Två priser på 1 miljon dollar i nytt globalt matpris

Xuefei Chen Axelsson

Stockholm, Feb. 26(Greenpost)–Idag öppnar nomineringen till The Food Planet Prize – världens största pris på matområdet. Syftet är att belöna initiativ som kan ställa om vårt livsmedelssystem och föda en växande världsbefolkning utan att skada vår livsmiljö.

Priserna har instiftats av den nybildade Stiftelsen The Curt Bergfors Foundation, en global satsning

med syfte att förnya vår livsmedelsförsörjning så att den blir långsiktigt hållbar. Stiftelsen kommer årligen att dela ut två priser på vardera 1 miljon dollar, tillsammans kallade The Food Planet Prize. Det ena priset tilldelas en befintlig lösning för ett hållbart matsystem som kan skalas upp globalt. Det andra tilldelas ett nytänkande initiativ som kan bidra till att reformera vår livsmedelsförsörjning i grunden.

”Det här är utmaningar som vi alla behöver ta oss an”, säger Curt Bergfors i sitt enda uttalande i

samband med utlysningen av det nya priset. ”Vår matplanet är trasig. Vi är alla en del av problemet

och vi måste alla försöka bli en del av lösningen. Jag vill bidra genom stiftelsen och The Food Planet

Prize”.

Nomineringarna kommer att utvärderas av en internationell jury bestående av ledande forskare,

beslutsfattare och entreprenörer under ordförandeskap av professor Johan Rockström, Potsdam

Institute for Climate Impact Research, och Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Centre vid

Stockholms universitet.

”Det är inte allmänt känt hur stor påverkan vår mat har på klimat, miljö och biologisk mångfald. Vi

behöver en revolution i livsmedelssystemet annars riskerar vi att destabilisera hela vår planet. Det

nya priset är utformat för att hitta lösningarna som kan klara dessa utmaningar”, säger Johan

Rockström.

”Det är fullt möjligt att producera hälsosam mat för 10 miljarder människor, samtidigt som vi värnar

om klimatet och en livskraftig biosfär, men inte som vi gör det idag. Målet är att priset ska hjälpa till

att hitta hållbara lösningar som kan skalas upp snabbt”, säger Line Gordon.

Nominering till Food Planet Prize är nu öppen – och tillgänglig på foodplanetprize.org

Den första prisutdelningen kommer att ske hösten 2020.

Bakgrundsinformation om The Food Planet Challenge:

• Jordens folkmängd uppgår idag till 7,8 miljarder, och ökar årligen med 70 miljoner människor. 2030

beräknas vi vara 8,5 och 2050 närmare 10 miljarder. Med dagens matsystem kommer vi inte att

kunna föda en växande världsbefolkning – eller ens den folkmängd vi har idag – utan att livsmiljön

hotas i grunden.

• Att utrota hunger 2030 är ett av FN:s mål för hållbar utveckling. Idag lider över 800 miljoner

människor av hunger och undernäring. De senaste åren har siffran stigit efter decennier av framsteg,

delvis för att vi blir allt fler, delvis som en följd av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald

och andra försämringar av livsmiljön.

• Livsmedelssystemet bidrar till cirka en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser.

• FN:s klimatpanel, med stöd av ledande forskning, har satt ett snävt tidsfönster, 10 till 15 år,

innan klimatförändringarna passerar kritiska trösklar, där hela livsmiljön hotas.

• Vi använder ungefär hälften av planetens tillgängliga markyta för livsmedelsproduktion och cirka

70% av vår sötvattenförbrukning sker i jordbruket.

• Upp emot en miljon arter är på väg att utrotas. Matsystemet är den enskilt största faktorn

bakom denna pågående massutrotning av liv på jorden.

Stiftelsen The Curt Bergfors Foundation bildades i augusti 2019 och har kapitaliserats med medel från

Bergfors privata förmögenhet, per idag med 500 miljoner kronor. Stiftelsen kan komma att tillföras

ytterligare medel upp till en miljard kronor.

Utöver satsningen på The Food Planet Prize kommer stiftelsen att finansiera en professur med

inriktning mot hållbara livsmedelssystem. Avsikten är att professuren ska inrättas vid Stockholms

universitet med verksamheten förlagd till Stockholm Resilience Centre.

För ytterligare information:

foodplanetprize.org

secretariat@foodplanetprize.org

Johan Rockström,

Juryordförande och talesman för The Food Planet Prize

chair@foodplanetprize.org

Lars Peder Hedberg,

Styrelseledamot och talesman för stiftelsen

lars.p.hedberg@foodplanetprize.org

Tel: 070-975 99 10

Leave a Reply