演出,会在纽约,芝加哥和华盛顿特区举办音乐。在短短几年里,该学校已经成为了斯堪的纳维亚半岛上重要的、具有影响力的培养年轻音乐家的教育机构。

瑞典皇家音乐学院前音乐系系主任Rolf Lindblom教授

瑞典皇家音乐学院前音乐系系主任Rolf Lindblom教授接受记者采访时说:近年来全球顶尖钢琴家中有许多中国人,包括朗朗、李云迪、陈萨、王羽佳等,许多欧美音乐老师为中国学生的水平感到惊叹。Lilla Akademien拥有一批优秀的华裔青少年钢琴主课学生,中国学生乐感很强,他们努力学习手臂放松让琴声听起来更加细腻、纯粹、优美的演奏方法。
“弹好钢琴,练习是必须的,没有捷径可走。但前提是孩子自己喜欢,如果不喜欢是学不好的。要想成为一名优秀的钢琴演奏者,就必须要遵循古典音乐的传统规范,“作为老师,我无法赋予学生才华和刻苦练习的能力,刻苦的精神来自学生的家庭和他们的背景。我做的是引导他们的想像力。帮他们打开想像力的大门,一种思考问题的方式,使他们能够自动地展开想像。每一个青年古典钢琴演奏者都必须完全遵循音乐和艺术本身,并在这个过程中找到自己,这是引起别人共鸣的关键。”

我会根据学生的性格、学习能力和技巧类型的不同给予指导,包括给每个人布置有针对性的作业,让他们在自己在原有的基础上进一步提高,将来成为一名合格的音乐工作者。教学中既要从学生的角度考虑问题,因材施教,“他们能消化多少给多少,能塑成什么样就捏成什么样”,同时又要坚持自己的教育目标,把心中理想的音乐知识和经验传授给学生们。

我认为,音乐是人类精神的象征,是人的灵魂和心灵的住所。一个真正热爱音乐的人,当他把音乐当成生活中不可缺少的东西时,才会在这个领域有所作为,最终达到一个应有的高度。我希望学生们要尽量扩大曲目量,多听别人弹琴,开拓思路,这样对形成自己的音乐风格有所帮助。

瑞典KMH皇家音乐学院马拉松音乐会视频:

今日头条:瑞京华人协会举办2019猪年新春联欢活动

北欧绿色邮报网北欧中华网报道(记者陈雪霏)– 瑞京华人协会2月23日在斯德哥尔摩圆山饭店举办2019猪年新春联欢活动,中国驻瑞典大使馆临时代办张彪,领事部主任张磊,华人华侨侨领和瑞京华人协会香港、台湾和东南亚的华人华侨会员近150人出席了联欢活动。

瑞京华人协会会长柳少惠致辞说,瑞京华人协会于上个世纪70年代成立,已经有40多年的历史了,也是瑞典最大历史最悠久的华人协会,早期主要是港澳台会员为主,现在是大陆,港澳台和东南亚国家华人华侨都有。其旗下还有瑞京中文学校,为华人华侨的下一代培训中文并提供相关课程。

柳会长说,在新的一年里,瑞京华人协会将积极支持习近平主席提出的关于海峡两岸关系的五点主张,积极推动祖国统一大业。

中国驻瑞典大使馆临时代办张彪致辞说,他非常高兴出席今天的联欢会,尤其是当听说这里还有港台和东南亚国家的华人华侨参加的时候,感觉更加高兴。他说,这也真正体现了中华民族一家亲的大家观念,他祝贺大家新春快乐,阖家幸福。

张代办还向大家介绍了使馆领事部的工作,指出使馆领事部为提高服务质量去年做了很多改善, 现在领事部已经设立了领事热线。他希望广大华人华侨继续发扬华人团结友爱,互相帮助的优良传统。

瑞京中文学校新任校长张文颖介绍了瑞京中文学校的情况。

瑞霭玲小朋友11岁了,她为大家演唱了一首歌。

大家品尝了圆山提供的饭菜,都是非常可口的家常菜。值得一提的是,这里没有提供酒,可以说,这是一个值得发扬的传统,大家以茶代酒也很不错。

另外,参加这次联欢会的还有一位特殊嘉宾,那就是从柏林来这里的中国知名演员和导演赵燕国彰。他从北京去德国参加柏林电影节,然后,到这里出席新春联欢。

他说,他两年前就来过这里,当时也是参加春节聚会,当时非常激动,所以就写了一首新年的歌曲。今天,他现场给大家清唱了这首歌,有说有唱,既象样板戏,又象京韵大鼓,也像西方的Rap,或者说是三者的结合,赢得了观众的热烈掌声。

联欢会最后在幸运大抽奖后宣告结束。老校长杨丽然,前任校长王海琳,瑞典华人工商联合总会会长王俞力,瑞典华人联合会荣誉会长王吉生和秘书长尹畅,瑞典青田同乡会会长叶克雄,瑞典斯德哥尔摩华助中心副主任季展有,中国侨联青年委员徐力,温州商会会长吴俊博,瑞典青田“警侨驿站”斯德哥尔摩服务中心主任夏海龙,瑞京华人协会青年会会长柳家俊等嘉宾及会员出席了联欢会。

更多图片:

 

 

图文 陈雪霏

重要信息:中国深圳创新创业大赛第三届国际赛报名截止倒计时 Countdown to the registration of the 3rd China (Shenzhen) Innovation & Entrepreneurship International Competition

北欧绿色邮报网授权发布:中国深圳创新创业大赛第三届国际赛将于2019年2月28日截止报名。大赛集聚海外优质项目,整合创新创业资源,协助海外创新创业项目对接中国高新产业资源,开拓中国市场,实现互利共赢。

The registration deadline of the 3rd China (Shenzhen) Innovation & Entrepreneurship International Competition is February 28th, 2019. The competition will attract numerous high-quality overseas start-up projects, in order to integrate innovation and entrepreneurship resources to help foreign innovators and entrepreneurs connect with Chinese hi-tech industrial resources, thus expanding the Chinese market for win-win results.

一、大赛简介

中国深圳创新创业大赛国际赛旨在整合创新创业资源,协助海外创新创业项目对接中国高新产业资源,开拓中国市场,实现互利共赢本次大赛面向所有的海外创新创业项目开放,参赛者不限国籍。大赛设立了丰厚的奖金,总奖金达1120万元人民币,单个选手最高可获得大赛奖金140万元人民币(不包含创投资金),参大赛与本次大赛的创投机构达40家,组合形成总额250亿元人民币的创投资金池,对大赛优秀项目进行组合投资。所有参赛项目均可通过大赛投资对接服务平台获得社会资本的投资机会。此外,本次大赛还提供创业激励、产业奖励、科技金融、项目孵化等政策支持。

() COMPETITION INTRODUCTION

The 3rd China (Shenzhen) Innovation & Entrepreneurship International Competition aims to provide a platform stimulating mutual learning and innovations for competitors. Without limitation of nationalities, high-level talents and projects are admitted to this competition. Registration for the competition is open from December 1st, 2018 to February 28th, 2019.

The competition offers a total prize pool of RMB 11.2 million (1.43 million Euros), including RMB 2.9 million (370,000 Euros) for Overseas Division finalists, RMB 1.5 million (190,000 Euros) for Professional finalists, RMB 2.5 million (320,000 Euros) for Industrial finalists and RMB 4.3 million (550,000 Euros) for the grand champion.

In addition to the prizes, the competition also provides high-quality entrepreneurship projects with support such as industrial incentives, financial technology and project incubation.

二、参赛条件

 • 拥有创新成果和创业计划的海外创业团队或个人;
 • 计划赛后6个月内在深圳注册成立企业;
 • 参赛项目的产品、技术或相关专利归属参赛人员,与他人无产权纠纷,因侵权产生的责任由参赛者自负;
 • 获得历届深圳市在海外举办的大赛以及中国深圳创新创业大赛国内赛、国际赛奖项的选手不能重复参加本届大赛。

() PARTICIPANTS OF COMPETITION

The Participants (teams or individuals) should:

 1. be those who have innovation achievements and business plans;
 2. have plans of entrepreneurship in Shenzhen within 6 months after the competition;
 3. should possess full ownership of all rights related to the product, the technology and the patent, have no property dispute with any other person, and assume full responsibility caused by any possible infringement;
 4. be those who had won prizes in the 1st and 2nd China (Shenzhen) Innovation Competition of International Talents, the 1st and 2nd China (Shenzhen) Innovation & Entrepreneurship International Competition and previous China (Shenzhen) Innovation and Entrepreneurship Competition shall not compete in this Competition.

三、比赛流程

() Procedure

 

 比赛报名

 • 报名方式:登录大赛官网(itcsz.cn)注册报名。
 • 截止时间:2019年2月28日。

注:报名截止时间和比赛时间以大赛官网公布的最终时间为准。如参赛选手项目属于物联网、人工智能、金融科技三个专业范畴,无需重复报名,只需在报名参加分站赛时勾选该专业即可进入专业赛初选,获得争夺专业赛奖金和晋级总决赛的机会。

Applications

 1. Application method: Visit the official website of the Competition (www.itcsz.cn) to register and apply.
 2. Deadline: February 28, 2019

Notes: The deadline of application and the time of competitions are subject to the final confirmation on the official website. You will directly gain access to Preliminary of Professional Competitions if your projects correspond to the given options of the Professional Competitions.

海外分站赛

 • 比赛时间:2019年3月26日
 • 赛事地点:Electrum Sal A, Kista, Isafjordsgatan 22 Stockholm, Sweden.

第一轮,分站赛初选。由各分站赛组织专家对项目进行网上初选。根据各行业评分高低排名,各行业取前4名晋级分站赛决赛;第二轮,分站赛决赛。由各分站赛组织专家,以现场路演加答辩的方式行分站赛决赛,根据评分高低总排名,评选出一、二、三等奖。根据各行业评分高低排名,每行业取前2名晋级行业决赛。

分站赛期间,各分站赛组织专家对晋级行业决赛的选手进行创业辅导和培训。

 Overseas Division Competitions

 • Time: March 26th, 2019
 • Address: Electrum Sal A, Kista, Isafjordsgatan 22 Stockholm, Sweden.

Overseas Division Competitions are divided into 2 rounds.

In the first round, experts are going to be organized to review projects. Top 4 Candidates of each division are going to be selected out from every industry in accordance with scores to enter the Overseas Division Finals.

In the second round, experts of each division are organized to review projects for the Overseas Division Finals. Candidates are going to compete live by means of roadshow. Winners of the first, second, and third prizes are going to be ranked in accordance with scores. Top 2 candidates of each industry are going to be qualified into the Industrial Finals in Shenzhen.

During the Overseas Division Competitions, experts shall be invited to perform entrepreneurship coaching and training for candidates selected to compete in the Industrial Finals.

专业赛

 • 比赛时间:2019年3月(初选);2019年4月9日(决赛)。
 • 赛事安排:物联网、人工智能、金融科技。
 • 比赛方式:专业赛分两轮举行。 第一轮,专业赛初选。由各专业赛承办机构组织专业领域内知名专家,对项目进行书面或现场评审。根据各专业评分高低排名,各专业取前15名晋级专业赛决赛;第二轮,专业赛决赛。专业赛决赛当天,晋级项目按3个专业分开比赛,通过现场路演加答辩的方式,由专业评委,评选出各专业一、二、三等奖。各专业赛前3名晋级总决赛。

Professional Competition

 1. Time: March, 2019 (Preliminary); April 9 , 2019 (Finals)
 2. Categories: Internet of Things, Artificial Intelligence, Financial Technology
 3. Professional Competition are divided into 2 rounds. In the first round of selection, there will be a group of experts to score each project, the top 15 teams from each industry will be selected to advance into Professional Final. In the Second round of professional final, each team will compete against rivals from the same industry and face the challenges from all 10 divisions. There will be 9 minutes of presentation time and 6 minutes of Q&A session. Projects are going to be evaluated carefully and one first prize, two second prizes and three third prizes will be awarded.  The first prize and second prize winner earn their tickets to the Final Finals.

行业决赛

 • 比赛时间:2019年4月10日。
 • 赛事安排:互联网和移动互联网(信息科技)、电子科技、先进制造、生物与生命科技、材料与能源(含节能环保)。
 • 比赛方式:行业决赛当天,晋级项目按5个行业分开比赛。通过现场路演加答辩的方式,由专业评委评选出行业一、二、三等奖。各行业决赛的前3名晋级总决赛。

Industrial Finals

 1. Time: April 10, 2019
 2. Categories: Internet and Mobile Internet (information technology), Electronic Science and Technology, Biology and Life Science and Technology, Advanced Manufacturing, Materials & Energy (including energy conservation and environmental protection)
 3. Distinguished candidates of 5 industries in the Industrial Finals are going to compete respectively by means of roadshow. Winners of the first, second and third prizes are going to be ranked by professional experts. Top 3 candidates are going to be qualified into the Finals.

总决赛

 • 比赛时间:2019年4月12日。
 • 比赛方式:总决赛当天,晋级项目通过现场路演加答辩的方式,由专业评委和大众评审,评选出总决赛一、二、三等奖。在国内比赛期间,将安排参赛者实地考察深圳市创新创业环境,与深圳市企事业单位、创业园区、投资机构和相关行业企业进行对接,协助拓展中国市场。分站赛晋级项目核心成员来深参加行业决赛和总决赛,专业赛晋级项目核心成员来深参加专业赛决赛,组委会按规定负担相关费用(每个项目最多2人)。

Final

 1. Time: April 12, 2019
 2. On the day of the Finals, the First, Second and Third final prizes will be selected by professional and public judges through site roadshows and Q&A sessions. During the Competition, a field visit to local innovation and startup environments will be arranged for contestants to promote cooperation with local enterprises and institutions, startup parks, investors, and businesses in relevant industries to assist in their development of the Chinese market. Travel subsidies will be provided by the Organizing Committee to the finalists who come to Shenzhen for the Finals (2 persons for every project at most).

本次大赛将遵循“公开、公平、公正”的评审原则,组织技术、管理、人力资源、投资等不同领域专家参与大赛评审工作确保评审结果客观、真实。

The Competition is going to follow the principles of ‘fairness, justice and openness’. Experts of technological, human resources, and investment fields are going to organized to ensure justice and equity of the whole competition.

四、联系我们

(IV) Contact Us

瑞典分站赛组织机构——深圳中欧创新中心

Shenzhen China-Europe Innovation Center

Ms Chen

Tel:  +86 135 1063 2856

 

Mr Zhou

Tel:  +86 135 3069 0880

E-mail: zhouxiang@intebridge.com

 

 

 

 

 

 

 

今日头条:荷兰各界共同庆祝2019新春喜气洋洋

北欧绿色邮报网北欧中华网联合报道(驻荷兰特约记者 张卓辉 )

农历大年初五2月9日,荷兰海牙(Den Haag)市政厅高厦广场锣鼓喧天、龙狮齐舞,荷兰各界庆祝2019年中国春节活动就此隆重举行。

全荷各界闹新春

 

《中国新年靓丽欧洲门户》

中国驻荷兰使馆公参陈日彪、领事部主任蒋华、文化处主任赵旭、海牙市市长Pauline Krikke、荷兰外交部亚大司司长Peter Potman、荷兰前经济大臣Laurens Jan Brinkhorst、荷中友协主席Henk Kool、中国春节庆祝组委会主席林运票、多国驻荷使节、国际组织代表、中荷工商界人士、荷兰各族裔民众以及华人华侨侨社代表等出席了“荷兰各界共同庆祝2019年中国新春庆典”(大会巨幅横额,中荷文对照)。大家心明眼亮,这比起往年冠以“全荷华侨华人隆重庆祝春节”的提法及盛况更进一步寓意荷兰全国普天同庆中国新年。来自全国各地近四千人先睹为快欣赏了这个由当地华人社团年年创新的春节庆祝活动。全荷华人社团从2003年开始,每年在海牙举办庆祝春节活动已历17年了。17年来,全荷华侨华人社团在全荷华人社团联合会统一部署下,认真与中国驻荷兰大使馆、海牙市政府紧密配合,逐年完成这个品牌任务。年年都受到海牙市政府的高度重视和赞扬。

应庆祝中国春节组委会邀请,陈日彪公参用中荷双语,代表中国驻荷兰使馆发表贺辞,他首先代表中国驻荷兰大使馆向旅荷华侨华人及荷兰各界人士致以新春的问候和良好的祝愿。“2018年也是中荷关系发展进程中意义非凡的一年。威廉-亚历山大国王和王后、吕特首相访华,李克强总理成功访荷,一年三次高访创造了中荷关系史上新的纪录,充分说明中荷关系处于历史最好时期;” 陈公参忆述,“2018年是中国改革开放40(1978—2018)周年,是中欧建立全面战略伙伴关系15周年。也是《欧洲联盟条约》签署25周年(也称《马斯特里赫特条约》[1993-2018])。荷兰作为欧洲的门户,是中国与欧盟建立长期贸易伙伴关系的桥头堡。是年中荷双边贸易额创历史新高,达到近852亿美元,荷兰已成为中国在欧盟内第二大贸易伙伴。

两国互联互通深入推进,人文交流和民间往来更为频繁密切,中荷两国人民和社会各界携手共进,推动中荷关系“大踏步”前进。”“ 中国春节就是个增进相互了解的窗口。中国人民同荷兰人民一样,透过这个窗口深刻了解中国的传统文化,向往美好生活。相信在大家共同努力下,中荷关系在新的一年里将更加令人振奋、充满希望,百尺竿头,更上层楼。”他衷心祝愿道。荷兰海牙市长Pauline Krikke和荷兰前经济大臣Laurens Jan Brinkhorst分别致辞,向到场来宾表示新春祝贺,它们都高度肯定旅荷华侨华人勤奋努力、融入社会主流,为海牙的建设做出了贡献,海牙因中国新年变得更美丽,中国公司已经成为海牙最大的海外投资商。旅荷华侨华人为荷兰的经济发展、荷中友好以及丰富海牙城市形象作出积极贡献。市长希望透过精彩纷呈新的一年到来,能够吸引更多的中国公司来海牙投资。

作为华人新一代首个担任全荷华人迎春活动主席的荷兰文成同乡会会长林运票致辞感谢中国驻荷兰使馆、海牙市政府、荷兰侨社、所有支持赞助商家,全荷各界华人华侨和荷兰民众对举办春节活动的热情支持和帮助,使旅荷华华人侨真正成为中华文化的传播者。接着,他与中国驻荷兰

大使馆公参陈日彪、海牙市长Pauline Krikke、荷兰前经济大臣Laurens Jan Brinkhorst一起共同为两条巨龙点睛启舞,祝愿大家猪年好运常在,掀起了庆典活动的高潮。

天下武功出少林

大会广场,鼓乐齐鸣,彩旗飘扬,近百盏中国大红灯笼高高悬挂在市政大厅台柱子上,数十盆鲜花环绕着舞台,大厅内设立了很多摊位,工作人员讲解与中国农历春节有关知识,介绍中华文化,并为大家准备具有中国特色的纪念品,同时也有荷中友好组织和公司机构展开活动,进而烘托出节日气氛格外浓烈。

荷兰国家体育部武术总教练、荷兰奥委会唯一华人委员、荷兰国家武术功夫联合会主席武术大师,荷兰费玉梁武术学院院长,出生于南京武术世家费玉梁先生登台表演一通大锣鼓跋响头筹。早在10年多前,旅居荷兰原南京体育学院讲师的费玉梁曾在全荷华侨华人庆祝春节活动中就与其小舅以深厚内功表演《喉咙顶标枪》,赢得全场喝彩!他的妹妹费玉皎武艺大师现在荷兰邻邦德国汉堡开办武术学校,传承中华国粹。尤以五岳居中的嵩山少林寺武僧团和郑州歌舞剧院为主要班底的河南文化艺术团先后献上了精彩纷呈的综艺演出。节目汇聚功夫、戏曲、舞蹈、器乐等多种艺术表现形式,少林功夫刚柔相济、技艺超群,生动地诠释了“天下功夫出少林”;尤其是《咽喉顶缨枪》,《凌空胸腹顶枪戟》绝技更是将人体的潜能发挥到了极致,展现了人类顽强的毅力和崇高的追求而震撼全场。豫剧表演艺术家范静带来的经典豫剧选段《谁说女子不如男》铿锵有力,韵味淳厚,将花木兰这位巾帼不让须眉的英气女子为更多人所称道。因而勾引起了中老年一辈的华侨华人耳畔回响起:“古有花木兰替父去从军,今有娘子军扛枪为人民,向前进,向前进……”《红色娘子军军歌》经久不息,适逢年前海南岛建省30周年(1988-2018)。

优美的舞蹈《国韵》将现代舞蹈的时尚元素与中国戏曲的传统韵味完美融合,水袖舞动,衣袂飘飘,韵味十足;二胡独奏《战马奔腾》充分显示了青年演奏家潘蕊的深厚艺术功底,并体现了二胡这一传统乐器音色雅致纯正、感染力强的特点。从而展现了中国中原文化的独特魅力。荷兰著名爵士歌罗拉·费琪(LauraFygi)用中文演唱了流行歌曲《月亮代表我的心》,荷兰著名华人专业艺术家张蝶也上台献艺琵琶演奏,更增添华丽色彩。实令全场荷兰华洋民众兴致勃勃地欣赏了一场原汁原味的中国文化盛宴。

春江水暖鸭先知

2月10日,海牙市政厅大楼内举行了一场中国新年晚宴。宴会邀请了海牙市副市长、各国驻荷兰大使、各企业代表、民间社团代表等。本次宴会由海牙市政厅和中荷商报主办,中荷友好协会协办。嘉禾盛德公司、爱涛文化集团有限公司、全荷华人社团联合会LFCON和荷兰温州同乡会等赞助。

宴会上的饮食更是别具特色:由中国厨师精心设计与烹制的融合菜肴,四道餐的组合既体现了中国饮食文化里厨师对火候和色泽的把控,又充分展现了西餐世界里的精致与优雅。从头盘到之后的主菜、再到最后的甜点,都令宾客食指大动。

裕华酒楼的烹饪大师,荷兰中厨协会第13届会长胡绍厅和李高兵厨艺大师为宾客们精心烹饪、设计了一份名为“春江水暖鸭先知”的主餐。这道餐的寓意是:在春天这乍暖还寒的季节里,鸭子们欢快畅游的美丽景致寄托了人们对欢聚一堂的畅想和欢乐祥和的新春期许。这份鲜香可口的菜肴不仅透着浓浓的中华趣味,更让来宾的味蕾得以升华。

其余三道餐,包括甜品在内由荷兰当地历史悠久的饭店Maison van den Boer 提供。Masion van den Boer 曾为多位荷兰皇室贵戚和参政人士提供餐饮。

席间,中国郑州歌舞剧院、中国嵩山少林寺武僧团的优秀演员们也带来了具有中国特色的精彩演出,将晚宴热烈气氛推向高潮。

而由荷兰荷中商务文教协会会长熊国秀组织的数百人义工队伍负责礼仪接待、为大会在前期布置会场及当天大会各部门会务工作、庆祝活动结束收拾及清洁会场等大量会场前后准备工作,义工队伍吸引了大量留学生浓厚兴趣,有力地保障了大会的顺利进行。

荔湾合唱团夺冠

此外,首都阿姆斯特丹(Amsterdam)、久居世界第一大港城鹿特丹(Rotterdam)、全国交通中心枢纽城市乌特勒支(Utrecht)、欧盟条约签署地马斯特里赫特(Maastricht,俗称:马城)等城市举办形式多样的春节庆祝活动,进一步拉进了两国人民心灵的距离,加深了中荷两国友谊。春节是中荷文化交流的舞台。通过春节演出的众多小舞台,两国文化交流的大舞台一定会更加绚丽多彩。

值得一提呼应隆庆春节期间在荷兰马城举行的历时4天的跨文化国际合唱节,有来自荷兰、德国、中国、日本等9个国家的26支合唱团参加,2月11日降下帷幕。其中来自中国广州荔湾区的儿童合唱团获得儿童组别(G1)的冠军。犹新记忆2018年10月24日,中国国家主席习近平一行来广州考察调研到儿童合唱团出自的广州市荔湾区西关历史文化街区永庆坊。这是习近平主席时隔6年再赴广东考察调研的广东之行第四站。此前,他先后考察了珠海、英德和深圳。

然而有趣的是江苏友好省份北布拉邦省省长范德东克特意在以猪为主题的雕塑前录制并发来了新春寄语视频,希望在中国农历猪年来临之际,通过海牙中国文化中心向荷兰华侨华人转达他的新春问候和节日祝福。他表示,文化是沟通心灵的桥梁,今年适逢江苏省与北布拉邦省缔结友好关系25周年,希望两省和两国友谊在文化交流的推动下历久弥新。北布拉邦省国际关系部主任范德斯佩克首先用中文向大家问候新年好,并代表省政府送上新年祝福。她指出,2019是中国农历猪年,猪在中国传统文化中象征着忠诚和友谊,过去的25年中,北布拉邦和友省江苏建立起深厚友谊,并在经济、文化等各领域开展了一系列务实合作,文化交流更是将两省和两国密切联系在一起的重要力量。最后范德斯佩克幽默地说到,猪还象征着财富和繁荣,北布拉邦省拥有六百万头猪,所以新的一年一定会带给大家更多的繁荣兴旺。

苏里南使馆贺岁

西半球第一个将春节列为国家法定节日的苏里南共和国,每年举办春节庙会,汉字标识大街小巷随处可见。2019年2月10日,苏里南驻荷兰王国大使馆携欧洲荷(兰)比(利时)卢(森堡)崇正客家总会,举办新春多元侨民招待会,庆祝中国新年。众所周知,华侨华人在中苏两国关系中扮演重要桥梁纽带角色,因此大家一直沉浸在幸福的回忆:

中国国家主席习近平于2013年6月2日在特立尼达和多巴哥进行国事访问。他在首都西班牙港为加勒比国家领导人举行午宴时会见苏里南总统鲍特塞(Bouterse)时表示,苏里南是加勒比地区华人华侨最多的国家,中华文化已成为苏里南多元文化重要组成部分。今年是华人抵达苏里南160周年,双方要好好庆祝,传承传统友好。习主席说,双方要加强政府、议会、政党交往,在基础设施建设、林业、矿业、石油、水利、民生等领域拓展合作。苏里南今年下半年将接任南美国家联盟(Unión de Naciones Suramericanas—UNASUR)轮值主席,希望苏方继续为促进中加、中拉关系发展发挥积极影响。中方愿同苏方一道,推进中拉整体合作。会见后,两国元首共同出席了双边有关合作文件的签字仪式。6月26日,中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席第二届世界和平论坛的苏里南总统鲍特塞。因而在美洲显示了不寻常的重大礼遇。同年中,中国国务院侨办主任裘援平率领率领国侨办代表团应邀出席纪念华人移居苏里南160周年庆典……。

全荷兰庆祝春节活动旷周持久,波澜壮阔。中国河南省艺术团不远万里应邀赴荷兰巡回演出,以“欢乐春节·中原印象”为主题给大家带来了包括少林武术、舞蹈、二胡演奏等13个精彩节目,共计逾12场次,场场爆满,与荷兰各界共度新春佳节圆满成功。海牙中心会场留言簿有这样一首诗:《春情写意》

相逢恨时短,

惜别情难消。

重温欢乐景,

邀约闹元宵。

她道出了荷兰许多华洋民众的心声。喜讯接踵,荷兰广州同乡会理事会在侨社中最早公布决定于2月19日举办2019猪年元宵节联欢晚会,确实先声夺人。

btrhdr

 

 

 

 

 

《中国新年靓丽欧洲门户》

图文 张卓辉,编辑 陈雪霏

瑞典沈阳同乡会举办春节聚会

北欧绿色邮报网报道(记者陈雪霏)– 瑞典沈阳同乡会部分会员于2月8日在斯德哥尔摩老城宝岛饭店举行老乡聚会。

同乡会会长于江说,瑞典沈阳同乡会在过去一年里得到了发展壮大,但是,今后的发展要继续本着保质保量的平稳速度发展,不急于求成。同时,继续发挥团聚老乡成为瑞典和沈阳交流的桥梁和纽带。

出席聚会的还有陈雪霏,赵丽杰,尹畅和栾德寒。