Regeringen stärker svenska företag inom miljöteknik

Regeringen stärker svenska företag inom miljöteknik

Stockholm, July 5(Greenpost)–Många svenska företag ligger långt framme i arbetet med klimatsmarta lösningar och utvecklingen av ny miljöteknik.

Men trots att det offentliga gör upphandlingar för 600 miljarder kronor årligen har lagstiftning och riktlinjer hittills hindrat att man utnyttjar dess potential för att stärka utvecklingen av ny miljöteknik, en bättre miljö och en mer hållbar och effektiv användning av skattebetalarnas pengar.

Regeringen skapar nya förutsättningar genom offentliga upphandlingar för att förbättra Sveriges arbete med miljömålen och stimulera en växande framtidsbransch med stor exportpotential.

Det är bra för miljön, tillväxten och jobben. Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss om en ny lag om offentlig upphandling som underlättar ställandet av miljökrav i offentlig upphandling.

Regeringen föreslår nu två nya reformer inom offentlig upphandling för att underlätta utvecklingen av ny miljöteknik: 1. Upphandlande myndigheter ska förbereda och genomföra dialoger med potentiella leverantörer i ett tidigt skede i upphandlingarna i syfte att utarbeta innovationsdrivande krav i miljöteknikupphandlingar.

2. Ett tydligt uppdrag till den nya Upphandlingsmyndigheten om att verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås.

Den nya upphandlingsmyndigheten kommer att få sin instruktion under sommaren och börjar sitt arbete redan i september. 2015-06-30 2 Detta öppnar för mer innovativa och effektiva lösningar och det skapar nya möjligheter för svenska företag och fler jobb.

Dialogen är också en möjlighet för innovativa småföretag att delta i upphandlingen. Genom dialog mellan parterna minskar också riskerna för att upphandlingen ska bli föremål för överprövning.

Möjligheterna är många, men några exempel på områden där miljöteknikupphandling är aktuell och kan stärka såväl miljöarbetet som svenska företags export är:

– Energieffektivisering –

Stadsplanering och hållbart byggande –

Vatten- och sanitetslösningar –

Avfallshantering

Leave a Reply