Category Archives: China

President Xi stresses peaceful development and win-win solution

ByChinaeurope

 OCT 23, 2020  70th anniversaryKorean PennisulaPresident XiXi Jinping

By Xuefei Chen Axelsson

Stockholm, Oct. 23(ChinaEurope) — Chinese President Xi Jinping made a long speech today at the grand ceremony celebrating China’s 70th anniversary of Korean War and stressed peace and development.

In Chinese the ceremony was called China’s 70th anniversary of sending voluntary army to the Korean Peninsula when a civil war was fought and with the request of North Korea.

He used a lot of glamourous words to praise the Chinese army’s courage describing them as being heroic, persistant, undefeatable, flexible and not afraid of big power with advanced arms.

Even though he used a lot of inspiring words to describe such a great deeds China has done, and it seems to be the first time that Chinese leader summarised such a battle and gave such a high level appraisal of the war.

In fact, China was almost curfewed by the west after its liberation in 1949 and felt very isolated. Many historians studied why China dared to send volunteers to the Korean Peninsula even though China was very weak at that time.

With the disclosure of many secrets 50 years ago, historians got to know that China was forced to take such a bold decision by Mao Zedong to face the strong fleet led by American General MacArthur, the five star General in America.

China was really worried that the warfire would be burned to China’s northeast across the Yalu River. Thus China sent the voluntary troops to the Korean Peninsula. People have to say that the Chinese army was brave and experienced under the leadership of the Chinese Communist Party.

Even though Xi used a long chapter to talk about this great history, what he really liked to express was China’s fundamental principles:

 1. China will never become a hegemony but China is not afraid of hegemony. This principle has been repeated many times for many years. No matter how strong China becomes or how developed China becomes, China will not become a hegemony.
 2. China’s military policy and strategy has always been defensive. China will never offend other countries, especially neighbours, but if any country offends China, China will take measure to defend itself if necessary. But China never expanded its land, typical exemple was the war with India in 1962, even though China defeated Indian army and chased them far into Indian border, Chinese army retreated back to where they were.
 3. China will make unswerving or unremitting efforts to maintain the world peace, especially peace in Asia. It has been proved by history that China has been really a stable force in Asia. Without China’s great efforts of peace and development, no one knows what would have happened or how it will be like today.
 4. With China’s efforts, east Asia has been very peaceful.

President Xi emphasized that China has its tradition and core value to love your neighbour be friendly with the neighbours. Good relations with the neighbours have always been prioritized.

Xi stressed again that the world is a destine shared community, thus should support each other, look for win-win solution and achieve a win-win result.

Xi also expressed that countries around the world should search for peace and development.

“The Chinese nation has always upheld the concept of “being kind and showing kindness to neighbours.” As a responsible major country, China adheres to the common values ​​of peace, development, fairness, justice, democracy, and freedom of all mankind, adheres to the global governance concept of extensive consultation, joint contribution and shared benefits, and unswervingly pursues a road of peaceful, open, cooperative and common development. As long as we adhere to the path of peaceful development and work with the people of all countries to promote the building of a community with a shared future for mankind, we will surely be able to usher in a bright future of peace and development for mankind!” President Xi said in his inspiring speech.

Reformer, öppnande och tolerans främjar en framgångsrik utveckling i Kina

Stockholm, Okt.10(Greenpost) — Reformer, öppnande och tolerans främjar en framgångsrik utveckling i Kina är en signerad artikel av Ambassadör Gui Congyou för svenska medier. Hela texter är som nedande:

Den 1 oktober 1949 grundades Folkrepubliken Kina. Detta avslutade Kinas nedsatte årshundrad som präglades av invaderingar och plundringar av västmakterna. Förtrycket av ”de tre bergen”- imperialism, feodalism och byråkratisk kapitalism störtades och det kinesiska folket har sedan stått upp och blivit herrar i sitt eget land, medan landets  utveckling rusat intill en helt ny era.

Under de 71 åren sedan Nya Kina grundades, och särskilt under de senaste 40 åren av reformer och öppningar mot omvärlden, har Kina uppnått en framåtklivande snabb utveckling.

Dagens Kina har det bästa mänskliga rättigheter i sin historia. Under mer än 5000 år har det varit drömmar från generationer av kineser att skapa ett välmående samhälle utan bekymmer om mat och kläder och att grunda ett samhälle av ”stor harmoni” där allas rättigheter och värdighet respekteras och skyddas fullt ut. Nya Kina förvandlade denna dröm till verklighet.  Om 3 månader är det tiden vi bygger färdigt det ”välmående samhälle” där absolut fattigdom utrotas i Kina där en femtedel av världens befolkning inte längre oroas över svält eller köld. Vi har redan rest upp världens största och mest omfattande socialförsäkrings-, sjukförsäkrings- och obligatoriska utbildningssystem. Folkets rättigheter att delta i statlig och social styrning är fullt garanterade. Nya Kina har lagstadgat jämställdhet mellan kvinnor och män i konstitutionen, och arbetat målmedvetet med jämställdhet, och aktivt stärkt kvinnors rättigheter. För närvarande är andelen kvinnliga sysselsatta i hela samhället 43,7%. Vi följer jämlikheten mellan alla etniska grupper och genomför politik för etnisk regional autonomi. Etniska minoriteters rättigheter att få utbildning, använda och utveckla sitt talade och skrivna språk samt upprätthålla sina egna kulturella traditioner och religiösa övertygelser respekteras och garanteras. 53 av de 55 etniska minoriteterna talar egna språk. I Xizang (eller Tibet som svenskar brukade skriva) finns det mer än 1700 platser för tibetansk buddhismaktivitet, med mer än 46 000 munkar och nunnor som bor i tempel och kloster. I Xinjiang finns det mer än 24 000 moskéer, och i genomsnitt äger 530 muslimer en moské, vilket är utstående även bland muslimska länder.

Att skapa en ekologisk civilisation har blivit en grundläggande nationell politik för Kinas utveckling. Idag har andelen kol av Kinas totala energiförbrukning minskat från cirka 70% till 59%, och andelen lågutsläpp uppgraderade termisk krafter har nått mer än 80%. Under de senaste 20 åren utgörs ca 25% av hela världens nya växtlighetstäckta yta av Kina, som är största på Jorden.  Kina utvecklar kraftigt gröna transporter. Produktions- och försäljningsvolymen för el- och hybrid-bilar har rankats som först i världen i många år, med en kumulativ summa av 1,8 miljoner fordon, och står för mer än 50% av världens bilar av denna typ. Ett snabbtågjärnvägsnät som täcker hela landet är en grundbult.  Delade cyklar är populära över hela landet. Som det största utvecklingslandet har Kina implementerat en nationell strategi för att aktivt reagera på världens klimatförändringar, slutfört klimatåtgärdens mål 2020 före schemat och gjort stora bidrag till det globala svaret på klimatfrågor.

När det gäller kampen mot Covid-19 är Kina en aktiv deltagare och en viktig bidragsgivare till det globala samarbetet. Inför det plötsliga utbrottet av Covid-19 i början av detta år insisterade det kinesiska partiet och regeringen på att folks liv är högsta prioritet och startade snabbt ett totalt folkkrig för förebyggande och kontroll av epidemien. Landets 1.4 miljarder människor har jobbat stenhårt tillsammans för att inledningsvis begränsa epidemins spridning på ungefär en månad, pressa de inhemska dagliga nya fallen ner till under 10 per dag inom två månader och få avgörande vinst i Wuhan och Hubei provins på tre månader, därpå kunde man få det strategiskt viktiga resultat i den nationella kampen. 

Samtidigt fullgör Kina aktivt sina internationella ansvar. Vi rapporterar proaktivt epidemi-informationen till Världshälsoorganisationen och relevanta länder och regionala organisationer släpper den nya koronavirusgensekvens och släpper diagnos och behandlingsplan samt plan för förebyggande och kontroll allt vid det tidigaste möjliga tillfället, bara för att dela värdefulla information om förebyggande, kontroll och behandlingserfarenhet med omvärlden. Kina förespråkar aktivt upprättandet av ett globalt samhälle för människors hälsa, skickade expertgrupper till 32 länder, tillhandahöll 283 gånger hjälpmaterial till 150 länder och fyra internationella organisationer och intensifierade exporten av stora mängder anti-epidemiskt material.  

Som världens största leverantör av anti-epidemiförbrukning hade Kina i början av september exporterat 151,5 miljarder masker, 1,4 miljarder skyddskläder, 230 miljoner skyddsglasögon och 470 miljoner testpaket. Kina kommer också att fortsätta att främja en rad internationella samarbetsåtgärder för förebyggande och kontroll av epidemier, inklusive att göra vacciner till en global offentlig produkt efter det att de nya Corona-vaccinen är färdiga att tas i bruk.

Kina har alltid varit en bidragsgivare till världsutvecklingen, en byggare av världsfred och en försvarare av internationell ordning. Kina har blivit den största handelspartnern till mer än 130 länder och regioner i världen och den viktigaste marknaden för stora multinationella företag. Kinas totala tullnivå har sjunkit under 7,5%, vilket är nära den europeiska nivån, och planeras att fortsätta sänkas i framtiden. Tillgången till den kinesiska marknaden expanderar också och den har blivit en av de ekonomier som har haft den största förbättringen av affärsmiljön under de senaste två åren. Samtidigt har Kina alltid bedrivit en defensiv försvarspolitik, som åtagit sig att skydda sin egen suveränitet, självständighet och territoriella integritet, och kommer aldrig att skada utan stödja andra länders ansträngningar för att skydda suveränitet, självständighet och territoriell integritet och motsätter sig resolut aggression och krig. Kina vill skydda det internationella systemet med FN som kärnan och den internationella ordningen baserad på folkrätt.

I början kopierades Nya Kina Sovjetunionens centraliserade statliga styrningssystem i sin helhet, särskilt det planerade ekonomiska systemet, vilket allvarligt hindrade Kinasutveckling av produktivitet och folks strävan efter ett bättre liv, som följd fastnade landets utveckling på länge. År 1978 började Kina grundligt reformera detta styva ledningssystem. Man utvecklade kraftigt demokrati i statlig förvaltning och införde marknadskonkurrens inom ekonomisk utveckling, vilket kraftigt stimulerade folks initiativ, entusiasm och kreativitet för att bygga landet och skapa ett bättre liv. Motorn för social och ekonomisk utveckling aktiverades. Kina kommer att fortsätta att reformera produktionsförhållanden och låta marknaden spela en avgörande roll i fördelningen av resurser.

Medan Kina fortsätter att fördjupa interna reformer, främjar Kina kraftigt öppnandet för omvärlden och introducerar avancerade utländska förvaltningskoncept, erfarenhet, kapital och teknik för att hjälpa den inhemska utvecklingen. 

När Kina var självbelåten, stängde landet mot omvärlden, och vägrade at acceptera avancerade utvecklingskoncept, erfarenheter och prestationer, kom Kina på efterkälken. Öppenhet eller slutenhet avgör Kinas framtid och öde. Även om Kina har blivit världens näst största ekonomi, kommer takten i öppnandet mot omvärlden inte att minska. Kina ska öppnas mer och mer. För närvarande har utländska försäkringsbolag och avancerade biltillverkare möjlighet att etablera helägda företag i Kina eller kontrollera mer aktie andel även aktiemajoritet i kinesisk-utländska joint venture.

En annan viktig aspekt av Kinas framgångsrika utveckling är Tolerans. Det finns mer än 190 länder och tusentals etniska grupper i världen, med olika civilisationer. Varje land, nation och civilisation har sina egna egenskaper och fördelar. Tolerans, ömsesidigt utbyte och lärande från varandra gäller inte bara för varje land, utan också för harmoni i världen och att undvika hat, konflikt och krig. Filosofisk sett finns det inte två identiska löv i världen. Kineser säger att havet tar emot varje ström för att vara stort. Om du inte kan tolerera andra, kan du inte få det du förtjänar för att överleva och utvecklas. Kinas system har utvecklats ur sin egen historia, egenskaper och nationella förhållanden och stöds av det kinesiska folket. Men det är inte nödvändigtvis lämpligt för andra länder. Vi strävar inte efter att införa vårt system i andra länder och vi accepterar inte att andra länder tvinga sina egna system på Kina. Kina försöker inte använda sitt eget system för att transformera andra länder och vägrar andra länder att använda sin makt att omvandla Kina. Vi står för ömsesidig respekt, likabehandling och icke-inblandning i varandras interna angelägenheter med alla länder i världen. Samtidigt betonar vi dialog, kommunikation, utbyte, ömsesidigt lärande, gemensam utveckling och gemensamma framsteg. 

(Xuefei Chen Axelsson)

改革、开放、包容促进中国成功发展

(桂从友大使发瑞典媒体署名文章)

1949年10月1日,中华人民共和国成立,结束了近代100余年来受西方列强侵占、掠夺的屈辱史,推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山的压迫,中国人民从此站起来了,成了自己国家的主人,中国的发展翻开了全新的一页。

新中国成立71年来,特别是改革开放40多年来,中国实现了跨越式发展。

当今中国的人权状况处于历史最好时期。在中国5000多年的历史进程中,实现衣食无忧的小康,创建人的各项权利和尊严得到充分尊重和保护的“大同”社会一直是一代代中国人孜孜以求的梦想。新中国将这一梦想变为现实。再过3个月,我们将全面建成小康社会,彻底消灭绝对贫困,让占全球五分之一的人口不愁吃、不愁穿。我们建成了世界规模最大、覆盖人数最多的社会保障、医保和义务教育体系。人民参加国家和社会治理的各项权利得到充分保障。新中国将男女平等写入宪法,大力推进性别平等工作,积极促进妇女权益。目前全国女性就业人员占全社会就业人员的比重为43.7%。我们坚持各民族一律平等,实行民族区域自治政策,少数民族接受教育、使用发展本民族语言文字以及保持自身文化传统、宗教信仰等各项权利得到切实尊重和保障。55个少数民族中53个都有本民族语言。中国西藏有藏传佛教活动场所1700多处,住寺僧尼4.6万多人。新疆的清真寺有2.4万多所,平均每530名穆斯林民众就拥有一座清真寺,这一比例超过许多穆斯林国家。

生态文明建设成为中国发展的一项基本国策。在当今中国的能源消费中,煤炭的占比从以前的70%左右降到59%,火电超低排放改造比例达到80%以上。近20年来中国新增植被覆盖面积约占全球新增总量的25%,居全球首位。中国大力发展绿色交通,新能源汽车产销量连续多年世界第一,累计保有量达180万辆,占全球50%以上。覆盖全国的高铁网基本形成,共享单车等绿色出行方式风靡全国。作为最大的发展中国家,中国实施积极应对气候变化国家战略,提前完成2020年气候行动目标,为全球应对气候变化作出重大贡献。

中国是全球合作抗疫的积极参与者和重要贡献者。面对今年初突如其来的新冠肺炎疫情,中国党和政府坚持人民至上、生命至上,迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。14亿人民克服困难,付出巨大努力,用1个多月的时间初步遏制疫情蔓延势头,用2个月时间将本土每日新增病例控制在个位数以内,用3个月时间取得武汉和湖北保卫战的决定性成果,进而取得全国抗疫斗争重大战略成果。与此同时,中国积极履行国际责任,第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息,第一时间发布新冠病毒基因序列信息,第一时间公布诊疗方案和防控方案,毫无保留地分享防控和救治经验。中国积极倡导构建人类卫生健康共同体,向32个国家派出专家组,向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助,并加紧出口大量抗疫物资。作为全球抗疫物资最大供应国,至9月初,中国已对外出口口罩1515亿只、防护服14亿件、护目镜2.3亿个、检测试剂盒4.7亿人份。中国还将继续推进疫情防控国际合作一系列举措,包括在新冠疫苗研发完成并投入使用后将疫苗作为全球公共产品。

中国始终是世界发展的贡献者、世界和平的建设者、国际秩序的捍卫者。中国已成为全球130多个国家和地区的最大贸易伙伴,是各大跨国企业最重要的市场。中国总体关税水平已降至7.5%以下,已接近欧洲水平,而且未来还将继续下降。中国市场准入也在不断扩大,已连续两年成为营商环境改善幅度最大的经济体之一。与此同时,中国始终奉行防御性的国防政策,致力于维护自身主权、独立和领土完整,决不损害、而是坚定支持世界各国维护主权、独立、领土完整的努力,坚决反对侵略和战争,坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

新中国成立初期,全盘照搬苏联高度集中的国家管理体制尤其是计划经济体制,严重阻碍社会生产力的发展和人民对美好生活的追求,导致国家发展长期贫穷落后。1978年,中国开始深刻改革这种僵化的管理体制,在国家管理中大力发展民主,在经济发展中引入市场竞争,极大地激发了人民建设国家和创造美好生活的主动性、积极性和创造性,激活了社会经济发展的引擎。中国将始终致力于改革一切不适应生产力发展的生产关系,使市场在资源配置中发挥决定性作用,将改革进行到底。

中国在不断深化内部改革的同时,大力推进对外开放,引进国外先进的管理理念、经验及资金、技术,助力国内发展。近代中国故步自封、闭关锁国,拒绝接纳外部先进发展理念、经验和文明发展成果,导致落后挨打。开放与封闭,决定着中国的前途和命运。尽管中国已成为世界第二大经济体,但开放的脚步不会停,而且开放的大门会越开越大。现在,已有国外保险公司、先进汽车制造企业等在中国建独资企业,或更多参股乃至可以控股中外合资企业。

包容是中国成功发展的另一条重要经验。世界上有190多个国家,上千个民族,有着各种文明,每个国家、民族、文明都有自己的特点和优势,彼此包容、相互交流、互学互鉴既是每个国家、民族和文明生存、发展之道,也是世界避免仇视、冲突和战争的和谐之道。从哲学上讲,世界上没有两片完全相同的树叶。中国人讲,海纳百川,有容乃大。不能包容别人,自己也得不到应有的生存和发展之道。中国的制度适合自己的历史、特点和国情,为中国人民所拥护,但不一定适合他国。我们不谋求将自己的制度强加于他国,也不接受他国将自己的制度强加给中国。中国不谋求用自己的制度改造他国,也拒绝他国用自己的制度改造中国。我们主张同世界各国相互尊重、平等相待、互不干涉内政,同时加强对话、沟通、交流,互学互鉴,共同发展,共同进步。

雄安新区2020年征迁安置工作启动

北欧绿色邮报网援引雄安发布消息(记者陈雪霏)– 雄安发布,感觉真牛!不过从去年记者亲眼到雄安新区采访了解到,雄安新区确实起点高,看得远。如果单纯说采用了瑞典的哈马碧模式,他们绝对不会承认。但是,理念差不多,那就是要采用世界最先进的理念和技术,设计理念新颖,博采众长。就是说,那里说哪儿象哪儿,世界各地最好的设计理念和实践都可以在这里来展现,真可谓春色满园,各种奇葩,争奇斗艳。同时,这里真的不俗气。办公区长长的甬道,就是有瑞典的风格,简单,实用优美。给人以无比祥和的自然风光。

2019年10月15日海外华文媒体采访雄安新区 陈雪霏拍摄

很多人都觉得雄安新区雷声大雨点小,怎么没有动静了?这恰恰是雄安的特点。她绝不是一个急于求成,比速度的项目。这是一个比质量,比耐心,比全面,比可持续的项目。她将是中国最好的社区的样板,也是世界最好社区的样板。暂时内部不许拍照。因此,只能欣赏一下外面的蓝天。在这里也能感受到山川异域,风月同天。

下面我们看看今年有何进展。

2019年10月19日海外华文媒体采访雄安新区 陈雪霏拍摄

10月5日,正值国庆节、中秋节假期,雄安新区2020年征迁安置工作动员部署会在新区市民服务中心举行,标志着新区2020年征迁安置工作正式拉开帷幕。

省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚出席会议并讲话。

会议由新区党工委副书记、管委会常务副主任,雄安集团党委书记、董事长田金昌主持。新区综合执法局主要负责同志宣读了《新区2020年土地征迁安置工作计划》。三县县委书记分别与新区党工委、管委会签订工作责任状并作表态发言。

征迁安置工作与新区城市建设、产业发展、民生改善、生态文明建设,特别是与北京非首都功能疏解等紧密相关,是新区当前最重要的政治任务。三县和新区各部门要统一思想、提高站位,充分认识征迁安置工作的重要意义,进一步强化大局意识、责任意识,理清工作思路,压实工作责任,强化沟通协调,按照既定的征迁安置方案和计划,严格征迁标准,依法依规开展征地和拆迁工作,切实维护好群众的各项合法利益,按时保质完成好征迁安置任务。

要明确目标,夯实基础,全力推进征迁安置各项工作。坚持政策刚性不动摇,坚持“四统四分”、坚持三县政策一致性,确保执行政策不走样、履行程序不变通、一把尺子量到底。要用心用情用力做好群众工作,把优秀得力、善于做群众工作的干部充实到征迁一线,站在群众切身利益角度,帮助群众算好账、解读政策,帮助群众合法合规、公平公正地维护自身合法利益,以实际行动取得群众信任和支持。要始终牢记习近平总书记的嘱托,牢固树立以人民为中心的发展思想,做好群众周转过渡保障工作和长期生活保障,解决好征迁群众随迁子女入学、医疗服务保障、就业创业等现实问题,以硬举措、真行动确保征迁群众与未来之城共成长,共享新区发展红利,成为新区建设发展最可依靠的力量。

雄安新区打扫卫生的机器人吸引了记者拍照 陈雪霏拍摄

新区各部门和三县要各负其责,齐心协力,确保征迁安置工作取得实效。要健全工作组织,充实人员力量,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,全面落实并优化调整“一组包一村、两人包一户”的责任制,建立责任明确、无缝对接的驻村工作机制。要加强协调联动,抓好责任落实,进一步建立健全协同配合的联动工作机制,齐心协力把各项工作做深、做细、做实,形成推动工作的强大合力。要深入宣传引导,通过工作组入户讲解、村内大喇叭宣传广播、张贴宣传标语等多种形式,让村民充分了解补偿政策和征地程序,弘扬正能量、唱响主旋律。要依法依规解决好群众诉求,确保征迁群众关注的热点焦点问题得到切实解决。要筑牢思想防线,坚持把“廉洁雄安”建设贯穿于征迁安置全过程,从事前防范、事中督查、事后追责三个方面入手,确保所有工作人员守好廉洁底线,依法用权、秉公用权,筑牢拒腐防变的思想和道德防线,努力建设一支思想上始终清醒、政治上始终坚定、作风上始终过硬的廉洁高效征迁队伍。

新区领导吴海军、路立营、安庆杰、陈峰、王纪平、边建国、刘光辉、纪志明、姚爱国,新区相关部门主要负责人、雄安集团相关负责人以及三县、重点乡镇主要负责同志参加会议。

习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话

北欧绿色邮报网报道(编辑陈雪霏)

 2020年9月22日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话,指出面对新冠肺炎疫情,各国要践行人民至上、生命至上理念,加强团结、同舟共济。要树立命运共同体意识和合作共赢理念,相互尊重各国自主选择的发展道路和模式,秉持开放包容理念,坚定不移构建开放型世界经济,树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,推动疫情后世界经济“绿色复苏”,坚持走多边主义道路,维护以联合国为核心的国际体系。中国坚持走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路,将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

 习近平指出,今年是世界反法西斯战争胜利75周年,也是联合国成立75周年。联合国隆重举行纪念峰会,铭记世界反法西斯战争历史经验和教训,重申对联合国宪章宗旨和原则的坚定承诺,具有重要意义。

 习近平指出,人类正在同新冠肺炎疫情进行斗争。各国人民守望相助,展现出人类在重大灾难面前的勇气、决心、关爱,照亮了至暗时刻。疫情终将被人类战胜,胜利必将属于世界人民!

 习近平强调,面对疫情,我们要践行人民至上、生命至上理念,调集一切资源,科学防治,精准施策,不遗漏一个感染者,不放弃一位患者,坚决遏制疫情蔓延。要加强团结、同舟共济,秉持科学精神,充分发挥世界卫生组织关键领导作用,推进国际联防联控,坚决打赢全球疫情阻击战,反对政治化、污名化。要制定全面和常态化防控措施,有序推进复商复市复工复学,创造就业,拉动经济,恢复经济社会秩序和活力,主要经济体要加强宏观政策协调,不仅要重启本国经济,而且要为世界经济复苏作出贡献。要关心和照顾发展中国家特别是非洲国家,在减缓债务、援助等方面采取及时和强有力举措,确保落实好《联合国2030年可持续发展议程》,帮助他们克服困难。

 习近平指出,75年前,中国为赢得世界反法西斯战争胜利作出了历史性贡献,支持建立了联合国。今天,秉持同样的担当精神,中国积极投身国际抗疫合作,为维护全球公共卫生安全贡献中国力量。中国将继续同各国分享抗疫经验和诊疗技术,向有需要的国家提供支持和帮助,确保全球抗疫物资供应链稳定,并积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究。中国已有多支疫苗进入Ⅲ期临床实验,研发完成并投入使用后将作为全球公共产品,优先向发展中国家提供。中国将落实好两年提供20亿美元国际援助的承诺,深化农业、减贫、教育、妇女儿童、气候变化等领域国际合作,助力各国经济社会恢复发展。

 习近平指出,人类社会发展史是一部不断战胜各种挑战和困难的历史。新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互影响,但和平与发展的时代主题没有变,各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。新冠肺炎疫情不会是人类面临的最后一次危机,我们必须做好携手迎接更多全球性挑战的准备。

 第一,这场疫情启示我们,我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。各国紧密相连,人类命运与共。任何国家都不能从别国的困难中谋取利益,从他国的动荡中收获稳定。如果以邻为壑、隔岸观火,别国的威胁迟早会变成自己的挑战。要树立你中有我、我中有你的命运共同体意识,跳出小圈子和零和博弈思维,树立大家庭和合作共赢理念,摒弃意识形态争论,跨越文明冲突陷阱,相互尊重各国自主选择的发展道路和模式,让世界多样性成为人类社会进步的不竭动力、人类文明多姿多彩的天然形态。

 第二,这场疫情启示我们,经济全球化是客观现实和历史潮流。面对经济全球化大势,像鸵鸟一样把头埋在沙里假装视而不见,或像堂吉诃德一样挥舞长矛加以抵制,都违背了历史规律。世界退不回彼此封闭孤立的状态,更不可能被人为割裂。我们不能回避经济全球化带来的挑战,必须直面贫富差距、发展鸿沟等重大问题。要处理好政府和市场、公平和效率、增长和分配、技术和就业的关系,使发展既平衡又充分,发展成果公平惠及不同国家不同阶层不同人群。要秉持开放包容理念,坚定不移构建开放型世界经济,维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制,旗帜鲜明反对单边主义、保护主义,维护全球产业链供应链稳定畅通。

 第三,这场疫情启示我们,人类需要一场自我革命,加快形成绿色发展方式和生活方式,建设生态文明和美丽地球。人类不能再忽视大自然一次又一次的警告,沿着只讲索取不讲投入、只讲发展不讲保护、只讲利用不讲修复的老路走下去。应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向,是保护地球家园需要采取的最低限度行动,各国必须迈出决定性步伐。中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。各国要树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇,推动疫情后世界经济“绿色复苏”,汇聚起可持续发展的强大合力。

 第四,这场疫情启示我们,全球治理体系亟待改革和完善。疫情不仅是对各国执政能力的大考,也是对全球治理体系的检验。我们要坚持走多边主义道路,维护以联合国为核心的国际体系。全球治理应该秉持共商共建共享原则,推动各国权利平等、机会平等、规则平等,使全球治理体系符合变化了的世界政治经济,满足应对全球性挑战的现实需要,顺应和平发展合作共赢的历史趋势。国家之间有分歧是正常的,应该通过对话协商妥善化解。国家之间可以有竞争,但必须是积极和良性的,要守住道德底线和国际规范。大国更应该有大的样子,要提供更多全球公共产品,承担大国责任,展现大国担当。

 习近平强调,今年以来,14亿中国人民不畏艰难、上下同心,全力克服疫情影响,加快恢复生产生活秩序。我们有信心如期全面建成小康社会,如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫,提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。

 习近平强调,中国是世界上最大的发展中国家,走的是和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路。中国永远不称霸,不扩张,不谋求势力范围,无意跟任何国家打冷战热战,坚持以对话弥合分歧,以谈判化解争端。中国不追求一枝独秀,不搞你输我赢,也不会关起门来封闭运行,将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,为中国经济发展开辟空间,为世界经济复苏和增长增添动力。中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

 习近平宣布,为支持联合国在国际事务中发挥核心作用,中国将向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划再提供5000万美元支持;中国将设立规模5000万美元的第三期中国-联合国粮农组织南南合作信托基金;中国-联合国和平与发展基金将在2025年到期后延期5年;中国将设立联合国全球地理信息知识与创新中心和可持续发展大数据国际研究中心,为落实《联合国2030年可持续发展议程》提供新助力。

 习近平最后强调,历史接力棒已经传到我们这一代人手中,我们必须作出无愧于人民、无愧于历史的抉择。让我们团结起来,坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值,推动构建新型国际关系,推动构建人类命运共同体,共同创造世界更加美好的未来!

Ambassador Gui: Reformer, öppnande och tolerans mot omvärlden främjar en framgångsrik utveckling i Kina

Stockholm, Sept. 28 (Greenpost) — Den 27 september höll Kinesiska ambassaden Kinesiska Nationella Dag firande på webben. Kinesiska ambassadör Gui Congyou berättade för kinesiska representativ om kinas utveckling läget och varför kina kan utveckla så snabbt.

Han sa at den 1 oktober 1949 grundades Folkrepubliken Kina och det kinesiska folket har sedan stått upp och blivit herrar i sitt eget land, och Kina har utvecklats i en ny riktning. Detta avslutade gamla kinas historien som invaderas och plundras av västmakter i mer än 100 år i modern tid och störtade förtrycket av ”de tre bergen” av imperialism, feodalism och byråkratisk kapitalism. 

Under de 71 åren sedan Nya Kina grundades, och särskilt under de senaste 40 åren av reformer och öppningar mot omvärlden, har Kina uppnått en snabb ekonomiska utveckling och utveckling på olika perspektiv.

                                 Mänskliga Rättigheter

Mänskliga rättigheter har utvecklats mycket i Kina under den här perioden och det kunde vara bästa tiden om det bedömas utifrån Kinas långa historia. Under mer än 5000 år har det varit drömmar från generationer av kineser att förverkliga ett välmående samhälle utan bekymmer om mat och kläder och att skapa ett ”gemmansam” samhälle där grundarnas rättigheter och värdighet respekteras och skyddas fullt ut. Nya Kina förvandlade denna dröm till verklighet.  I slutet av året ska vi helt utrota absolut fattigdom i Kina. Vi kommer då ha världens största socialförsäkrings-, sjukförsäkrings- och obligatoriska utbildningssystem. Folkets rättigheter att delta i statlig och social styrning är fullt garanterade. Nya Kina har lagstadgat jämställdhet mellan kvinnor och män i konstitutionen, och arbetat målmedvetet med jämställdhet, och aktivt stärkt kvinnors rättigheter. För närvarande är andelen kvinnliga sysselsatta i hela samhället 43,7%. Vi följer jämlikheten mellan alla etniska grupper och genomför politik för etnisk regional autonomi. Etniska minoriteters rättigheter att få utbildning, använda och utveckla sitt modersmål och både talade och skrivna språk samt upprätthålla sina egna kulturella traditioner och religiösa övertygelser respekteras och garanteras. I 53 av de 55 etniska minoriteterna dominerar egna språk. Det finns mer än 1700 platser för tibetansk buddhismaktivitet i Tibet Autonoma Regionen, med mer än 46 000 munkar och nunnor som bor i kloster. Det finns mer än 24 000 moskéer i Xinjiang Uyghur Autonoma Regionen, och i genomsnitt äger 530 muslimer en moské, vilket är mer än många muslimska länder.

                            Ekologisk civilisation och Klimatförändringar

Tanken att skapa en ekologisk civilisationen har blivit en grundläggande nationell politik för Kinas utveckling. Idag har andelen kol av Kinas totala energiförbrukning minskat från cirka 70% till 59%, och andelen ultra-låg utsläpp av termisk kraft nått mer än 80%. Under de senaste 20 åren har Kina ökat andelen av gräs, skog och jordbruksmark, som tidigare var öken. Liknande arbete görs runt om i världen och Kinas andel är 25 % av denna nya ”gröna” mark och Kina är ledande i denna verksamhet.  

Kina utvecklar kraftigt gröna transporter. Produktions- och försäljningsvolymen för el- och hybrid-bilar har rankats som först i världen i många år, med en kumulativ summa av 1,8 miljoner fordon, och står för mer än 50% av världens bilar av denna typ. Ett snabb­tåg­järnvägsnät som täcker hela landet är en grundbult.  Delade cyklar är populära över hela landet och är en annan viktig aspekt. Som det största utvecklingslandet har Kina implementerat en nationell strategi för att aktivt reagera på världens klimatförändringar, slutfört klimatåtgärdens mål 2020 före schemat och gjort stora bidrag till det globala svaret på världens klimatförändringar.

                        Kampen mot Covid 19 epidemin

Kina är en aktiv deltagare och en viktig bidragsgivare till det globala samarbetet i kampen mot epidemin. Inför det plötsliga utbrottet av Covid 19 i början av detta år insisterade det kinesiska partiet och regeringen på att folks liv är högsta prioritet och startade snabbt folkets aktion för förebyggande och kontroll av epidemien och med tanke även på framtida epidemier.                       

Landets 1.4 miljarder människor har jobbat tillsammans för att inledningsvis begränsa epidemins spridning på ungefär en månad, kontrollera de dagliga nya fallen i lokalområdet på två månader och få ner spridningen radikalt, och få avgörande resultatet i Wuhan och Hubei provins om tre månader. Det var bra för den nationella kampen mot epidemin i Kina.  

Samtidigt fullgör Kina aktivt sina internationella ansvar, rapporterar proaktivt epidemi-informationen till Världshälsoorganisationen och relevanta länder och regionala organisationer så snart som möjligt, släpper den nya koronavirusgensekvens så snart som möjligt och släpper diagnos och behandlingsplan samt plan för förebyggande och kontroll så snart som möjligt. 

Kina delade information om förebyggande, kontroll och behandlingserfarenhet med omvärlden. Kina förespråkar aktivt upprättandet av ett samhälle för människors hälsa, skickade expertgrupper till 32 länder, tillhandahöll 283 gånger anti-epidemihjälp material till 150 länder och fyra internationella organisationer och intensifierade exporten av stora mängder anti-epidemiskt material.  

Som världens största leverantör av anti-epidemiförbrukning hade Kina i början av september exporterat 151,5 miljarder masker, 1,4 miljarder skyddskläder, 230 miljoner skyddsglasögon och 470 miljoner testpaket. Kina kommer också att fortsätta att främja en rad internationella samarbetsåtgärder för förebyggande och kontroll av epidemier, inklusive att göra vacciner till en global offentlig produkt efter det att de nya corona-vaccinen är färdiga att tas i bruk.

                        Fred, Handel och FN

Kina har alltid varit en bidragsgivare till världsutvecklingen, en byggare av världsfred och en försvarare av internationell ordning. Kina har blivit den största handelspartnern i mer än 130 länder och regioner i världen och den viktigaste marknaden för stora multinationella företag. Kinas totala tullnivå har sjunkit under 7,5%, vilket är nära den europeiska nivån, och planeras att fortsätta sänkas i framtiden. Tillgången till den kinesiska marknaden expanderar också och den har blivit en av de ekonomier som har haft den största förbättringen av affärsmiljön under de senaste två åren. Samtidigt har Kina alltid bedrivit en defensiv nationell försvarspolitik, som åtagit sig att skydda sin egen suveränitet, självständighet och territoriella integritet, och kommer aldrig att skada utan stödja länders ansträngningar för att skydda suveränitet, självständighet och territoriell integritet och motsätter sig resolut aggression och krig. 

Kina vill skydda det internationella systemet med FN som kärnan och den internationella ordningen baserad på internationella lag.

                      Reformer och öppnande mot omvärlden

I början kopierades Nya Kina Sovjetunionens centraliserade statliga ledningssystem och gjorde det planerade ekonomiska systemet, i sin helhet, vilket allvarligt hindrade utvecklingen av social produktivitet och folks strävan efter ett bättre liv för att det inte kunde uppmuntra individens entusiasm för jobb. 

År 1978 började Kina grundligt reformera detta styva ledningssystem och gav mer kraft och frihet till folk i landet. Kina utvecklade kraftigt demokrati och medbestämmande i statlig förvaltning och införde marknadskonkurrens inom ekonomisk utveckling, vilket kraftigt stimulerade folks initiativ, entusiasm och kreativitet för att bygga landet och skapa ett bättre liv. Motorn för social och ekonomisk utveckling aktiverades. Kina kommer att fortsätta att reformera produktionsförhållanden och låta marknaden spela en avgörande roll i fördelningen av resurser.

Medan Kina fortsätter att fördjupa interna reformer, främjar Kina kraftigt öppnandet för omvärlden och introducerar avancerade utländska förvaltningskoncept, erfarenhet, kapital och teknik för att hjälpa den inhemska utvecklingen. 

När Kina var självbelåten, stängde landet mot omvärlden, och vägrade at acceptera avancerade utvecklingskoncept, erfarenheter och prestationer, kom Kina på efterkälken. Öppenhet eller slutenhet avgör Kinas framtid och öde. Även om Kina har blivit världens näst största ekonomi, kommer takten i öppnandet mot omvärlden inte att minska. Kina ska öppnas mer och mer. För närvarande har utländska försäkringsbolag och avancerade biltillverkare etablerat helägda företag i Kina. Utländska ägare har möjlighet till kontroll över kinesisk-utländska joint venture genom aktie-majoritet.

                        Tolerans

Tolerans är an annan viktig aspekt av Kinas framgångsrika utveckling. Det finns mer än 190 länder och tusentals etniska grupper i världen, med olika civilisationer. Varje land, nation och civilisation har sina egna egenskaper och fördelar. Tolerans, ömsesidigt utbyte och lärande från varandra gäller inte bara för varje land, utan också för harmoni i världen och att undvika hat, konflikt och krig. Filosofisk sett finns det inte två identiska löv i världen. Kineser säger att tolerans är centralt. Om du inte kan tolerera andra kan du inte få det du förtjänar för att överleva och utvecklas. Kinas system har utvecklats ur sin egen historia, egenskaper och nationella förhållanden och stöds av det kinesiska folket. Men det är inte nödvändigtvis lämpligt för andra länder. Vi strävar inte efter att införa vårt system i andra länder och vi accepterar inte att andra länder inför sina egna system i Kina. Kina försöker inte använda sitt eget system för att transformera andra länder och vägrar andra länder att använda sin makt att omvandla Kina. Vi står för ömsesidig respekt, likabehandling och icke-inblandning i varandras interna angelägenheter med alla länder i världen. Samtidigt betonar vi dialog, kommunikation, utbyte, ömsesidigt lärande, gemensam utveckling och gemensamma framsteg. 

Chinese President Xi expounds on UN’s role in post-COVID era, opposing unilateralism, “boss of world”

by Xuefei Chen Axelsson

Stockholm, Sept.21(Greenpost, Chineseonline) — Chinese President Xi Jinping on Monday shared his thoughts on the role of the United Nations (UN) in the post-COVID era, opposing unilateralism, bullying or any country acting like “boss of the world.”

Chinese President Xi Jinping addresses a high-level meeting to commemorate the 75th anniversary of the United Nations via video on Sept. 21, 2020. (Xinhua/Ju Peng)

Xi made the comments at a high-level meeting to commemorate the 75th anniversary of the UN.

Stressing that the UN must stand firm for justice, Xi said no country has the right to dominate global affairs, control the destiny of others, or keep advantages in development all to itself.

“Even less should one be allowed to do whatever it likes and be the hegemon, bully or boss of the world,” Xi said.

He said it is imperative that the representation and voice of developing countries be increased so that the UN could be more balanced in reflecting the interests and wishes of the majority of countries in the world.

Stressing that the UN must uphold the rule of law, Xi said relations among countries and coordination of their interests must only be based on rules and institutions.

“They must not be lorded over by those who wave a strong fist at others,” Xi said.

Big countries should lead by example in advocating and upholding the international rule of law and in honoring their commitments, he added.

“There must be no practice of exceptionalism or double standards. Nor should international law be distorted and used as a pretext to undermine other countries’ legitimate rights and interests or world peace and stability,” Xi said.

The Chinese president said the UN must promote cooperation, noting that “Cold War mentality, ideological lines or zero-sum game are no solution to a country’s own problems, still less an answer to mankind’s common challenges.”

“What we need to do is to replace conflict with dialogue, coercion with consultation and zero-sum with win-win,” he added.

The Chinese president also said that the UN must focus on real action.

“To put into practice the principle of multilateralism, we must act, not just talk,” Xi said. “There must be a cure, not just a therapy.”

The UN should aim at problem solving and move toward tangible outcomes as it advances security, development and human rights in parallel, he added.

In particular, he said priority should be given to addressing non-traditional security challenges such as public health.

At the meeting, Xi lauded UN’s role in 75 years, saying the organization has traveled an extraordinary journey.

He said the 75 years has seen dramatic progress in human society and profound changes in the international situation, and has been a period of rapid development of multilateralism.

Xi said China firmly defends the central role of the UN in international affairs.

China firmly upholds the UN-centered international system and the international order underpinned by international law, he said.

“Let us renew our firm commitment to multilateralism, work to promote a community with a shared future for mankind,” Xi said before concluding his remarks.

Source Xinhuanet.

Chinese President Xi Jinping addresses a high-level meeting to commemorate the 75th anniversary of the United Nations via video on Sept. 21, 2020. (Xinhua/Ju Peng)

The Red Women Army made in 1960

This was an excellent film that described how a women army of 122 people was established in Hainan Island in 1931.

It was a time when the Chinese red army was established in Jiangxi province with the guideline from the Soviet Union.

Chinese red army was following some ideas of the Soviet red army. One of the red women army soldier was Wu Qionghua. She was a servant in the local landlord Nan Batian’s home. Her parents were killed by Nan and she wanted to escape. She did that three times. Finally the representative of the communist party Hong Changqing pretended to be an overseas Chinese from Southeast Asia came over to Nan’s home and rescued her by saying that he wanted to have her as his mother’s servant.

The next day he told her to join the red women army. Wu is very brave and wants to revenge on Nan. So she shot on Nan’s shoulder once. But she was criticised as not observing discipline. Later she learned the lesson and learned a lot from Hong Changqing.

They attacked Nan Batian and arrested him. But later he escaped. And then the National Party army came over to kill the red army. But Hong Changqing sacrificed himself to protect the main force. He was burned to death.

Wu Qionghua followed his idea and carried on the weapon, cleared her tears. Later the main force of the army came back to conquer the area. Nan was arrested by Wu again and he was killed by Wu when he tried to use the knife to fight back. Wu gave him the knife to ask him to kill himself. But he didn’t want to.

In the end the army became more mature and united and strong. It is such an inspiring film for women.

The following is the ballet version, also a master piece. This was made in 1970.

China eases entry rules for citizens of 36 European countries

STOCKHOLM, Aug. 13(Greenpost) –China has relaxed entry restrictions for some European countries’ citizens with valid residence permits, offering a route back into the country for thousands of people displaced by border closures and canceled flights amid the coronavirus pandemic.
 Passport holders from 36 European nations, including Germany, France and the U.K., will be allowed to apply for a Chinese visa “free of charge” without an invitation letter, according to a notice (link in German) published Wednesday by the Chinese embassy in Berlin.
 As the coronavirus spread worldwide in March, China shut its borders to foreign citizens and even denied entry to those with valid work or residence permits or family living in the country, leaving thousands of people stranded.

Source Caixin

Chinese lawmakers deliberate draft civil code

BEIJING, May 22 (Xinhua) — Chinese lawmakers started deliberating a draft civil code at the annual session of the national legislature, which opened on Friday.


Wang Chen, vice chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress (NPC), delivered explanatory remarks on the draft civil code to deputies attending the third session of the 13th NPC.

In addition to general provisions and supplementary provisions, the 1,260-article draft has six parts on property, contracts, personality rights, marriage and family, inheritance and tort liabilities.

The compilation of the civil code is an important component of the plans of the Communist Party of China Central Committee with Comrade Xi Jinping at the core for developing the rule of law, Wang said.

The compilation is of profound significance to advancing law-based governance, promoting high-quality economic development and enhancing public wellbeing, said Wang.

It will further refine China’s basic legal system and rules of conduct in the civil and commercial fields, he added.

Once adopted, it will be the first law code of the People’s Republic of China and a milestone for China’s codification, according to Wang.

The civil code is expected to provide legal guarantees in the form of a complete civil legal system for China to achieve the two centenary goals and realize the Chinese Dream of national rejuvenation.

The decision to compile the civil code was announced in October 2014 at a plenary session of the Communist Party of China Central Committee. The legislative process started in June 2016.

The General Provisions of the Civil Law was adopted in 2017. Starting in August 2018, six draft parts were reviewed in different NPC Standing Committee sessions. In December 2019, a complete draft civil code was unveiled.

The NPC Standing Committee decided in its December session that the draft civil code would be presented to the NPC annual session in 2020 for deliberation.

Draft decision on HK national security legislation submitted to NPC

STOCKHOLM, May 23(Greenpost) — Wang Chen, vice chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress (NPC), speaks at the opening meeting of the third session of the 13th NPC at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, May 22, 2020. Wang read an explanatory document on the draft civil code to deputies attending the third session of the 13th NPC and explained the draft decision on establishing and improving the legal system and enforcement mechanisms for the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) to safeguard national security to the session. (Xinhua/Shen Hong)

BEIJING, May 22 (Xinhua) — A draft decision on establishing and improving the legal system and enforcement mechanisms for the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) to safeguard national security was submitted to China’s national legislature for deliberation on Friday.

Wang Chen, vice chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress (NPC) explained the draft decision to the third session of the 13th NPC, which runs from May 22 to 28.

Since the return of Hong Kong to the motherland, China has been firmly implementing the principles of “one country, two systems,” “the people of Hong Kong governing Hong Kong,” and a high degree of autonomy, Wang said.

The practice of “one country, two systems” has achieved unprecedented success in Hong Kong, he said.

But the increasingly notable national security risks in the HKSAR have become a prominent problem, the vice chairman said, citing activities that have seriously challenged the bottom line of the “one country, two systems” principle, harmed the rule of law, and threatened national sovereignty, security and development interests.

Law-based and forceful measures must be taken to prevent, stop and punish such activities, he noted.

Article 23 of the Basic Law of the HKSAR stipulates that the HKSAR shall enact laws on its own to prohibit any act of treason, secession, sedition, subversion against the Central People’s Government, or theft of state secrets, to prohibit foreign political organizations or bodies from conducting political activities in the HKSAR, and to prohibit political organizations or bodies of the HKSAR from establishing ties with foreign political organizations or bodies.

More than 20 years after Hong Kong’s return, however, relevant laws are yet to materialize due to the sabotage and obstruction by those trying to sow trouble in Hong Kong and China at large, as well as external hostile forces, Wang said.

Considering Hong Kong’s situation at present, efforts must be made at the state-level to establish and improve the legal system and enforcement mechanisms for the HKSAR to safeguard national security, to change the long-term “defenseless” status in the field of national security, Wang said.

This will advance the institutional building to safeguard national security on the course of China’s Constitution and the Basic Law of the HKSAR, he said.

This will also strengthen the work of safeguarding national security and ensure the steady and enduring growth of the cause of “one country, two systems”, he added.

Wang elaborated on the following basic principles:

— Firmly safeguarding national security;

— Upholding and improving the “one country, two systems”;

— Adhering to governing Hong Kong in accordance with the law;

— Resolutely opposing external interference;

— Substantially safeguarding the legitimate rights and interests of Hong Kong residents;

The draft decision consists of an introduction and seven articles, according to Wang.

Article 1 states clearly that the country will unswervingly, fully and faithfully implement the principles of “one country, two systems,” “the people of Hong Kong governing Hong Kong,” and a high degree of autonomy; stresses taking necessary measures to establish and improve the legal system and enforcement mechanisms for the HKSAR to safeguard national security, as well as prevent, stop and punish activities endangering national security in accordance with the law;

Article 2 states clearly that the country resolutely opposes the interference in the HKSAR affairs by any foreign or external forces in any form and will take necessary countermeasures;

Article 3 specifies that it is the HKSAR’s constitutional responsibilities to safeguard national sovereignty, unity and territorial integrity; stresses that the HKSAR must complete the national security legislation stipulated in the Basic Law of the HKSAR at an earlier date and HKSAR’s administrative, legislative and judicial organs must, in accordance with relevant laws and regulations, effectively prevent, stop and punish acts endangering national security;

Article 4 specifies that the HKSAR must establish and improve the institutions and enforcement mechanisms for safeguarding national security; when needed, relevant national security organs of the Central People’s Government will set up agencies in the HKSAR to fulfill relevant duties to safeguard national security in accordance with the law;

Article 5 specifies that the HKSAR chief executive must regularly report to the Central People’s Government on the HKSAR’s performance of the duty to safeguard national security, carry out national security education and forbid acts of endangering national security;

Article 6 specifies the constitutional meanings of related legislation of the NPC Standing Committee:

(1)Entrusting the NPC Standing Committee to formulate relevant laws on establishing and improving the legal system and enforcement mechanisms for the HKSAR to safeguard national security. The NPC Standing Committee will exercise its functions and powers of legislation under authorization;

(2)Specifying that relevant legal tasks for the NPC Standing Committee are to effectively prevent, stop and punish any act occurring in the HKSAR to split the country, subvert state power, organize and carry out terrorist activities and other behaviors that seriously endanger national security, as well as activities of foreign and external forces to interfere in the affairs of the HKSAR;

(3)Specifying the method of implementing relevant laws of the NPC Standing Committee in the HKSAR, that is, the NPC Standing Committee makes the decision to include relevant laws into Annex III of the Basic Law of the HKSAR, and the HKSAR promulgates and implements them;

Article 7 specifies that this decision shall go into effect as of the date of promulgation.

After the issuance of the decision, the NPC Standing Committee will work with related parties to formulate relevant laws at an earlier date for the HKSAR to safeguard national security, actively push for settling prominent problems in the national security system of the HKSAR, strengthen the building of special institutions, enforcement mechanisms and law enforcement forces, so as to ensure relevant laws’ effective implementation in the HKSAR, Wang said.

Chinese leaders attend deliberations at annual legislative session

Stockholm, May 23(Greenpost)–Chinese leaders attended deliberations at annual legislative session in Beijing on Friday afternoon, according to Xinhua news agency.BEIJING, May 22 (Xinhua) — Senior leaders on Friday called for more efforts to build a moderately prosperous society in all respects when attending deliberations at the third session of the 13th National People’s Congress (NPC).

Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji and Han Zheng — members of the Standing Committee of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee — all gave their complete support for the government work report delivered by Premier Li Keqiang at the session.

When joining deputies from Jiangxi Province in group deliberation, Li Zhanshu, chairman of the NPC Standing Committee, asked legislators to well deliberate and improve a draft civil code, which will be the first basic law defined as a “code” of the People’s Republic of China once adopted.

He said establishing and improving the legal system and enforcement mechanisms for the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) to safeguard national security is completely consistent with China’s Constitution and the Basic Law of the HKSAR, and will be fully supported by all the Chinese people including the Hong Kong compatriots.

Wang Yang, chairman of the Chinese People’s Political Consultative Conference National Committee, told deputies from Sichuan Province to counteract the impact of COVID-19 and ensure a victory in the fight against poverty.

Wang Huning, a member of the Secretariat of the CPC Central Committee, underscored efforts to promote the coordinated development of the Beijing-Tianjin-Hebei region, boost the development of the Xiongan New Area and make good preparations for the 2022 Winter Olympics, when participating in deliberation with deputies from Hebei Province.

While deliberating with deputies from Heilongjiang Province, Zhao Leji, secretary of the CPC Central Commission for Discipline Inspection, stressed strengthening supervision over the implementation of major decisions and arrangements.

Deliberating with deputies from Shaanxi Province, Vice Premier Han Zheng underlined efforts to coordinate epidemic containment and economic and social development, take more measures on deepening reform and expanding opening up to solve difficulties facing development, and create bigger room for the development of market entities.

Lianhuaqingwen har inte bara mentol utan 13 örter

Av Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, May 10(Greenpost) — Swedish Radio och Aftonbladet rapporterade den 6 maj att svenska Tulleverket och Läkeverket hade testat den kinesiska traditionella örtinnehållsmedicinen Lianhuaqingwen som de konfiskerade och gav en slutsats att läkemedlet inte fungerar och endast innehåller mentol i det. 

Denna rapport sprids till Kina och kinesiska medicinska akademiker och relevanta organisationer reagerade omedelbart på denna nyhet och förklarade att den svenska slutsatsen inte var komplette. Nyheterna sa att svensk tjänsteman sa att han inte hittade tillräckligt med bevis för att medicinen är användbar eftersom han bara hittade mentol i den, men nämnde inte något annat och hävdade att det inte fanns några relevanta artiklar om det. Denna slutsats visar att han inte hittade artikeln om Lianhuaqingwen eller läste den. Han fann varken annat i medicinen eller så hittade han något men han visste inte vad de var. Nyheter från kinesiska Dr. Li sa att det faktiskt fanns 13 ingredienser eller komponenter i medicinen. Men bara mentol har ett välkänt kemiskt format medan de andra kinesiska örterna inte hade kemiskt format. Till exampel, Nobel Prisvinnare Tu Youyou hittade kemiskt form i kinesiska örter och sedan kan man tillverka massiva läkemedel.

De 13 ingredienserna är Lianqiao som är Forsythoside E, Jinyinhua som är kaprifol, liknande maskros, luding är Rutin, mahuang, dahuang, som är Epherdra, bitter aprikoskärna, gips, banlangen som är ett välkänt antivirusmedicin i Kina. Banlangen uppfanns i mitten av 1990-talet.

De 13 ingredienserna är Lianqiao som är Forsythoside E, Jinyinhua som är kaprifol, liknande maskros, luding, Rutin, mahuang, dahuang, som är Epherdra, bitter aprikoskärna, gips, banlangen som är en välkänd antivirusmedicin i Kina. Banlangen uppfanns i mitten av 1990-talet.

 Jag minns att jag en gång blev ombedd att översätta specifikationerna för läkemedlet eftersom mina radiofolk ofta ombads att göra den här typen av översättningsjobb. Men jag vägrade att göra det eftersom jag kände att jag visste så lite om medicinkunskap. Men med åren har Banlangen blivit en daglig medicin som Alvedon i Sverige. Om människor har en influensatyp kan människor ta Banlangen. Om de har bakterietyp förkylning, kan de bara ta ganmaochonji en slags liten partikel typ av pulver och bara lägga det i en kopp varmt vatten och dricka det. 

Mianmaguanzhong, jag vet inte vad det är, men Yuxingcao är också ett välkänt namn för att hantera ögon, Huoxiang är också en mycket vanlig men väl effektiv kinesisk medicin. Hongjingtian en växter i Tibet och är känd för sin funktion för att hjälpa dig att få tillräckligt med oxegon. När vi var i Tibet kände en kollega att han saknade oxegon, han gick för att köpa oxegonflaska och Hongjingtian. Gancao var också en kinesisk medicin både i tablettform eller i rå örtform. Man kan svälja tablett, eller dricka vatten som suger gancao örten. Den sista är exakt mentol. 

Mentol är verkligen en bra komponent för olika typer av kinesisk medicin. Mintsocker i Lidl hjälper dig faktiskt om du har ont i halsen. Akademiker Zhong Nanshan som var nyckelpersonen i att leda kampanjen mot Covid-19. President Xi Jinping ledde kampanjen genom att skicka sjukhus, läkare och sjuksköterskor och alla förnödenheter genom olika provinser, Zhong Nanshan var en symbol för teknisk del, mycket information och kunskap om covid-19 skickades ut genom Zhongs namn. Akademiker Zhang Boli som har gått hemma, men han kallades för att leda i kampanjen med sin rika kunskap om kinesisk medicin. De båda är auktoritativa medan Zhong var i västerländsk medicin och Zhang var i kinesisk medicin. Men båda rekommenderade Lianhuaqingwen. Under kinesiska krig emot covid 19, både kinesiska medicine och västra medicin samarbetade bra.

 Låt oss titta på koronaviruset igen. Det är ett virus, men symptomen när människor får det är hosta, feber, rinnande eller torkande näsa och trötthet. Således symptom liknar en allvarlig förkylning. Endast när människor antingen är för svaga eller för friska för att kämpa mot viruset utan styrka eller för mycket styrka, hårt, så skadar det dina organ, särskilt lungan. Det mest typiska symtomet i slutändan är andningsproblem. Men i början blev du bara förkyld.

 Och alla dessa komponenter eller ingredienser i Lianhuaqingwen är användbara i kampen mot kyla. Således kan det nästan behandlas som en mest kraftfull typ av medicin vid behandling av förkylning.

Enligt en gemensam studie av forskare vid Nanjing Chinese Medicine University och Shanghai Drug Research Institute under Chinese Academy of Sciences är Lianhuaqingwen hittills den mest funktionella medicinen för att hämma koronavirus från reproduktion och bota patienterna. 

Enligt professor Fang Bangjiang från Longhua Hospital vid Shanghai Chinese Medicine University var det bara 20-30 procent av patienterna som hade feber. De flesta av dem hade inte feber. Han skickades till Leishenshan sjukhus i Kina som byggdes inom tio dagar efter stängningen av Wuhan den 23 januari.

Fang var ansvarig för en enhet som hade 108 patienter med lätta symtom. Han fann att patienterna hade ett enhetligt symptom, det var panik och rädsla, oro och svaga nerver. Efter att ha provat västerländsk medicin i en vecka fann han att den inte bara inte gav positiva resultat utan gav negativa effekter på levern. Således föreskrev han hela tiden kinesisk medicin efter en vecka. Den kinesiska medicinen lugnade huvudsakligen patienterna, befriade dem från panikskänslor och fick dem att sova bättre. Som ett resultat blev ingen mer allvarlig och ingen död hände i hans enhet. Som jämförelse, de som behandlades med västerländsk väg eller medicin, många av dem kunde bli värre och skickades till ICU. Enligt forskningsdokumentet användes Lianhuaqingwen också för svåra patienter och genom att lindra deras feber eller andra symtom räddades liv. Men hittills erkänner experter att det inte fanns något botemedel mot alla typer av medicin mot covid-19. Men som en stödjande medicin eller hälsosam produkt, de som bekräftas att bli covid-19 positiva, kan de ta Lianhuaqingwen. Oavsett om det fungerar eller inte, kan man känna det efter tre dagar. Om det efter tre dagar inte fungerade, känner du dig värre, måste du ringa läkaren igen.

Sverige har försökt sitt bästa för att hantera covid-19 och undvikit problemet Kina hade i början av att bli sjukhuset för trångt och nästan kollapsa. Sverige ville låta covid-19 hända långsamt, vilket är en bra idé. Men viruset älskar människor och kan snabbt spridas från en person till två personer om du har nära kontakter, till exempel i folkmassor, inte nödvändigtvis för att kyssa varandra. Det kan spridas genom spotta och nysa eller hosta. Men om människor håller sig isolerade kan viruset inte hitta någon annan att reproducera sig själv, det kommer att dö när personen återhämtar sig. Därför isolation är mycket viktigt.

Ju tidigare, snabbare att isolera, desto bättre. Till exempel, om svenska avbröt resan, avbröt Eurovisionen, avbröt födelsedagsfesten och isolerats snabbare och tidigare i andra områden där du bara hittade ett par fall, har antagligen viruset utplånats nu. Men ingen vet. Kanske det skulle ta två till tre månader på något sätt.

Tack vare svenska människor som är bra på att hålla socialt avstånd och mestadels följer regeringens instruktioner offrade inte svenska folk för mycket frihet och samhället fortsätter att fungera, vilket kan ses som en positiv aspekt. Men om människor särskilt de som blev smittade, men inte så långt de går till sjukhusintensivvård, kanske om de tar Lianhuaqingwen, kan det inte bara trösta dem, utan också förhindra att de blir värre.

För att säga att det bara har mynta i sig och inte fungerar, det låter som det bara är mintgodisen. Men det är helt enkelt inte sant.

Lianhuaqingwen var faktiskt bara en av de kinesiska medicinerna som hanterade covid-19. Jag antar att det blev berömt på grund av dess massproduktion och förpackning. Qingfei Paidu Tang eller lungrengöring och gift-utrotande sirap var också mycket populärt under covid 19-kampanjen i Wuhan, centrala Kina. Men den här typen av medicin är ren ört och måste kokas varje gång för varje person. Det är svårt att få massproduktion. Kinesiska läkare betonade också att det var en person med sitt eget recept enligt hans eller hennes eget symptom.

Kinesisk medicin stressar inte att döda viruset eller bekämpa viruset, utan betonade att läkemedlet hjälper patienter att bli starkare i immunsystemet och fysisk styrka genom att bli av med eller lindra symptomet.

Covid-19 är verkligen ett starkt virus som är mycket svårt att hantera eftersom det reproducerar sig så snabbt när det kom in i människokroppen och attackerade lungan. Genom att slå tillbaka med immunsystemet kan patienter andra organ som lever eller hjärta eller njure också skadas. Det var därför många människor dog av inte bara virus utan också flera andra kombinerade sjukdomar. Viruset kan skada ditt immunsystem. Således betonade de kinesiska läkarna att människor borde äta tillräckligt med protein och sova bra. Att bli dig själv stark är nyckeln till att ta itu med Covid 19.

Lianhuaqingwen has not only mint but 13 ingredients

By Xuefei Chen Axelsson

STOCKHOLM, May 10, (Greenpost) — Swedish Radio and Aftonbladet reported on May 6 that Swedish Customs had tested the Chinese traditional herb content medicine Lianhuaqingwen which they confiscated and gave a conclusion that the medicine doesn’t function and only contains mint in it.

This report was spread to China and Chinese medical academicians and relevant organisations immediately reacted on this news saying that the Swedish conclusion was not right.

The news said Swedish official in Drugs Administration lab said he didn’t find enough evidence to show the medicine is useful because he only found mint in it, but didn’t mention anything else and claimed that there was no any relevant articles about it.

This conclusion shows that he didn’t find the article about Lianhuaqingwen, nor read it. He neither found nothing else in the medicine or he found something but he didn’t know what they were.

News from Chinese Dr. Li said in fact there were 13 ingredients or components in the medicine. But only mint has a well recognised chemical format while the other Chinese herbs didn’t have chemical format.

The 13 ingredients are Lianqiao which is Forsythoside E, Jinyinhua which is honeysukle, similar to dandelion, luding, Rutin, mahuang, dahuang, which is Epherdra, bitter apricot core, plaster, banlangen which is a well-known antivirus medicine in China. Banlangen was invented in mid 1990s. I remember once I was asked to translate the specifications of the medicine because my radio people were often asked to do this kind of translation job. But I refused to do it because I felt I knew so little about medicine knowledge. But over the years Banlangen has become a daily medicine like Alvedon in Sweden. If people have virus type of flu, people can take Banlangen. If they have bacteria type of cold, they can just take the ganmaochonji a kind of small particle type of powder and just putting it into a cup of hot water and drink it.

Mianmaguanzhong, I do not know what it is, but Yuxingcao is also a well known name in dealing with eyes, Huoxiang is also a very common but well effective Chinese medicine. Hongjingtian is produced in Tibet and famous for its function to help you to have enough oxegon. When we were in Tibet, a colleague felt he was lack of oxegon, he went to buy oxegon bottle and Hongjingtian. Gancao was also a Chinese medicine both in tablet form or in raw herb form. One can swallow tablet, but drink water which soaks the gancao herb. The last one is exactly mint.

Mint is indeed a good component for various kinds of Chinese medicine. Mint sugar in Lidl actually helps you if you have a sore throat.

Academician Zhong Nanshan who was the key person in leading the campaign against Covid-19. President Xi Jinping was leading the campaign by sending hospitals, doctors and nurses and all the supplies through various provinces, Zhong Nanshan was a symbol of technical part, a lot of information was sent out through Zhongs name. Academician Zhang Boli who has retired at home, but he was summoned to lead in the campaign with his rich Chinese medicine knowledge. They both are authoritative while Zhong was in western medicine and Zhang was in Chinese medicine. But both recommended Lianhuaqingwen. During China’s campaign against covid-19, it was a perfect example of cooperation and combination of Chinese and western medicines.

Let’s look at the corona virus again. It is a virus, but the symptom when people catch it is coughing, fever, running or drying nose and fatigue. Thus the symptom is similar to a serious cold. Only when people are either too weak or too healthy to fight against the virus with no strength or too much strength, fiercely, then it hurt your organs especially the lung. The most typical symptom in the end is respiratory problem. But at the beginning, you just got a cold.

And all these components or ingredients of Lianhuaqingwen are useful in fighting against cold. Thus it can almost be treated as a most powerful kind of medicine in treating cold.

According to a joint study by researchers in Nanjing Chinese Medicine University and Shanghai Drug Research Institute under the Chinese Academy of Sciences, Lianhuaqingwen is so far the most functional medicine in inhibiting corona virus from reproduction and curing the fever of the patients.

According to Professor Fang Bangjiang from Longhua Hospital of Shanghai Chinese Medicine University, there were only 20-30 percent of the patients have fever. Most of them did not have fever. He was sent to Leishenshan Hospital China built within ten days after the closedown of Wuhan on January 23. ( link http://www.greenpost.se/2020/05/02/%e9%9b%b7%e7%a5%9e%e5%b1%b1%e6%8a%97%e7%96%ab%e4%b8%93%e5%ae%b6%e6%96%b9%e9%82%a6%e6%b1%9f%e6%95%99%e6%8e%88%e7%9b%b4%e6%92%ad%e4%b8%8e%e7%91%9e%e5%85%b8%e3%80%81%e7%be%8e%e3%80%81%e5%8a%a0%e3%80%81/)

Fang was in charge of a unit which had 108 patients who had light symptoms. He found that the patients had one unified symptom, that was panic and fear, worries and weak nerves. After trying western medicine for one week, he found it not only did not give positive results but give negative effects on liver. Thus he prescribed all the time Chinese medicine after a week. The Chinese medicine mainly calmed down the patients, relieved them from panic feelings and got them sleep better.

As a result, no one became more serious and no death happened in his unit. In comparison, those who were treated with western way or medicine, a lot of them could become worse and were sent to ICU.

According to the research paper, Lianhuaqingwen was used for severe patients too and by alleviating their fever or other symptoms, lives were rescued.

But so far, experts admit that there were no cure all kind of medicine against covid-19. But as a supportive medicine or healthy product, those who are confirmed to get covid-19 positive, they can take Lianhuaqingwen. Whether it works or not, one can feel it after three days. If after three days it did not function, you feel worse, then you must call the doctor again.

Sweden has tried its best to deal with the covid-19 and avoided the problem China had at the beginning of getting the hospital too crowded and almost collapse. Sweden wanted to let the covid-19 happen slowly, which is a good idea.

However, the virus loves people and can quickly spread from one person to two persons if you have close contacts, for example in crowds, not necessarily to kiss each other. It can spread through spit and sneeze or cough. But if people keep themselves isolated, the virus couldn’t find another person to reproduce itself, it will die with the recovery of the person. Thus isolation is very very important.

The earlier, quicker to isolate, the better. For example, if Swedish cancelled the travel, canceled the Eurovision, canceled the birthday party, and isolated quicker and earlier in other areas where you just found a couple of cases, then the virus probably got wiped out by now. But no one knows. Maybe it would take two to three months any way.

Thanks to Swedish people who are good at keeping social distance and mostly follow the government instructions, Swedish people did not sacrifice too much freedom and the society continues to function, which can be seen as a positive aspect. But if people especially those who got infected, but not to the extend to go to hospitals intensive care, maybe if they take the Lianhuaqingwen, it can not only comfort them, but also prevent them from getting worse.

To say it just got mint in it and does not function, it sounds like it is just the mint candy. But it is simply not true.

In fact, Lianhuaqingwen was just one of the Chinese medicines that dealt with covid-19. I guess it became famous because of its mass production and packaging. Qingfei Paidu Tang or Lung cleaning and poison eradicating syrup was also very popular during covid 19 campaign in Wuhan, Central China. But this kind of medicine is pure herb and needs to be boiled each time for each person. It is hard to get mass production. Chinese doctors also stressed that it was one person with his or her own prescription according to his or her own symptom.

Chinese medicine does not stress killing the virus or fighting the virus, instead, it stressed that the medicine helps patients to get stronger in immune system and physical strength by getting rid of or alleviating the symptom.

Covid-19 is indeed a strong virus which is very hard to deal with because it reproduces itself so quickly once it entered humans body and attacked the lung. By fighting back with the immune system, patients other organs such as liver or heart or kidney could be damaged too. That was why a lot of people died of not only virus, but also several other combined diseases. The virus can damage your immune system. Thus, the Chinese doctors emphasized that people should eat enough protein and sleep well. Getting yourself strong is the key to deal with the covid 19.

The following is the research paper about Lianhuaqingwen.

Dags för att starta igen mot det originellt önskade målet oavsett vilka tillfälliga hinder kan finnas

– Ambassadör Gui Congyous signerade artikel inför det 70:e jubileet av kinesisk-svenska diplomatiska relationer

Stockholm, May 9(Greenpost)–Det var den 9:e maj 1950, då Sverige steg ut först i västvärlden, över hinder och skillnader i politiska system och ideologier, och bildade diplomatiska relationer med det nya Kina.

I de 70 åren har kinesisk-svenska relationer utvecklat mycket och redovisat många goda resultat. Kina blir Sveriges största handelspartner i Asien, där 600-tals svenska företag har verksamheter, medan kinesiska företag i Sverige har skapat fler än 25 000 nya jobb för landet. Länderna utbyter brett och frekvent inom bl.a. vetenskap teknologi utbildning kultur och turism, inom internationella frågor har man också bra kontakter. Den välfungerande kinesisk-svenska relationer har gynnat de två länderna och folken, och bidragit för världens stabilitet och välfärd.

Kinesisk-svenska relationer har löpt i 70 år, i den historien har vänskapliga utbyten och win-win samarbeten alltid varit huvudfåran. Vänskap och samarbete, som var exakt det originella tanke när diplomatiska relationer bildades, har pekat ut en väg för relationer att löpa framåt. Inför det 70:e jubileet av bildande av kinesisk-svenska diplomatiska relationer, ser vi ett behov för att tänka på det originella önskemålet och planera för framtidens väg tillsammans.

Vi måste hålla fast de grundläggande principerna för vår diplomatiska relationer. Grunden för relationers bildning var ömsesidigt respekt till varandras suveränitet och territorium och seriösa löften om att behandla varandra jämlikt och att inte störa varandras interna saker. Här om åren har vi sett avvikelser från de principerna av vissa svenska politiker och personer, som underminerade den politiska grunden för kinesisk-svenska relationers utveckling. Men 70 års historia har bevisat, att så länge vi håller principerna fast, talar och lyssnar varandra väl och tar varandra jämlikt, kunde vi alltid hitta något konstruktivt sätt för att lösa dispyter och förstärka den politiska grunder för relationers långsiktiga och stabila utveckling.

Vi måste vidare gräva den stora potentialen för samarbetet. Anledningen för vår bildande av diplomatiska relationer var att samarbeta för en förbättrade utveckling på grund av jämlikheten och ömsesidigt respekt. I 70 år har Kinas utveckling och samarbetet med Kina tillbringat enormt intresse för Sverige, medan Sverige, genom samarbetet, medverkade mycket i Kinas ekonomiska utveckling till och med reform och öppning, vilket visat att samarbetet varit fördelaktigt och kompletterande för båda sidor. Politiska dialoger, handel och investering, vetenskap och teknologi, kulturella utbyten eller internationella samordning, en mycket bredare samarbetsfront väntar på oss i framtiden. Att samarbeta betyder ju att arbeta tillsammans för något gemensamt, i detta behöver man inte påverka varandra, inte heller att förändra även hota varandra.

Vi måste åka på huvudfåran av folkets opinion. Beslutet om att bilda diplomatiska relationer var från folket och för folket. Det var på grund av våra länders långa historiska vänskap, som skapat ett gemensamt behov och enig uppfattning bland folket. Sedan min ankomst till Sverige har jag besökt de flesta länen av landet, där jag såg och hörde de aktuella längtan och önskan för att veta om Kina och samarbeta med Kina. Vi får respektera denna opinion och försöker förbättra möjligheter och miljöer för folkets vänskapliga utbyte i dessa spår.

I den senaste kampen mot det nya coronaviruset har vi en gång till kunnat bevittna de djupa känslorna som våra folk bär för varandra. I början av året, då Kina var i dess svåraste strid, stod många svenska företag och vänner upp för Kina med generösa donationer, uppmuntrande videoklipp och stöttande brev, som var varmt uppskattade. Efter smittan utbröt i Sverige, blev det kinesers tur att hjälpa. T.ex. Duveholms gymnasium fick en bra överraskning från sin kinesiska vänskola Yunnans Yrkegymnasium, 2000 st. munskydd och Höganäs AB fick genom sin fabrik i Shanghai 165 000 st. munskydd och donerade dessa till Sjukhusen i Örebro. Den kinesiska sidan hjälper svenska sjukhus, bl.a. Karolinska, med att köpa medicinska maskiner från Kina, även vår ambassad har också skickat ut skyddsprodukter som gåvor till olika sjukhus och äldreboende i Sverige. En professor i Lund skrev till mig och berättade om hur skyddsprodukterna från Kina skyddade Region Skånes personaler, han trodde också att hjälpen skulle främja våra länders vänskap. En sjuksköterska på ett äldreboende i Malmö skrev också för att tacka och hävdade att Kinas hjälpmedel ”räddade” deras anställda och patienter.

De fina exemplen om hur kinesiska och svenska folken hjälper varandra talar för sig själv, alltså vår vänskap överlever alla slags svårigheter och blir bara starkare genom tiden. Det är en outtömlig drivkraft för kinesisk-svenska relationer att förbättras. Det övertygs att med våra folks gemensamma engagemang, kan vi säkert köra över de tillfälliga hinder som dyker upp i relationer, och gå ständigt mot det originellt önskade målet, för ett ännu bättre kinesisk-svenska relationer i framtiden.

                                  Gui Congyou

                          Folkrepubliken Kinas Ambassadör

                                   i Stockholm